Voedsel en Groen: Duurzaam bosbeheer

  • Voor 4-jarig onderzoek van hogescholen samen met mkb
  • De financiering is maximaal € 550.000 per aanvraag
  • We honoreren maximaal 2 aanvragen
  • De partners in het onderzoek dragen 25% bij van het subsidiebedrag
Indieningsronde september 2020

Inhoud

Doel Duurzaam bosbeheer

Het wordt steeds duidelijker dat vitale veelzijdige bossen essentieel zijn bij het waarmaken van onze grote ambities op het gebied van klimaatadaptatie, CO2-vastlegging, biodiversiteitsherstel, kringlooplandbouw en circulaire economie. Om dat te bereiken hebben beheerders van bos, natuur en landschap handvatten en kennis nodig.

Met de regeling Duurzaam bosbeheer dragen we bij aan het behalen van deze ambities door praktijkgericht onderzoek van hogescholen naar vitale veelzijdige bossen, te ondersteunen. Kennis uit het onderzoek moet concreet toepasbaar zijn in de beheerpraktijk.

We honoreren maximaal 2 onderzoeksvoorstellen. De te honoreren voorstellen voldoen elk aan 1 van de 2 afzonderlijke deelopdracht: 1. Vitaal bos, of 2. Veelzijdig bos.

Deze subsidieregeling is onderdeel van het programma Praktijkkennis voor Voedsel en Groen.

Aansluiting met bestaande initiatieven

Onderzoek binnen deze regeling sluit aan bij al bestaande relevante initiatieven van het Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (OBN).

Financiering van onderzoek

Ben je lector of onderzoeker bij een hogeschool, dan kun je in 2020 uiterlijk
8 september financiering aanvragen. Het maximale bedrag dat je kunt aanvragen is € 550.000. De partners in het onderzoek, waaronder de hogeschool zelf, dragen minimaal 25% van het subsidiebedrag bij. Dit kan in geld of in natura. De totale projectomvang is dus ten minste € 687.500.

Aanvraag voorbereiden

Een aanvraag voorbereiden kost 5 a 6 maanden. Bekijk onze pagina met tips voor het schrijven van een goede aanvraag.

Gesloten ronde

Details bekijken

Beoordeling

Alle ontvankelijk verklaarde aanvragen leggen we voor aan een onafhankelijke beoordelingscommissie. De commissie bestaat uit experts uit de onderzoekswereld en de praktijk.

De bevindingen van de commissie sturen we schriftelijk naar de aanvragers. Dan volgt een interview. De aanvragers ontvangen een uitnodiging voor het interview en na afloop van alle interviews stelt de beoordelingscommissie de uiteindelijke beoordeling vast. Ongeveer 4 maanden na indiening van je voorstel, hoor je of je aanvraag is gehonoreerd. Lees meer over onze algemene beoordelingsprocedure.

Contact

Wil je meer informatie over Duurzaam bosbeheer of heb je een vraag? Neem dan contact op met:

Thijs Simons
Programmamanager

Praktijkkennis voor Voedsel en Groen

Subsidieregelingen Voedsel en Groen

Regieorgaan SIA heeft verschillende subsidieregelingen binnen het programma Praktijkkennis voor Voedsel en Groen. Bekijk de uitgangspunten van het programma en een overzicht van de financieringsmogelijkheden op de programmapagina.