Indieningsronde 2021-2022

Let op: deze ronde is voortijdig gesloten op 25 mei.

In totaal is € 550.000 beschikbaar in deze ronde. Je krijgt maximaal
€ 40.000 per aanvraag.

  • Opening ronde 1 december 2022
  • Ronde gesloten 25 mei 2022
  • Beoordeling en besluit uiterlijk 1 juli 2022

Inhoud

Vooraf

Op deze pagina vind je in het kort de belangrijkste informatie over deze ronde. Lees voordat je een aanvraag gaat schrijven altijd de handleiding (call for proposals). Je vindt alle benodigde documenten onderaan deze pagina.

2 ophaalmomenten

De sluitingsdatum van deze KIEM-ce ronde 2021-2022 was 20 september 2022. Gezien het grote aantal ingediende aanvragen verwachten we dat het beschikbare budget voortijdig wordt uitgeput. Daarom hebben we de ronde gesloten op 25 mei, 14.00 uur. Aanvragen ingediend na dat tijdstip nemen we niet meer in behandeling.

Beoordelingscriteria

De beoordelingscommissie beoordeelt de aanvraag op 4 criteria:

  • Passend binnen de inhoudelijke scope en afbakening van KIEM-ce: Sluit het voorstel aan op 1 van de transitieagenda’s en 1 van de meerjarig missiegedreven innovatie programma’s in de KIA Circulaire Economie?
  • Vraagarticulatie: In hoeverre is de vraag waar het project mee aan de slag gaat aantoonbaar afkomstig uit, en relevant voor de praktijk?
  • Netwerkvorming: De betrokkenheid van de relevante beroepspraktijk en kennisinstellingen, bij voorkeur in de regio. En in hoeverre er sprake is van een nieuw samenwerkingsverband.
  • Innovatie binnen kaders KIEM-ce: Is de vraag vernieuwend voor het netwerk? En hoe sluit het voorstel aan of bouwt het voort op bestaande kennis en kunde? Wat is de relevantie van de beoogde resultaten voor de praktijk?
  • Haalbaarheid projectplan: Hierbij kijkt de commissie naar de afbakening van de vraag, en hoe specifiek en functioneel deze is. Daarnaast kijkt de commissie naar de uitvoerbaarheid en haalbaarheid van het projectplan.

Eisen aan de consortiumpartners

Minimaal 2 praktijkpartners, waarvan ten minste 1 mkb-onderneming in Nederland is gevestigd. Onder praktijkpartners verstaan we organisaties die gebruik maken van de kennis die wordt opgedaan in het KIEM-project. Alle organisaties die in de call for proposals (onder aan deze pagina) in paragraaf 3.1 worden genoemd, gelden niet als praktijkpartner.

Algemene subsidievoorwaarden

Als aanvrager ben je verantwoordelijk voor het maken van afspraken met de consortiumpartners over de toegang tot en de rechten op onderzoeksresultaten en, indien van toepassing, over intellectueel eigendom. Ook moet je afspraken maken over open access publicaties en datamanagement en de ethische aspecten van je onderzoek.

Start en uitvoering project

Is je aanvraag toegekend? Dan start je project uiterlijk 3 maanden na de datum van het subsidiebesluit. Regieorgaan SIA stelt het op prijs om na afloop van het project via een korte eindrapportage geïnformeerd te worden over de resultaten van het project. Het format hiervoor wordt in ISAAC beschikbaar gesteld.

Ethische verklaring of vergunning vóór start project

Is voor je onderzoeksproject goedkeuring van een ethische toetsingscommissie of andere instelling noodzakelijk? Zorg dan dat je ons vóór de start van je project een kopie van de ethische vergunning of verklaring toestuurt. Doe je dit niet dan kan je project niet starten.

Is het voor jouw project onmogelijk om voor de startdatum een ethische verklaring of vergunning toe te sturen? Geef dit dan aan. In uitzonderingssituaties verlenen we uitstel voor het aanleveren van de ethische verklaring of vergunning ná de startdatum.

Indienen via ISAAC

Je kunt je aanvraag alleen indienen via ISAAC. ISAAC is het digitale aanvraag- en rapportagesysteem van NWO. In ISAAC vind je altijd de juiste en meest actuele formulieren voor je aanvraag. De formulieren aangeboden op deze website zijn een voorbeeld. Bekijk onze pagina over ISAAC voor praktische informatie over het systeem.

Documenten

Contact

Wil je meer weten over KIEM-ce? Neem dan contact op met:

Maaike Spuij
Programmamanager

KIEM-ce, Platformregeling, Take-off hbo