KIEM GoChem

open
 • Voor 1-jarig verkennend onderzoek van hogescholen en universiteiten naar onderwerpen die passen binnen de duurzame chemie
 • De subsidie is maximaal € 40.000 per aanvraag
 • De partners in het onderzoek cofinancieren 25% van het subsidiebedrag. Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus kan dat in de openstaande ronde in zijn geheel in natura
Indieningsronde november 2021

Inhoud

Doel KIEM GoChem

De regeling stimuleert het opzetten van nieuwe samenwerkingsverbanden van mkb-ondernemingen met kennisinstellingen. De samenwerkingsverbanden richten zich op het uitvoeren van verkennend onderzoek op het gebied van duurzame chemie en de missie Industrie.

Innovatieprogramma

KIEM GoChem ondersteunt het innovatieprogramma GoChem. Het programma is een initiatief van de Topsector Chemie. Voor dit programma is een breed samenwerkingsverband opgericht. Regieorgaan SIA is penvoerder van het samenwerkingsverband. Het programmabureau GoChem ondersteunt mkb-ondernemingen in de chemische sector (inclusief de chemie-verwerkende industrie) bij groene innovatie, onder andere door hen in contact te brengen met kennisinstellingen. Lees meer over het programma GoChem.

Financiering van onderzoek

Je kunt financiering aanvragen als je onderzoeker bent bij een hogeschool, een universiteit of een van de volgende kennisinstellingen:

 • KNAW- en NWO-instituten
 • het Nederlands Kanker Instituut
 • het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek te Nijmegen
 • de DUBBLE-bundellijn bij de ESRF te Grenoble
 • NCB Naturalis
 • Advanced Research Centre for NanoLithography (ARCNL)
 • Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie
 • een universitair medische centrum


Het verkennende onderzoek waar je financiering voor aanvraagt moet aansluiten bij een van de volgende thema’s die vallen onder duurzame chemie of de missie Industrie.

Duurzame chemie:

 • Bronnen en grondstoffen
 • Chemische processen en technologie
 • Moleculen en materialen
 • Verwerking en toepassing
 • Keten en businessmodel
 • Hergebruik en recycling

Missie Industrie:

 • Sluiting van industriële kringlopen
 • CO2-vrij industrieel warmtesysteem
 • Elektrificatie en radicaal vernieuwde processen


Het maximale bedrag dat je kunt aanvragen is € 40.000. De subsidie kun je inzetten voor loonkosten en materiële kosten gemaakt door hogescholen of kennisinstellingen. De loonkosten van mkb-partners mogen niet uit subsidie worden betaald. Ze kunnen wel worden opgevoerd als cofinanciering in natura. De hoogte van de totale cofinanciering van mkb-partners komt overeen met 25% van de aangevraagde subsidie. De organisatie van de aanvrager zelf mag ook bijdragen. Ook eventuele andere partijen, zoals grote bedrijven, mogen financieren. Deze bedragen tellen echter niet mee voor de gevraagde 25% cofinanciering.

Indienmomenten

Als er voor deze regeling een ronde openstaat, kun je doorlopend indienen. Op de rondepagina vind je verschillende indienmomenten. Dit zijn de data waarop wij alle tot dan toe binnengekomen aanvragen in behandeling nemen. Meer informatie en alle indienmomenten vind je op de rondepagina.

Aanvraag voorbereiden

Wil je een aanvraag indienen dan moet je eerst contact opnemen met het programmabureau GoChem en op hoofdlijnen het projectvoorstel bespreken. Het bureau adviseert daar waar kan over mogelijke consortiumvorming, financiering en vermarkting. Op het aanvraagformulier geef je aan dat je contact hebt gehad met het programmabureau. Een aanvraag voor KIEM GoChem doe je met een beperkt aantal partners en we vragen een beknopte beschrijving van het plan. Bekijk ook onze pagina met tips voor het schrijven van een goede aanvraag.

Openstaande ronde

7e indienmoment en sluitingsdatum uiterlijk Nov. 30, 2021
Details bekijken

Beoordeling

Alle ontvankelijk verklaarde aanvragen leggen we voor aan een onafhankelijke beoordelingscommissie. De commissie bestaat uit experts uit de onderzoekswereld en de praktijk. We streven ernaar uiterlijk 8 weken na de ontvankelijkheidsverklaring van je voorstel te laten weten of je aanvraag is gehonoreerd. Lees meer over onze algemene beoordelingsprocedure.

Contact

Wil je meer weten over de KIEM GoChem? Neem dan contact op met:

Jerry Verschuren
Junior programmamanager

KIEM 2020, KIEM GoChem, KIEM GoCI

Wil je meer weten over het programma GoChem of wil je een projectidee voorleggen aan het programmabureau, neemt dan contact op met:

Harmen Veldman
Programmamanager

Programma GoChem

Andere financieringsmogelijkheden van Regieorgaan SIA

Is KIEM GoChem niet de financiering die past bij jouw onderzoek? Regieorgaan SIA heeft ook een bredere KIEM-regeling (KIEM 2020), financiering voor onderzoek in samenwerking met het mkb (RAAK-mkb) en financiering voor langdurend onderzoek (RAAK-PRO). Kijk op onze pagina Financiering voor een overzicht van onze financieringsmogelijkheden.