Indieningsronde 2022-2023

In totaal is € 2,3 miljoen beschikbaar. Je krijgt maximaal € 40.000 per aanvraag. Voor deze ronde is het verplicht eerst contact te hebben met het programmabureau GoChem.

Ophaalmomenten:
 • Ronde open April 29, 2022
 • 1e ophaalmoment 21 juni 2022, 14.00 uur
 • Beoordeling en besluit augustus/september 2022
 • Bekendmaking september 2022

Inhoud

Vooraf

Op deze pagina vind je in het kort de belangrijkste informatie over deze ronde. Lees voordat je een aanvraag gaat schrijven altijd de handleiding (call for proposals). Je vindt alle benodigde documenten onderaan deze pagina.

3 ophaalmomenten

Je kunt vanaf de publicatie van de call for proposals doorlopend aanvragen indienen. Dit kan tot uiterlijk 17 januari 2023, 14 uur. Dit is de sluitingsdatum van de ronde. Daarnaast zijn er 2 andere ophaalmomenten: 21 juni 2022 en 4 oktober 2022, (zie de tijdlijn bovenaan deze pagina). In deze ronde is € 2,3 miljoen beschikbaar. Als we het totale bedrag toekennen voor de uiterste sluitingsdatum (17 januari 2023), sluit de ronde eerder en vervallen de overige ophaalmomenten.

Na elk ophaalmoment toetsen we of de aanvragen die zijn ingediend voldoen aan de voorwaarden die in de call for proposals en de bijbehorende formulieren staan. Voldoet een aanvraag aan alle voorwaarden? Dan begint op dat moment de beoordelingsprocedure.

Beoordelingscriteria

De commissie stelt bij elke aanvraag eerst vast of het onderzoek past binnen de thema’s die gelden voor deze regeling. De commissie beoordeelt de aanvraag op deze beoordelingscriteria:

 • Vernieuwing en kwaliteit van het samenwerkingsverband
  Nemen nieuwe partners aan het netwerk en/of het samenwerkingsverband deel? Heeft het samenwerkingsverband de expertise die nodig is?
 • Innovatie en impact
  Gaat het om een duurzame chemische innovatie? Sluit het voorstel aan en/of bouwt het voort op bestaande kennis en kunde? En is er sprake van economisch potentieel?
 • Haalbaarheid projectplan
  Is de onderzoeksvraag afgebakend, specifiek en functioneel? Is het projectplan uitvoerbaar en haalbaar?

De beoordelingscommissie geeft elk criterium een voldoende of onvoldoende. Een aanvraag krijgt alleen een positief oordeel als het op alle criteria een voldoende scoort.

Eisen aan consortiumpartners

 • Het onderzoek wordt uitgevoerd door een kennisinstelling in samenwerking met minimaal 1 mkb-partner.
 • Zzp’ers kunnen deel uitmaken van het consortium. Een zzp’er moet dan wel deel uitmaken van een collectief dat zich aantoonbaar richt op innovatie en/of economische groei.
 • De mkb-partners confinancieren ter waarde van 25% van het subsidiebedrag. De cofinanciering kan in cash en/of in kind (op geld waardeerbare zaken als materiële kosten en uren) plaatsvinden. De in kind cofinanciering telt voor maximaal € 5.000 mee voor het vereiste cofinancieringspercentage. Het (eventueel) overige aandeel aan cofinanciering dient in cash te zijn.

Algemene subsidievoorwaarden

Als aanvrager ben je verantwoordelijk voor het maken van afspraken met de consortiumpartners over de toegang tot en de rechten op onderzoeksresultaten en, indien van toepassing, over intellectueel eigendom.

Ook moet je afspraken maken over open access publicaties en datamanagement en de ethische aspecten van je onderzoek. En voor de start van het project dien je samen met de consortiumpartners een ondertekende projectovereenkomst in bij Regieorgaan SIA. Hierin staat wat alle partners aan project bijdragen.

Start en uitvoering project

Is je aanvraag toegekend? Dan start je project uiterlijk 3 maanden na de datum van het subsidiebesluit. Na honorering stuurt de aanvrager een door alle projectpartners ondertekende projectovereenkomst naar Regieorgaan SIA. Hierin staat wat alle partners aan project bijdragen.

Als we de cofinanciering in geld hebben ontvangen, wordt de hele subsidie overgemaakt. Gedurende de looptijd van het project houd je ons op de hoogte van de vorderingen van het project. En van eventuele wijzigingen in de samenstelling van het consortium of veranderingen in het onderzoek ten opzichte van het oorspronkelijke projectplan. Kijk voor meer informatie op onze pagina Projectbeheer.

Ethische verklaring of vergunning vóór start project

Is voor je onderzoeksproject goedkeuring van een ethische toetsingscommissie of andere instelling noodzakelijk? Zorg dan dat je ons vóór de start van je project een kopie van de ethische vergunning of verklaring toestuurt. Doe je dit niet dan kan je project niet starten.

Is het voor jouw project onmogelijk om voor de startdatum een ethische verklaring of vergunning toe te sturen? Geef dit dan aan. In uitzonderingssituaties verlenen we uitstel voor het aanleveren van de ethische verklaring of vergunning ná de startdatum.

Indienen via ISAAC

Je kunt je aanvraag alleen indienen via ISAAC. ISAAC is het digitale aanvraag- en rapportagesysteem van NWO. In ISAAC vind je altijd de juiste en meest actuele formulieren voor je aanvraag. De formulieren aangeboden op deze website zijn een voorbeeld. Bekijk onze pagina over ISAAC voor praktische informatie over het systeem.

Documenten

Hieronder vind je alle relevante documenten. Het document 'KIEM GoChem projectovereenkomst' hoeft pas ingediend te worden nadat de aanvraag is gehonoreerd. Om aanvragers daarop voor te bereiden, is het hier in te zien.

Contact

Wil je meer weten over KIEM GoChem? Neem dan contact op met:

Jerry Verschuren

Programmamanager