Indieningsronde november 2021

In totaal is € 2,6 miljoen beschikbaar. Je krijgt maximaal € 40.000 per aanvraag. Voor deze ronde is het verplicht eerst contact te hebben met het programmabureau GoChem.

 • Ronde open April 28, 2020
 • 1e ophaalmoment 23 juni 2020
 • Beoordeling en besluit eind juli 2020
 • Bekendmaking augustus 2020

Inhoud

Vooraf

Op deze pagina vind je in het kort de belangrijkste informatie over deze ronde. Lees voordat je een aanvraag gaat schrijven altijd de handleiding (call for proposals). Je vindt alle benodigde documenten onderaan deze pagina.

6 ophaalmomenten

Je kunt vanaf de publicatie van de call for proposals doorlopend aanvragen indienen. Dit kan tot uiterlijk 30 november 2021, 14 uur. Dit is de sluitingsdatum van de ronde. Daarnaast zijn er 5 andere ophaalmomenten: in juni, september en december 2020 en mei en oktober 2021 (zie de tijdlijn bovenaan deze pagina). In deze ronde is € 2,6 miljoen beschikbaar. Als we het totale bedrag toekennen voor de uiterste sluitingsdatum (30 november 2021), sluit de ronde eerder en vervallen de overige ophaalmomenten.

Na elk ophaalmoment toetsen we of de aanvragen die zijn ingediend voldoen aan de voorwaarden die in de call for proposals en de bijbehorende formulieren staan. Dit is de ontvankelijkheidscontrole. Voldoet een aanvraag aan alle voorwaarden? Dan is de aanvraag ontvankelijk verklaard en begint op dat moment de beoordelingsprocedure.

Beoordelingscriteria

De commissie stelt bij elke aanvraag eerst vast of het onderzoek past binnen de thema’s die gelden voor deze regeling. De commissie beoordeelt de aanvraag op nog 3 beoordelingscriteria:

 • Innovatie en impact
  Gaat het om een duurzame chemische innovatie? Sluit het voorstel aan en/of bouwt het voort op bestaande kennis en kunde? En is er sprake van economisch potentieel?
 • Vernieuwing en kwaliteit van het samenwerkingsverband
  Nemen nieuwe partners aan het netwerk en/of het samenwerkingsverband deel? Heeft het samenwerkingsverband de expertise die nodig is?
 • Kwaliteit projectplan
  Is het projectplan uitvoerbaar en haalbaar? Staat het aangevraagde bedrag in verhouding staan tot de aard en omvang van het project?

De beoordelingscommissie geeft elk criterium een voldoende of onvoldoende. Een aanvraag krijgt alleen een positief oordeel als het op alle criteria een voldoende scoort.

Eisen aan consortiumpartners

 • Het onderzoek wordt uitgevoerd door een kennisinstelling in samenwerking met minimaal 1 mkb-partner.
 • Zzp’ers kunnen deel uitmaken van het consortium. Een zzp’er moet dan wel deel uitmaken van een collectief dat zich aantoonbaar richt op innovatie en/of economische groei.
 • De mkb-partners confinancieren ter waarde van 25% van het subsidiebedrag. Dit kan zowel in geld als natura, afhankelijk van de omvang van het project. In het kader van de coronamaatregelen kan in deze ronde alle cofinanciering in natura voldaan worden.

Algemene subsidievoorwaarden

Als aanvrager ben je verantwoordelijk voor het maken van afspraken met de consortiumpartners over de toegang tot en de rechten op onderzoeksresultaten en, indien van toepassing, over intellectueel eigendom. Ook moet je afspraken maken over open access publicaties en datamanagement en de ethische aspecten van je onderzoek. En voor de start van het project dien je samen met de consortiumpartners een ondertekende projectovereenkomst in bij Regieorgaan SIA. Hierin staat wat alle partners aan project bijdragen.

Start en uitvoering project

Is je aanvraag toegekend? Dan start je project uiterlijk 3 maanden na de datum van het subsidiebesluit. Na honorering stuurt de aanvrager een door alle projectpartners ondertekende projectovereenkomst naar Regieorgaan SIA. Hierin staat wat alle partners aan project bijdragen. Als we de cofinanciering in geld hebben ontvangen, wordt de hele subsidie overgemaakt. Gedurende de looptijd van het project houd je ons op de hoogte van de vorderingen van het project. En van eventuele wijzigingen in de samenstelling van het consortium of veranderingen in het onderzoek ten opzichte van het oorspronkelijke projectplan. Kijk voor meer informatie op onze pagina Projectbeheer.

Ethische verklaring of vergunning vóór start project

Is voor je onderzoeksproject goedkeuring van een ethische toetsingscommissie of andere instelling noodzakelijk? Zorg dan dat je ons vóór de start van je project een kopie van de ethische vergunning of verklaring toestuurt. Doe je dit niet dan kan je project niet starten.

Is het voor jouw project onmogelijk om voor de startdatum een ethische verklaring of vergunning toe te sturen? Geef dit dan aan. In uitzonderingssituaties verlenen we uitstel voor het aanleveren van de ethische verklaring of vergunning ná de startdatum.

Indienen via ISAAC

Je kunt je aanvraag alleen indienen via ISAAC. ISAAC is het digitale aanvraag- en rapportagesysteem van NWO. In ISAAC vind je altijd de juiste en meest actuele formulieren voor je aanvraag. De formulieren aangeboden op deze website zijn een voorbeeld. Bekijk onze pagina over ISAAC voor praktische informatie over het systeem.

Documenten

Hieronder vind je alle relevante documenten. Het document 'Kiem-GoChem projectovereenkomst' hoeft pas ingediend te worden nadat de aanvraag is gehonoreerd. Om aanvragers daarop voor te bereiden, is het hier in te zien.

Vanwege een hack van het netwerk van NWO, en daarmee dat van Regieorgaan SIA, lag het subsidieproces stil vanaf medio februari 2021 tot 22 maart. We hebben daarom een nieuwe planning gemaakt. Let op: de callteksten, in onderstaande documenten, bevatten de oorspronkelijke deadlines. De documenten passen we niet aan. De nieuwe planning van deze subsidieronde vind je in de tijdlijn bovenaan deze pagina. De deadlines worden ook gepubliceerd in de Staatscourant. Waar nodig communiceren we rechtstreeks met indieners.

Contact

Wil je meer weten over KIEM GoChem? Neem dan contact op met:

Jerry Verschuren
Programmamanager

KIEM 2020, KIEM GoChem, SIA X Innofest