Indieningsronde 2022-2023

In totaal is € 1,7 miljoen beschikbaar. Je krijgt maximaal € 40.000 per aanvraag.

Ophaalmomenten:
 • Ronde open May 4, 2022
 • 1e ophaalmoment 21 juni 2022, 14.00 uur
 • Beoordeling en besluit augustus/september 2022
 • Bekendmaking september 2022

Inhoud

Vooraf

Op deze pagina vind je in het kort de belangrijkste informatie over deze ronde. Lees voordat je een aanvraag gaat schrijven altijd de handleiding (call for proposals). Je vindt alle benodigde documenten onderaan deze pagina.

3 ophaalmomenten

Je kunt vanaf de publicatie van de call for proposals doorlopend aanvragen indienen. Dit kan tot uiterlijk dinsdag 17 januari 2023, 14 uur. Dit is de sluitingsdatum van de ronde. Daarnaast zijn er 2 andere ophaalmomenten: in juni 2022 en oktober 2023 (zie de tijdlijn bovenaan deze pagina). In deze ronde is € 1,7 miljoen beschikbaar. Als we het totale bedrag toekennen voor de sluitingsdatum van deze ronde (17 januari 2023), sluit de ronde eerder en vervallen de overige aankomende ophaalmomenten.

Na elk ophaalmoment toetsen we of de aanvragen die zijn ingediend voldoen aan de voorwaarden die in de call for proposals en de bijbehorende formulieren staan. Voldoet een aanvraag aan alle voorwaarden? Dan begint op dat moment de beoordelingsprocedure.

Beoordelingscriteria

De commissie stelt bij elke aanvraag eerst vast of het onderzoek past binnen de thema’s die gelden voor deze regeling. Daarnaast beoordeelt de commissie de aanvraag op de volgende beoordelingscriteria:

 • Vraagarticulatie
  Is de vraag afkomstig van en relevant voor professionals uit de beroepspraktijk? Hoe afgebakend, specifiek en functioneel is de onderzoeksvraag?
 • Netwerkvorming
  In welke mate zijn de relevante beroepspraktijk en kennisinstellingen betrokken? In welke mate nemen er nieuwe partners aan het netwerk en/of het samenwerkingsverband deel?
 • Innovatie
  Hoe vernieuwend is de innovatievraag? Sluit het voorstel aan en/of bouwt het voort op bestaande kennis en kunde? Hoe relevant zijn de beoogde resultaten voor de praktijk?
 • Haalbaarheid projectplan
  Is het projectplan uitvoerbaar en haalbaar? Staat het aangevraagde bedrag in verhouding staan tot de aard en omvang van het project?

De beoordelingscommissie geeft elk criterium een voldoende of onvoldoende. Een aanvraag krijgt alleen een positief oordeel als het op alle criteria een voldoende scoort.

Eisen aan consortiumpartners

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een kennisinstelling in samenwerking met minimaal 1 mkb-partner.

Algemene subsidievoorwaarden

Als aanvrager ben je verantwoordelijk voor het maken van afspraken met de consortiumpartners over de toegang tot en de rechten op onderzoeksresultaten en, indien van toepassing, over intellectueel eigendom. Ook moet je afspraken maken over open access publicaties en datamanagement en de ethische aspecten van je onderzoek.

Start en uitvoering project

Is je aanvraag toegekend? Dan start je project uiterlijk 3 maanden na de datum van het subsidiebesluit. Na honorering stuur je als aanvrager een door alle projectpartners ondertekende projectovereenkomst naar Regieorgaan SIA. Hierin staat wat alle partners aan project bijdragen.

Gedurende de looptijd van het project houd je ons op de hoogte van de vorderingen van het project. En van eventuele wijzigingen in de samenstelling van het consortium of veranderingen in het onderzoek ten opzichte van het oorspronkelijke projectplan. Kijk voor meer informatie op onze pagina Projectbeheer.

Ethische verklaring of vergunning vóór start project

Is voor je onderzoeksproject goedkeuring van een ethische toetsingscommissie of andere instelling noodzakelijk? Zorg dan dat je ons vóór de start van je project een kopie van de ethische vergunning of verklaring toestuurt. Doe je dit niet dan kan je project niet starten.

Is het voor jouw project onmogelijk om voor de startdatum een ethische verklaring of vergunning toe te sturen? Geef dit dan aan. In uitzonderingssituaties verlenen we uitstel voor het aanleveren van de ethische verklaring of vergunning ná de startdatum.

Indienen via ISAAC

Je kunt je aanvraag alleen indienen via ISAAC. ISAAC is het digitale aanvraag- en rapportagesysteem van NWO. In ISAAC vind je altijd de juiste en meest actuele formulieren voor je aanvraag. De formulieren aangeboden op deze website zijn een voorbeeld. Bekijk onze pagina over ISAAC voor praktische informatie over het systeem.

Documenten

Contact

Wil je meer weten over KIEM GoCI? Neem dan contact op met:

Jerry Verschuren

Programmamanager

Mieke Dols

Programmamanager

Programma GoCI, KIA Maatschappelijk Verdienvermogen, Deltapremie