Indieningsronde oktober 2021

In totaal is € 760.000 beschikbaar in deze ronde. Je krijgt maximaal
€ 40.000 per aanvraag.

  • Opening ronde 7 juli 2021
  • Sluitingsdatum 5 oktober 2021, 14.00 uur
  • Beoordeling en besluit oktober, november 2021
  • Bekendmaking december 2021

Inhoud

Vooraf

Op deze pagina vind je in het kort de belangrijkste informatie over deze ronde. Lees voordat je een aanvraag gaat schrijven altijd de handleiding (call for proposals). Je vindt alle benodigde documenten onderaan deze pagina.

Beoordelingscriteria

De beoordeling van KIEM Sport vindt plaats in 2 fases. Alleen onderzoeksvoorstellen met een positief oordeel in fase 1 worden meegenomen in fase 2 van de beoordeling. Aanvragen moeten beide fases van het beoordelingsproces positief te doorlopen om in aanmerking te komen voor financiering.

Fase 1

In fase 1 beoordeelt de beoordelingscommissie aan de hand van 4 criteria.

  • Vraagarticulatie: is de evaluatievraag afkomstig van professionals die gaan over sport of de openbare ruimte en is de vraag relevant is voor het komen tot een beweegvriendelijker buitenruimte?
  • Netwerkvorming: in hoeverre is de beroepspraktijk (met name gemeenten) en zijn kennisinstellingen, bij voorkeur in de regio, betrokken? En draagt het project bij aan vernieuwing of versterking van (regionale) samenwerkingsverbanden?
  • Doorwerking: sluit het voorstel aan bij de doelstelling om professionals bij gemeenten te informeren en activeren om aan de slag te gaan met de inrichting van de een beweegvriendelijke openbare ruimte?
  • Haalbaarheid van het projectplan: is het project afgebakend, specifiek en functioneel en is het projectplan uitvoerbaar en haalbaar?

Elk van de criteria wordt door de beoordelingscommissie beoordeeld met een score in gehele getallen, oplopend van 1 tot en met 6. Ieder beoordelingscriterium weegt even zwaar mee.

Alle aanvragen ontvangen een gemiddelde totaalscore en worden op basis van deze score in rangorde gezet. Alleen aanvragen die op elk criterium een 4 of hoger scoren, krijgen een positief oordeel, en gaan naar fase 2 van de beoordeling.

Fase 2

De commissie brengt op basis van beleidsoverwegingen een prioritering aan in de positief beoordeelde aanvragen. Deze beleidsoverwegingen zijn: een evenwichtige regionale spreiding, een evenwichtige verdeling over verschillende doelgroepen en gebruikers van de onderzochte interventies en een brede diversiteit aan type interventies.

Eisen aan consortiumpartners

Bij een KIEM Sport-aanvraag zijn ten minste 2 consortiumpartners betrokken, naast de aanvragende hogeschool of universiteit. Hiervan is er in ieder geval 1 een gemeente. In de call for proposals vind je hier meer informatie over.

Algemene subsidievoorwaarden

Als aanvrager ben je verantwoordelijk voor het maken van afspraken met de consortiumpartners over de toegang tot en de rechten op onderzoeksresultaten en, indien van toepassing, over intellectueel eigendom. Ook moet je afspraken maken over open access publicaties en datamanagement en de ethische aspecten van je onderzoek.

Start en uitvoering project

Is je aanvraag toegekend? Dan start je project uiterlijk 1 maart 2022. We vragen je deel te nemen aan een gezamenlijke startbijeenkomst. Na afloop van het project breng je Regieorgaan SIA op de hoogte van de resultaten van je onderzoek. Hoe je dit kan doen, lees je in het subsidiebesluit. Kijk voor meer informatie ook eens op onze pagina projectbeheer.

Ethische verklaring of vergunning vóór start project

Is voor je onderzoeksproject goedkeuring van een ethische toetsingscommissie of andere instelling noodzakelijk? Zorg dan dat je ons vóór de start van je project een kopie van de ethische vergunning of verklaring toestuurt. Doe je dit niet dan kan je project niet starten.

Indienen via ISAAC

Je kunt je aanvraag alleen indienen via ISAAC. ISAAC is het digitale aanvraag- en rapportagesysteem van NWO. In ISAAC vind je altijd de juiste en meest actuele formulieren voor je aanvraag. De formulieren aangeboden op deze website zijn een voorbeeld. Bekijk onze pagina over ISAAC voor praktische informatie over het systeem.

Documenten

Contact

Wil je meer informatie over KIEM Sport of heb je een vraag? Neem dan contact op met:

Annejet Spierenburg
Programmamanager

KIEM Sport

Eras Draaijers
Programmamanager

KIA Gezondheid & Zorg, Praktijkgericht onderzoek voor extramurale zorg, KIEM Sport