Indieningsronde 2023

open KIEM

In deze ronde is € 4 miljoen beschikbaar. Je krijgt maximaal
€ 40.000 per aanvraag.

  • Opening ronde 30 november 2022
  • Sluitingsdatum 14 februari 2023, 14.00 uur
  • Beoordeling en besluit april/mei 2023
  • Bekendmaking uiterlijk 17 juni 2023

Inhoud

Vooraf

Op deze pagina vind je in het kort de belangrijkste informatie over deze ronde. Lees voordat je een aanvraag gaat schrijven altijd de handleiding (call for proposals). Je vindt alle benodigde documenten onderaan deze pagina.

Aanvragen indienen

Je kunt vanaf de publicatie van de call for proposals doorlopend aanvragen indienen. Dit kan uiterlijk tot 14 februari 2023, 14.00 uur. Dit is de sluitingsdatum van de ronde. Aanvragen ingediend na dit tijdstip nemen we niet meer in behandeling.

Voldoet een aanvraag aan alle voorwaarden zoals die staan in de call for proposals en de formulieren? Dan is de aanvraag ontvankelijk verklaard en begint op dat moment de beoordelingsprocedure. De beoordelingscommissie behandelt de ontvankelijk verklaarde aanvragen op volgorde van binnenkomst: first come, first served.

In deze ronde is € 4 miljoen beschikbaar. Als het beschikbare budget ontoereikend is om alle aanvragen met een positief oordeel te honoreren, is de volgorde van binnenkomst bepalend.

Beoordelingscriteria

De beoordelingscommissie beoordeelt de aanvraag op 4 criteria:

  • Vraagarticulatie: De mate waarin de vraag waar het project mee aan de slag gaat aantoonbaar afkomstig is uit, en relevant is voor de praktijk.
  • Netwerkvorming: De mate van betrokkenheid van de relevante beroepspraktijk en kennisinstellingen. En of er ook sprake is een nieuw samenwerkingsverband.
  • Innovatie: Is de vraag vernieuwend voor het netwerk? Hoe sluit het voorstel aan of bouwt het voort op bestaande kennis en kunde? En hoe relevant zijn de beoogde resultaten voor de praktijk?
  • Haalbaarheid projectplan: Hierbij kijkt de commissie naar de uitvoerbaarheid van het projectplan en of de gevraagde subsidie in verhouding staat tot de aard en omvang van het project.

Eisen aan consortiumpartners

Minimaal 1 mkb-bedrijf dat in Nederland is gevestigd, en een praktijkpartner doen actief mee aan het project. Onder praktijkpartners verstaan we organisaties die gebruik maken van de kennis die wordt opgedaan in het KIEM-project. Zie voor specifieke eisen de call for proposals. Alle organisaties die in de handleiding onder paragraaf 3.1 worden genoemd, gelden niet als praktijkpartner.

Algemene subsidievoorwaarden

Als aanvrager ben je verantwoordelijk voor het maken van afspraken met de consortiumpartners over de toegang tot en de rechten op onderzoeksresultaten en, indien van toepassing, over intellectueel eigendom. Ook moet je afspraken maken over open access publicaties en datamanagement en de ethische aspecten van je onderzoek.

Start en uitvoering project

Is je aanvraag toegekend? Dan start je project uiterlijk 3 maanden na de datum van het subsidiebesluit. Na afloop van het project breng je Regieorgaan SIA op de hoogte van de resultaten van je onderzoek. Hoe je dit kan doen, lees je in het subsidiebesluit. Kijk voor meer informatie ook eens op onze pagina projectbeheer.

Ethische verklaring of vergunning vóór start project

Is voor je onderzoeksproject goedkeuring van een ethische toetsingscommissie of andere instelling noodzakelijk? Zorg dan dat je ons vóór de start van je project een kopie van de ethische vergunning of verklaring toestuurt. Doe je dit niet dan kan je project niet starten.

Indienen via ISAAC

Je kunt je aanvraag alleen indienen via ISAAC. ISAAC is het digitale aanvraag- en rapportagesysteem van NWO. In ISAAC vind je altijd de juiste en meest actuele formulieren voor je aanvraag. De formulieren aangeboden op deze website zijn een voorbeeld. Bekijk onze pagina over ISAAC voor praktische informatie over het systeem.

Documenten

Contact

Wil je meer weten over KIEM 2023? Neem dan contact op met:

Jerry Verschuren
Programmamanager