Indieningsronde december 2020

In totaal is € 6 miljoen beschikbaar in deze ronde (oorspronkelijk
€ 4 miljoen, tussentijds opgehoogd met € 2 miljoen). Je krijgt maximaal
€ 40.000 per aanvraag.

Indienmomenten:
 • Ronde open 11 juni 2020
 • 1e indienmoment 30 juni 2020
 • Beoordeling en preadvies bureau augustus 2020
 • Beoordeling commissie september 2020
 • Bekendmaking september 2020
 • Ronde open 11 juni 2020
 • 2e indienmoment 29 september 2020
 • Beoordeling en preadvies bureau november 2020
 • Beoordeling commissie november 2020
 • Bekendmaking eind november 2020
 • Ronde open 11 juni 2020
 • 3e en laatste indienmoment 20 november 2020
 • Beoordeling en preadvies bureau januari 2021
 • Beoordeling commissie eind januari 2021
 • Bekendmaking april 2021

Inhoud

Vooraf

Op deze pagina vind je in het kort de belangrijkste informatie over deze ronde. Lees voordat je een aanvraag gaat schrijven altijd de handleiding (call for proposals). Je vindt alle benodigde documenten onderaan deze pagina.

Ophoging budget

Het bestuur van Regieorgaan SIA heeft op 16 november jl. besloten het budget van deze ronde op te hogen met € 2 miljoen. Het bestuur baseerde dit besluit op de grote hoeveelheid ingediende aanvragen tot op dat moment. Het extra budget is een deel van het begrote budget voor KIEM in 2021.

Let op: deze ronde is eerder gesloten dan de oorspronkelijke sluitingsdatum van 10 december 2020

De sluitingsdatum van deze KIEM 2020-ronde was 10 december 2020. Bij het 2e indienmoment op 29 september hebben we heel veel aanvragen binnengekregen. Ook met de verhoging van het budget voorzien we dat met deze aanvragen en de aanvragen die daarna nog zijn ingediend, het budget vóór de sluitingsdatum in december uitgeput is. Daarom hebben we de ronde gesloten op 20 november 2020, 12.45 uur. Aanvragen kunnen vanaf dat tijdstip niet meer worden ingediend.

Ook alle aanvragen die zijn ingediend in ISAAC tussen 29 september en 20 november 2020, 12.45 uur, toetsen we op ontvankelijkheid. Is een aanvraag ontvankelijk dan begint op dat moment de beoordelingsprocedure.

3 indienmomenten

Je kunt vanaf de publicatie van de call for proposals doorlopend aanvragen indienen. Dit kan uiterlijk tot 10 december 2020, 14 uur. Dit is de sluitingsdatum van de ronde. Daarnaast zijn er 2 andere indienmomenten: in juni en september 2020 (zie de tijdlijnen bovenaan deze pagina). In deze ronde is € 4 miljoen beschikbaar. Als we het totale bedrag toekennen voor de uiterste sluitingsdatum (10 december 2020), sluit de ronde eerder en vervallen de overige indienmomenten.

Na elk indienmoment toetsen we of de aanvragen die zijn ingediend voldoen aan de voorwaarden die in de call for proposals en de bijbehorende formulieren staan. Dit is de ontvankelijkheidscontrole. Voldoet een aanvraag aan alle voorwaarden? Dan is de aanvraag ontvankelijk verklaard en begint op dat moment de beoordelingsprocedure.

Beoordelingscriteria

De beoordelingscommissie beoordeelt de aanvraag op 4 criteria:

 • Vraagarticulatie: De mate waarin de vraag waar het project mee aan de slag gaat aantoonbaar afkomstig is uit, en relevant is voor de praktijk.
 • Netwerkvorming: De mate van betrokkenheid van de relevante beroepspraktijk en kennisinstellingen, bij voorkeur in de regio. En of er ook sprake is van vernieuwing van (regionale) samenwerkingsverband.
 • Innovatie: Is de vraag vernieuwend voor het netwerk? En hoe sluit het voorstel aan of bouwt het voort op bestaande kennis en kunde.
 • Haalbaarheid projectplan: Hierbij kijkt de commissie naar hoe de vraag is afgebakend, en hoe specifiek en functioneel deze is.
 • Uitvoerbaarheid en haalbaarheid van het projectplan.

Eisen aan consortiumpartners

Minimaal 1 mkb-bedrijf dat in Nederland is gevestigd, en een praktijkpartner doen actief mee aan het project. Onder praktijkpartners verstaan we organisaties die gebruik maken van de kennis die wordt opgedaan in het KIEM-project. Voor zzp’ers gelden specifieke criteria. Alle organisaties die in de handleiding onder paragraaf 3.1 worden genoemd, gelden niet als praktijkpartner.

Algemene subsidievoorwaarden

Als aanvrager ben je verantwoordelijk voor het maken van afspraken met de consortiumpartners over de toegang tot en de rechten op onderzoeksresultaten en, indien van toepassing, over intellectueel eigendom. Ook moet je afspraken maken over open access publicaties en datamanagement en de ethische aspecten van je onderzoek.

Start en uitvoering project

Is je aanvraag toegekend? Dan start je project uiterlijk 3 maanden na de datum van het subsidiebesluit. Na afloop van het project breng je Regieorgaan SIA op de hoogte van de resultaten van je onderzoek. Hoe je dit kan doen, lees je in het subsidiebesluit. Kijk voor meer informatie ook eens op onze pagina projectbeheer.

Indienen via ISAAC

Je kunt je aanvraag alleen indienen via ISAAC. ISAAC is het digitale aanvraag- en rapportagesysteem van NWO. In ISAAC vind je altijd de juiste en meest actuele formulieren voor je aanvraag. De formulieren aangeboden op deze website zijn een voorbeeld. Bekijk onze pagina over ISAAC voor praktische informatie over het systeem.

Documenten

Vanwege een hack van het netwerk van NWO, en daarmee dat van Regieorgaan SIA, lag het subsidieproces stil vanaf medio februari 2021 tot 22 maart. We hebben daarom een nieuwe planning gemaakt. Let op: de callteksten, in onderstaande documenten, bevatten de oorspronkelijke deadlines. De documenten passen we niet aan. De nieuwe planning van deze subsidieronde vind je in de tijdlijn bovenaan deze pagina. De deadlines worden ook gepubliceerd in de Staatscourant. Waar nodig communiceren we rechtstreeks met indieners.

Contact

Wil je meer weten over KIEM 2020? Neem dan contact op met:

Jerry Verschuren
Junior programmamanager

KIEM 2020, KIEM GoChem, KIEM GoCI