Voedsel en Groen: Kringloopstimulator

  • Voor 2-jarig onderzoek van hogescholen samen met het mkb of publieke instellingen
  • De financiering is maximaal € 500.000 per aanvraag
  • Naar verwachting honoreren we 1 aanvraag
  • De partners in het onderzoek dragen 25% bij van het subsidiebedrag
Indieningsronde maart 2022

Inhoud

Doel Precisielandbouw en kringloopsimulator

Ondernemers hebben behoefte aan richting en ondersteuning bij hun ontwikkeling naar kringlooplandbouw. In 2021 is daarom door het Louis Bolk Instituut en Wageningen Research een set van Key Performance Indicators (KPI’s) uitgewerkt.

Door met deze KPI’s te werken krijgt de ondernemer inzicht in het resultaat van eigen handelen aan de hand van gegevens over klimaat, biodiversiteit en natuur, maar ook financieel-economische gegevens op bedrijfsniveau. Hoewel de KPI’s publiek beschikbaar zijn, gebruiken ondernemers deze niet vanzelfsprekend op het eigen bedrijf om stappen te zetten in de implementatie van kringlooplandbouw.

Binnen dit thema is de centrale vraag: Hoe kan de ondernemer meer inzicht krijgen in kosten, resultaten en effecten van beschikbare handelingsperspectieven ten behoeve van de transitie naar kringlooplandbouw in het eigen bedrijf?

Deze subsidieregeling is onderdeel van het programma Praktijkkennis voor Voedsel en Groen.

Financiering van onderzoek

Ben je lector bij een hogeschool, dan kun je in 2022 uiterlijk tot en met 15 maart, 14.00 uur, financiering aanvragen. Het maximale bedrag dat je kunt aanvragen is € 500.000. De partners in het onderzoek, waaronder de hogeschool zelf, dragen minimaal 25% van het subsidiebedrag bij. Dit kan in geld of in natura. De totale projectomvang is dus ten minste € 625.000.

Aanvraag voorbereiden

Een aanvraag voorbereiden kost ongeveer 5 tot 6 maanden. Bekijk onze pagina met tips voor het schrijven van een goede aanvraag.

Gesloten ronde

Details bekijken

Beoordeling

Als een aanvraag voldoet aan alle voorwaarden, leggen we deze voor aan een onafhankelijke beoordelingscommissie. De commissie bestaat uit experts uit de onderzoekswereld en de praktijk.

De bevindingen van de commissie sturen we schriftelijk naar de aanvragers. Dan volgt een interview. De aanvragers ontvangen een uitnodiging voor het interview en na afloop van alle interviews stelt de beoordelingscommissie de uiteindelijke beoordeling vast. Ongeveer 4 maanden na indiening van je voorstel, hoor je of je aanvraag is gehonoreerd. Lees meer over onze algemene beoordelingsprocedure.

Contact

Wil je meer informatie over Kringloopstimulator of heb je een vraag? Neem dan contact op met:

Thijs Simons
Programmamanager

KIA Landbouw, Water, Voedsel, Praktijkkennis voor Voedsel en Groen

Teun van Haaren
Programmamanager

Praktijkkennis voor Voedsel en Groen

Subsidieregelingen Voedsel en Groen

Regieorgaan SIA heeft verschillende subsidieregelingen binnen het programma Praktijkkennis voor Voedsel en Groen. Bekijk de uitgangspunten van het programma en een overzicht van de financieringsmogelijkheden op de programmapagina.