Voedsel en Groen: Lectoren kringlooplandbouw

  • Financiering voor een 4-jarige aanstelling van lectoren bij een door de overheid bekostigde HAO-instelling
  • Versterken van samenwerking van HAO-instellingen met de overige kennisinstellingen die experimenten doen in kringlooplandbouw
  • De financiering is maximaal € 400.000 per aanvraag
Indieningsronde april 2022

Inhoud

Doel van Lectoren kringlooplandbouw

Het doel van Lectoren kringlooplandbouw is zorgen voor een sterkere verbinding tussen hogescholen en andere kennisinstellingen op het gebied van kringlooplandbouw. Met de regeling stellen we in totaal in 2020 en 2021 3 lectoren aan bij een HAO-instelling. De 4 HAO-instellingen zijn: Aeres Hogeschool, Hogeschool Van Hall Larenstein, Inholland en HAS green academy.

De aangestelde lectoren helpen onderzoek en innovatie te versterken en de beschikbaarheid van goed opgeleid (technisch) talent te vergroten. De lectorpositie is een koppeling tussen fundamenteel, beleidsgericht en praktijkgericht onderzoek, en tussen wetenschap, beleid en praktijk. Dit verrijkt en versterkt alle schakels in de kennisketen. Maatschappelijke instellingen en (mkb-)bedrijven hebben een duidelijke rol in dit onderzoeksprogramma.

Experimenteergebieden

De lectoren doen onderzoek op en in 5 door de overheid benoemde experimenteergebieden:

  1. Agro-agenda Noord-Nederland (waaronder Schiermonnikoog)
  2. Agro-innovatieregio Achterhoek
  3. Agro-proeftuin de Peel (als onderdeel van en in verbinding met experimenten kringlooplandbouw binnen het interbestuurlijk actieprogramma zuidoostelijke zandgronden)
  4. GLB-pilot akkerbouw Flevoland
  5. Mineral Valley/Twickel (onderdeel van de Regiodeal Twente)


Deze subsidieregeling is onderdeel van het programma Praktijkkennis voor Voedsel en Groen.

Financiering van de aanstelling

Alleen de hogescholen Van Hall Larenstein, Aeres Hogeschool, Hogeschool Inholland en HAS green academy kunnen aanvragen. Een hogeschool kan maximaal € 400.000 aanvragen per aanstelling. De aanstelling is voor 4 jaar voor minimaal 60% (0,6 fte). Cofinanciering vanuit de hogeschool is niet verplicht, maar wel toegestaan. Deze bijdrage kan zowel in geld als in natura.

Regieorgaan streeft naar een evenwichtige verdeling van de 3 lectorenposities. In de indieningsronde september 2020 is een aanvraag van Hogeschool Van Hall Larenstein gehonoreerd. In 2021 en 2022 kunnen daarom alleen Aeres Hogeschool, Hogeschool Inholland en HAS green academy een aanvraag indienen.

Gesloten ronde

Details bekijken

Beoordeling

Als een aanvraag voldoet aan alle voorwaarden, leggen we deze voor aan een onafhankelijke beoordelingscommissie. De commissie bestaat uit experts uit de onderzoekswereld en de praktijk. Onderdeel van de beoordelingsprocedure is een interview door de commissie met de beoogde lector. Je hoort ongeveer 3 maanden na indiening van je voorstel of je aanvraag is gehonoreerd. Lees meer over onze algemene beoordelingsprocedure.

Contact

Wil je meer weten over Lectoren kringlooplandbouw? Neem dan contact op met:

Thijs Simons
Programmamanager

KIA Landbouw, Water, Voedsel, Praktijkkennis voor Voedsel en Groen

Teun van Haaren
Programmamanager

Praktijkkennis voor Voedsel en Groen

Subsidieregelingen Voedsel en Groen

Regieorgaan SIA heeft verschillende subsidieregelingen binnen het programma Praktijkkennis voor Voedsel en Groen. Bekijk de uitgangspunten van het programma en een overzicht van de financieringsmogelijkheden op de programmapagina.