Indieningsronde november 2021

In totaal is € 3,6 miljoen beschikbaar in deze call. Je krijgt maximaal
€ 200.000 per aanvraag.

 • Ronde open March 17, 2020
 • 1e ophaalmoment 7 mei 2020
 • Beoordeling en besluit eind augustus
 • Bekendmaking september

Inhoud

Vooraf

Op deze pagina vind je in het kort de belangrijkste informatie over deze ronde. Lees voordat je een aanvraag gaat schrijven altijd de handleiding (call for proposals). Je vindt alle benodigde documenten onderaan deze pagina.

6 ophaalmomenten

Je kunt vanaf de publicatie van de call for proposals doorlopend aanvragen indienen. Dit kan tot uiterlijk 9 november 2021, 14 uur. Dit is de sluitingsdatum van de ronde. Daarnaast zijn er 6 andere ophaalmomenten: in mei, september en december 2020 en in februari en mei 2021 (zie de tijdlijn bovenaan deze pagina).

Na elk ophaalmoment toetsen we of de aanvragen die zijn ingediend voldoen aan de voorwaarden die in de call for proposals en de bijbehorende formulieren staan. Dit is de ontvankelijkheidscontrole. Voldoet een aanvraag aan alle voorwaarden? Dan is de aanvraag ontvankelijk verklaard en begint op dat moment de beoordelingsprocedure.

Beoordelingscriteria

De beoordelingscommissie beoordeelt de aanvraag op 2 criteria.

 • Kwaliteit van de invulling van de lectorpositie
  Sluit de lectorpositie aan bij een bestaand lectoraat? En heeft de lector een netwerk in het bedrijfsleven en/of maatschappij, of de ambitie en het vermogen om dit te ontwikkelen? Heeft de lector ervaring met het programmeren van onderzoek?
 • Kwaliteit van de onderzoeksactiviteiten:
  Hoe werken instituut en hogeschool samen? Wat is de rol van de lector in de samenwerking? Is het onderzoeksprogramma strategisch ingebed in de onderzoeksagenda’s van de hogeschool en het instituut? Hoe is de totale financiering geregeld? En in geval van meerdere L.INT-lectoren bij het instituut: wat is de toegevoegde waarde van de nieuwe lector ten opzichte van de eerder aangestelde lector(en) bij het betreffende instituut?

Beoordelingsproces

De beoordelingscommissie beoordeelt je aanvraag eerst schriftelijk. Vragen en opmerkingen krijg je voorgelegd. De beoordelingscommissie nodigt jou en het betrokken instituut uit voor een gesprek over de aanvraag.

Eerst geef je een presentatie. Daarna stelt de beoordelingscommissie nog een aantal aanvullende vragen. De beoordelingscommissie stelt haar definitieve beoordeling voor de aanvraag vast op basis van de aanvraag, de 1e schriftelijke beoordeling en het interview. Het kan zijn dat de beoordelingscommissie je verzoekt nadere informatie aan te leveren voordat de commissie definitief oordeelt.

Eisen aan consortiumpartners

 • De hogeschool gaat een samenwerkingsverband aan met een instituut en eventueel ook met andere hogescholen of instituten.
 • Als beoogd lector heb je een actief betrokken netwerk met voldoende kennis en kunde om je onderzoekslijn uit te voeren.
 • Partijen uit de beroepspraktijk dragen actief bij aan de uitvoering van je onderzoekslijn.
 • De hogeschool draagt minimaal € 200.000 bij in geld of in natura.
 • Het onderzoeksinstituut draagt minimaal € 200.000 bij in geld of in natura. Onderdeel daarvan zijn de onderzoeksfaciliteiten die de lector nodig heeft.
 • Publieke en/of private partijen dragen minimaal € 80.000 bij in geld of in natura.

Algemene subsidievoorwaarden

Als aanvrager ben je verantwoordelijk voor het maken van afspraken met de consortiumpartners over de toegang tot en de rechten op onderzoeksresultaten en, indien van toepassing, over intellectueel eigendom. Ook moet je afspraken maken over open access publicaties en datamanagement en de ethische aspecten van je onderzoek.

Start en uitvoering L.INT-positie

Is je aanvraag toegekend? Dan start de L.INT-lector uiterlijk 6 maanden na de datum van het subsidiebesluit. Gedurende de looptijd van het traject ben je verplicht om Regieorgaan SIA op de hoogte te houden van de vorderingen. En van eventuele wijzigingen in de samenstelling van het consortium of veranderingen in het onderzoek ten opzichte van het oorspronkelijke onderzoeksplan. Lees meer over de monitoring van je project op onze pagina Projectbeheer.

Ethische verklaring of vergunning vóór start traject

Is voor je onderzoekstraject goedkeuring van een ethische toetsingscommissie of andere instelling noodzakelijk? Zorg dan dat je ons vóór de start van je traject een kopie van de ethische vergunning of verklaring toestuurt. Doe je dit niet dan kan je traject niet starten.

Is het voor jouw traject onmogelijk voor de startdatum een ethische verklaring of vergunning toe te sturen? Geef dit dan aan. In uitzonderingssituaties verlenen we uitstel voor het aanleveren van de ethische verklaring of vergunning ná de startdatum.

Indienen via ISAAC

Je kunt je aanvraag alleen indienen via ISAAC. ISAAC is het digitale aanvraag- en rapportagesysteem van NWO. In ISAAC vind je altijd de juiste en meest actuele formulieren voor je aanvraag. De formulieren aangeboden op deze website zijn een voorbeeld. Bekijk onze pagina over ISAAC voor praktische informatie over het systeem.

Documenten

Let op: na publicatie van de call for proposals L.INT Lectorposities bij Instituten indieningsronde februari 2021 hebben we de sluitingsdatum van de call aangepast van 2 februari 2021 naar 25 mei 2021. In mei 2021 hebben we de sluitingsdatum nogmaals aangepast: naar 9 november 2021. 25 mei is een ophaalmoment geworden.

Contact

Wil je meer informatie over L.INT of heb je een vraag? Neem dan contact op met:

Christiaan Seemann
Programmamanager

L.INT, SPRONG, City Deal Kennis Maken