Indieningsronde januari 2021

open Praktijkgericht onderzoek Maatregelen COVID-19

Er is in totaal € 600.000 beschikbaar in deze ronde. Je krijgt maximaal
€ 150.000 per aanvraag.

 • Opening ronde Jan. 8, 2021
 • Sluitingsdatum 26 januari 2021, 14.00 uur
 • Beoordeling februari 2021
 • Hoor en wederhoor medio februari 2021
 • Beoordeling en besluit februari 2021
 • Bekendmaking maart 2021

Inhoud

Vooraf

Op deze pagina vind je in het kort de belangrijkste informatie over deze ronde. Lees voordat je een aanvraag gaat schrijven altijd de handleiding (call for proposals). Je vindt alle benodigde documenten onderaan deze pagina.

Let op: hoor en wederhoor in vakantieperiode

Dien je in voor de openstaande ronde? Houd er dan rekening mee dat de hoor en wederhoor plaatsvindt in de voorjaarsvakantie (medio februari).

Beoordelingscriteria

Een aanvraag wordt beoordeeld op 2 criteria: relevantie en kwaliteit. De beoordelingscommissie beoordeelt relevantie op een 3-puntsschaal: zeer relevant, relevant en laag relevant. Kwaliteit wordt beoordeeld op een 4-puntsschaal: zeer goed, goed, voldoende, onvoldoende.

Je aanvraag komt alleen in aanmerking voor honorering als je zeer relevant en zeer goed scoort or zeer relevant en goed. Deze scores komen tot stand op basis van de scores op de volgende deelcriteria:

Relevantie, deelcriteria:

 1. Impact
 2. Internationaal belang
 3. Opschaalbaarheid
 4. Samenwerking
 5. Toegevoegde waarde

Kwaliteit, deelcriteria:

 1. Doelstelling en vraag- of taakstelling
 2. Plan van aanpak
 3. Haalbaarheid
 4. Projectgroep


De uitgebreide beschrijving van de deelcriteria, vind je in de call for proposals.

Eisen aan projectgroepleden

Het onderzoeksproject wordt uitgevoerd door ten minste 1 hogeschool. Andere hogescholen en ook universiteiten kunnen deelnemen als projectpartner. Zij kunnen ook optreden als medeaanvrager voor de subsidie. Cofinanciering is niet vereist.

Algemene subsidievoorwaarden

Als aanvrager ben je verantwoordelijk voor het maken van afspraken met de projectpartners over de toegang tot en de rechten op onderzoeksresultaten en, indien van toepassing, over intellectueel eigendom. Ook moet je afspraken maken over open access publicaties en datamanagement en de ethische aspecten van je onderzoek.

Start en uitvoering project

Is je aanvraag toegekend? Dan start je project binnen enkele weken na honorering, tussen 1 maart en 15 april 2021. Let op: of je daadwerkelijk binnen enkele weken kunt starten met je onderzoeksproject, is onderdeel van het beoordelingscriterium kwaliteit, deelcriterium haalbaarheid.

Gedurende de looptijd van het project ben je verplicht om Regieorgaan SIA op de hoogte te houden van de vorderingen van het project. En van eventuele wijzigingen in de samenstelling van de projectgroep of veranderingen in het onderzoek of de begroting ten opzichte van het oorspronkelijke onderzoeksplan. Lees meer over de monitoring van je project op onze pagina projectbeheer.

Indienen via ISAAC

Je kunt je aanvraag alleen indienen via ISAAC. ISAAC is het digitale aanvraag- en rapportagesysteem van NWO. In ISAAC vind je altijd de juiste en meest actuele formulieren voor je aanvraag. De formulieren aangeboden op deze website zijn een voorbeeld. Bekijk onze pagina over ISAAC voor praktische informatie over het systeem.

Documenten

Contact

Wil je meer weten over Praktijkgericht onderzoek Maatregelen COVID-19? Neem dan contact op met:

Eras Draaijers
Programmamanager

Platformregeling, Praktijkgericht onderzoek voor extramurale zorg, Sport en bewegen