Indieningsronde november 2020

open Praktijkgericht onderzoek voor extramurale zorg

In totaal is € 3 miljoen beschikbaar in deze ronde. Je krijgt maximaal
€ 300.000 per aanvraag.

 • Opening ronde 14 april 2020
 • Sluitingsdatum 10 november 2020
 • Beoordeling februari 2021
 • Hoor en wederhoor februari 2021
 • Beoordeling en besluit maart 2021
 • Bekendmaking maart 2021

Inhoud

Vooraf

Op deze pagina vind je in het kort de belangrijkste informatie over deze ronde. Lees voordat je een aanvraag gaat schrijven altijd de handleiding (call for proposals). Je vindt alle benodigde documenten onderaan deze pagina.

Beoordelingscriteria

Een aanvraag wordt beoordeeld op 3 criteria:

 • Vraagarticulatie
  Sluit de vraag aan bij de centrale missie en missie 2 van de KIA Gezondheid & Zorg en is deze aantoonbaar afkomstig van professionals in het mkb? Richt de vraag zich op concreet te ontwikkelen mogelijkheden?
 • Netwerkvorming
  Bevat het consortium de relevante partijen, o.a. uit het mkb, met aantoonbaar voldoende kennis en kwaliteit om de onderzoeksvraag te beantwoorden en zijn er relaties met relevante initiatieven in het vakgebied?
 • Onderzoeksplan
  Passen de onderzoeksmethodieken bij de onderzoeksvraag? Staat in het activiteiten hoe onderzoeksresultaten doorwerken in de praktijk, bedrijfsleven, onderwijs en de onderzoeksgemeenschap? En hoe kennis verspreid naar het brede publiek en mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden?


In de beoordeling van een aanvraag weegt het onderzoeksplan mee voor 50%, vraagarticulatie en netwerkvorming elk voor 25%.

Eisen aan consortiumpartners

 • Het onderzoeksproject wordt uitgevoerd door een consortium dat naast de hogeschool ten minste bestaat uit 2 mkb-ondernemingen.
 • Ook kennisinstellingen, koepel- of brancheorganisaties, beroepsverenigingen, en bestuurlijke eenheden zoals gemeenten en provincies kunnen deelnemen aan het consortium.
 • De consortiumpartners, waaronder de hogeschool zelf, dragen ten minste 50% bij aan de totale projectkosten. De cofinanciering kan zowel in geld of in natura plaatsvinden.

Algemene subsidievoorwaarden

Als aanvrager ben je verantwoordelijk voor het maken van afspraken met de consortiumpartners over de toegang tot en de rechten op onderzoeksresultaten en, indien van toepassing, over intellectueel eigendom. Ook moet je afspraken maken over open access publicaties en datamanagement en de ethische aspecten van je onderzoek.

Start en uitvoering traject

Is je aanvraag toegekend? Dan start je project tussen 1 april 2021 en 1 juli 2021. Tijdens de looptijd van het project houd je Regieorgaan SIA op de hoogte van de vorderingen van het project. En van eventuele wijzigingen in de samenstelling van het consortium of veranderingen in het onderzoek of de begroting ten opzichte van het oorspronkelijke onderzoeksplan. Lees meer over de monitoring van je project op onze pagina projectbeheer.

Indienen via ISAAC

Je kunt je aanvraag alleen indienen via ISAAC. ISAAC is het digitale aanvraag- en rapportagesysteem van NWO. In ISAAC vind je altijd de juiste en meest actuele formulieren voor je aanvraag. De formulieren aangeboden op deze website zijn een voorbeeld. Bekijk onze pagina over ISAAC voor praktische informatie over het systeem.

Documenten

Contact

Wil je meer weten over Praktijkgericht onderzoek voor extramurale zorg? Neem dan contact op met:

Eras Draaijers
Programmamanager

Platformregeling, Praktijkgericht onderzoek voor extramurale zorg, Sport en bewegen