Indieningsronde mei 2021

In totaal is € 15,4 miljoen beschikbaar in deze ronde. Je krijgt maximaal
€ 700.000 per aanvraag. Voor deze ronde is een vooraanmelding verplicht.

 • Open 29 mei 2020
 • Sluitingsdatum vooraanmelding 12-01-2021
 • Bekendmaking advies vooraanmelding week 22
 • Sluitingsdatum 21 september 2021, 14.00 uur
 • Referentenronde, hoor en wederhoor oktober, november
 • Hoor en wederhoor januari 2022
 • Beoordeling en besluit maart 2022
 • Bekendmaking april 2022

Inhoud

Vooraf

Op deze pagina vind je in het kort de belangrijkste informatie over deze ronde. Lees voordat je een aanvraag gaat schrijven altijd de handleiding (call for proposals). Je vindt alle benodigde documenten onderaan deze pagina.

Beoordelingscriteria

De beoordelingscommissie beoordeelt de vooraanmelding en de aanvraag op 3 criteria: vraagarticulatie, netwerkvorming en onderzoeksplan. Het criterium vraagarticulatie is voor de vooraanmelding en de aanvraag gelijk. Voor het criterium netwerkvorming moet in de vooraanmelding het consortium en netwerk in principe bekend en/of beoogd zijn, maar dit hoeft nog niet definitief te zijn. Op het criterium onderzoeksplan stellen we minder eisen aan de vooraanmelding dan aan de volledige aanvraag.

De 3 beoordelingscriteria zijn:

 • Vraagarticulatie
  Welke aantoonbaar uit de beroepspraktijk afkomstige vraag wordt aangepakt? Hoe is de vraagarticulatie tot stand gekomen? Is de vraag maatschappelijk relevant?
 • Netwerkvorming
  Bevat het consortium de relevante partijen met aantoonbaar voldoende kennis en kwaliteit om de onderzoeksvraag te beantwoorden en zijn er relaties met relevante initiatieven in het vakgebied?
 • Onderzoeksplan
  Wat is de onderzoeksvraag die uit de praktijkvraag volgt? Hoe bouwt het onderzoek voort op state-of-the-art-kennis en passen de onderzoeks­methodieken bij de onderzoeksvraag? Is de projectplanning en -organisatie realistisch en staan de gevraagde financiële middelen in redelijke verhouding tot de omvang van het onderzoek?


In de beoordeling van een vooraanmelding en een aanvraag weegt het onderzoeksplan mee voor 60%, vraagarticulatie en netwerkvorming elk voor 20%.

Beoordelingsprocedure

De beoordeling van een RAAK-PRO-aanvraag bestaat uit verschillende stappen. De onafhankelijke beoordelingscommissie beoordeelt ontvankelijk verklaarde vooraanmeldingen en voorziet deze van een positief of negatief advies. Bij een negatief advies raden we je aan geen volledige aanvraag in te dienen.

Volledige aanvragen worden voorgelegd aan referenten. Zij voorzien de aanvraag van commentaar, waarop je vervolgens een weerwoord kunt geven. Dan beoordeelt de commissie de volledige aanvragen en kijkt hierbij ook naar het referentencommentaar en je weerwoord. De commissie komt met een voorlopig oordeel. Je krijgt de gelegenheid ook hier weerwoord op te geven.

Tot slot stelt de beoordelingscommissie haar advies tot honorering vast. Het bestuur van Regieorgaan SIA besluit op basis van het advies van de beoordelingscommissie of je aanvraag wordt toegekend.

Tijdlijn beoordelingsprocedure

De beoordeling van RAAK-PRO gebeurt zeer zorgvuldig en kost daarom veel tijd. Het totale proces, van vooraanmelding tot toekenning, neemt gewoonlijk ongeveer 1 jaar in beslag. In februari 2021 werd NWO, en daarmee Regieorgaan SIA, gehackt. Hierdoor liep ons volledige subsidieproces vertraging op. Dit is van grote invloed op de procedure van RAAK-PRO: de huidige ronde duurt nu 3 maanden langer.

Nadat je een volledige aanvraag hebt ingediend, duurt het nog 6 maanden voordat je hoort of je aanvraag is gehonoreerd. In de tijdlijn bovenaan deze pagina kun je gedurende de hele beoordelingsprocedure zien in welke fase de beoordeling zit.

Eisen aan consortiumpartners

 • Het onderzoeksproject wordt uitgevoerd door een consortium dat naast de hogeschool ten minste bestaat uit 2 mkb-ondernemingen of publieke partijen uit de beroepspraktijk of een combinatie van beide. Van de deelnemende partijen zijn er minimaal 2 in Nederland gevestigd.
 • Het personeel van een hogeschool onderhoudt geen directe familiebanden met en/of heeft geen zakelijke belangen bij de betrokken partijen.
 • Zzp’ers kunnen in plaats van mkb-ondernemingen deel uitmaken van het consortium. Een zzp’er moet dan wel deel uitmaken van een collectief dat zich aantoonbaar richt op innovatie en/of economische groei.
 • De consortiumpartners, waaronder de hogeschool zelf, dragen ten minste 30% bij aan de totale projectkosten. De cofinanciering kan zowel in geld of in natura plaatsvinden.

Algemene subsidievoorwaarden

Als aanvrager ben je verantwoordelijk voor het maken van afspraken met de consortiumpartners over de toegang tot en de rechten op onderzoeksresultaten en, indien van toepassing, over intellectueel eigendom. Ook moet je afspraken maken over open access publicaties en datamanagement en de ethische aspecten van je onderzoek.

Start en uitvoering project

Gedurende de looptijd van het project ben je verplicht om Regieorgaan SIA op de hoogte te houden van de vorderingen van het project. En van eventuele substantiële wijzigingen in de samenstelling van het consortium of veranderingen in het onderzoek ten opzichte van het oorspronkelijke onderzoeksplan. Deze voorwaarden lees je ook in de toekenningsbrief. Lees meer over de monitoring van je project op onze pagina projectbeheer.

Ethische verklaring of vergunning vóór start project

Is voor je onderzoeksproject goedkeuring van een ethische toetsingscommissie of andere instelling noodzakelijk? Zorg dan dat je ons vóór de start van je project een kopie van de ethische vergunning of verklaring toestuurt. Doe je dit niet dan kan je project niet starten.

Is het voor jouw project onmogelijk om voor de startdatum een ethische verklaring of vergunning toe te sturen? Geef dit dan aan. In uitzonderingssituaties verlenen we uitstel voor het aanleveren van de ethische verklaring of vergunning ná de startdatum.

Indienen via ISAAC

Je kunt je aanvraag alleen indienen via ISAAC. ISAAC is het digitale aanvraag- en rapportagesysteem van NWO. In ISAAC vind je altijd de juiste en meest actuele formulieren voor je aanvraag. De formulieren aangeboden op deze website zijn een voorbeeld. Bekijk onze pagina over ISAAC voor praktische informatie over het systeem.

Voor het indienen van een RAAK-PRO-aanvraag is het verplicht een vooraanmelding te doen. Dit kan ook alleen via ISAAC. Om je volledige aanvraag in te dienen, zet je je vooraanmelding om naar een aanvraag. Als de vooraanmelding niet-ontvankelijk is verklaard, kun je geen aanvraag indienen.

Let op: in ISAAC vul je de organisatie verantwoordelijk voor de aanvraag in. Dit is een verplicht veld. Daaronder staat het invulveld Organisatie van uitvoering. Dit is geen verplicht veld. Je hoeft dit niet in te vullen. Partners betrokken bij je project vul je wél in op het aanvraagformulier dat je upload in ISAAC.

Documenten

Vanwege een hack van het netwerk van NWO, en daarmee dat van Regieorgaan SIA, lag het subsidieproces stil vanaf medio februari 2021 tot 22 maart. We hebben daarom een nieuwe planning gemaakt. Let op: de callteksten, in onderstaande documenten, bevatten de oorspronkelijke deadlines. De documenten passen we niet aan. De nieuwe planning van deze subsidieronde vind je in de tijdlijn bovenaan deze pagina. De deadlines worden ook gepubliceerd in de Staatscourant. Waar nodig communiceren we rechtstreeks met indieners.

Contact

Wil je meer weten over RAAK-PRO? Neem dan contact op met:

Nanouschka Wamelink
Programmamanager

RAAK-PRO

Frank Karelse
Programmamanager

KIA Sleuteltechnologieën, RAAK-PRO