Indieningsronde mei 2021

open RAAK-PRO

In totaal is € 15,4 miljoen beschikbaar in deze ronde. Je krijgt maximaal
€ 700.000 per aanvraag. Voor deze ronde is een vooraanmelding verplicht.

 • Open 29 mei 2020
 • Sluitingsdatum vooraanmelding 12-01-2021
 • Beoordeling en advies vooraanmelding 14-03-2021
 • Sluitingsdatum 18 mei 2021
 • Referentenronde en hoor en wederhoor mei, juni 2021
 • Beoordeling en besluit oktober, november 2021
 • Bekendmaking december 2021

Inhoud

Vooraf

Op deze pagina vind je in het kort de belangrijkste informatie over deze ronde. Lees voordat je een aanvraag gaat schrijven altijd de handleiding (call for proposals). Je vindt alle benodigde documenten onderaan deze pagina.

Beoordelingscriteria

De beoordelingscommissie beoordeelt de vooraanmelding en de aanvraag op 3 criteria: vraagarticulatie, netwerkvorming en onderzoeksplan. Het criterium vraagarticulatie is voor de vooraanmelding en de aanvraag gelijk. Voor het criterium netwerkvorming moet in de vooraanmelding het consortium en netwerk in principe bekend en/of beoogd zijn, maar dit hoeft nog niet definitief te zijn. Op het criterium onderzoeksplan stellen we minder eisen aan de vooraanmelding dan aan de volledige aanvraag.

De 3 beoordelingscriteria zijn:

 • Vraagarticulatie
  Welke aantoonbaar uit de beroepspraktijk afkomstige vraag wordt aangepakt? Hoe is de vraagarticulatie tot stand gekomen? Is de vraag maatschappelijk relevant?
 • Netwerkvorming
  Bevat het consortium de relevante partijen met aantoonbaar voldoende kennis en kwaliteit om de onderzoeksvraag te beantwoorden en zijn er relaties met relevante initiatieven in het vakgebied?
 • Onderzoeksplan
  Wat is de onderzoeksvraag die uit de praktijkvraag volgt? Hoe bouwt het onderzoek voort op state-of-the-art-kennis en passen de onderzoeks­methodieken bij de onderzoeksvraag? Is de projectplanning en -organisatie realistisch en staan de gevraagde financiële middelen in redelijke verhouding tot de omvang van het onderzoek?


In de beoordeling van een vooraanmelding en een aanvraag weegt het onderzoeksplan mee voor 60%, vraagarticulatie en netwerkvorming elk voor 20%.

Beoordelingsprocedure

De beoordeling van een RAAK-PRO-aanvraag bestaat uit verschillende stappen. De onafhankelijke beoordelingscommissie beoordeelt ontvankelijk verklaarde vooraanmeldingen en voorziet deze van een positief of negatief advies. Bij een negatief advies raden we je aan geen volledige aanvraag in te dienen.

Volledige aanvragen worden voorgelegd aan referenten. Zij voorzien de aanvraag van commentaar, waarop je vervolgens een weerwoord kunt geven. Dan beoordeelt de commissie de volledige aanvragen en kijkt hierbij ook naar het referentencommentaar en je weerwoord. De commissie komt met een voorlopig oordeel. Je krijgt de gelegenheid ook hier weerwoord op te geven.

Tot slot stelt de beoordelingscommissie haar advies tot honorering vast. Het bestuur van Regieorgaan SIA besluit op basis van het advies van de beoordelingscommissie of je aanvraag wordt toegekend.

Tijdlijn beoordelingsprocedure

De beoordeling van RAAK-PRO gebeurt zeer zorgvuldig en kost daarom veel tijd. Het totale proces, van vooraanmelding tot toekenning, neemt ongeveer
1 jaar in beslag. Nadat je een volledige aanvraag hebt ingediend, duurt het nog 6 maanden voordat je hoort of je aanvraag is gehonoreerd. In de tijdlijn bovenaan deze pagina kun je gedurende de hele beoordelingsprocedure zien in welke fase de beoordeling zit.

Eisen aan consortiumpartners

 • Het onderzoeksproject wordt uitgevoerd door een consortium dat naast de hogeschool ten minste bestaat uit 2 mkb-ondernemingen of publieke partijen uit de beroepspraktijk of een combinatie van beide. Van de deelnemende partijen zijn er minimaal 2 in Nederland gevestigd.
 • Het personeel van een hogeschool onderhoudt geen directe familiebanden met en/of heeft geen zakelijke belangen bij de betrokken partijen.
 • Zzp’ers kunnen in plaats van mkb-ondernemingen deel uitmaken van het consortium. Een zzp’er moet dan wel deel uitmaken van een collectief dat zich aantoonbaar richt op innovatie en/of economische groei.
 • De consortiumpartners, waaronder de hogeschool zelf, dragen ten minste 30% bij aan de totale projectkosten. De cofinanciering kan zowel in geld of in natura plaatsvinden.

Algemene subsidievoorwaarden

Als aanvrager ben je verantwoordelijk voor het maken van afspraken met de consortiumpartners over de toegang tot en de rechten op onderzoeksresultaten en, indien van toepassing, over intellectueel eigendom. Ook moet je afspraken maken over open access publicaties en datamanagement en de ethische aspecten van je onderzoek.

Start en uitvoering project

Is je aanvraag toegekend? Dan start je project tussen 1 februari en 1 juli 2022. Gedurende de looptijd van het project ben je verplicht om Regieorgaan SIA op de hoogte te houden van de vorderingen van het project. En van eventuele substantiële wijzigingen in de samenstelling van het consortium of veranderingen in het onderzoek ten opzichte van het oorspronkelijke onderzoeksplan. Deze voorwaarden lees je ook in de toekenningsbrief. Lees meer over de monitoring van je project op onze pagina projectbeheer.

Indienen via ISAAC

Je kunt je aanvraag alleen indienen via ISAAC. ISAAC is het digitale aanvraag- en rapportagesysteem van NWO. In ISAAC vind je altijd de juiste en meest actuele formulieren voor je aanvraag. De formulieren aangeboden op deze website zijn een voorbeeld. Bekijk onze pagina over ISAAC voor praktische informatie over het systeem.

Voor het indienen van een RAAK-PRO-aanvraag is het verplicht een vooraanmelding te doen. Dit kan ook alleen via ISAAC. Om je volledige aanvraag in te dienen, zet je je vooraanmelding om naar een aanvraag.
Als de vooraanmelding niet-ontvankelijk is verklaard, kun je geen aanvraag indienen.

Let op: in ISAAC vul je de organisatie verantwoordelijk voor de aanvraag in. Dit is een verplicht veld. Daaronder staat het invulveld Organisatie van uitvoering. Dit is geen verplicht veld. Je hoeft dit niet in te vullen. Partners betrokken bij je project vul je wél in op het aanvraagformulier dat je upload in ISAAC.

Documenten

Het aanvraagformulier voor volledige aanvragen voor RAAK-PRO is nu nog niet beschikbaar in ISAAC. Hierboven vind je een voorbeeld in pdf. Je kunt het formulier in Word-formaat bij ons opvragen via e-mail.

Contact

Wil je meer weten over RAAK-PRO? Neem dan contact op met:

Frank Karelse
Programmamanager

RAAK-PRO, Hbo-postdoc, Sleuteltechnologie, Energietransitie en Duurzaamheid