SPRONG Educatief

  • Voor grotere impact van praktijkgericht onderwijsonderzoek op de onderwijspraktijk
  • 4-jarige financiering met een maximum van € 400.000 voor consortia met landelijke en regionale partners op het gebied van onderwijsonderzoek
  • 4 consortia zijn aan de slag, voorlopig komt er geen nieuwe subsidieronde

Inhoud

Doel SPRONG Educatief

Uit een verkenning in het veld van onderwijs en onderwijsonderzoek in 2017 kwam naar voren dat de impact van praktijkgericht onderwijsonderzoek op de onderwijspraktijk gering is.

Een belangrijke reden daarvoor is dat het onderwijsonderzoek versnipperd is. Leraren, lerarenopleiders en onderzoekers gaven aan dat, naast allerlei andere zaken, langdurige aandacht voor specifieke thema’s en meer onderzoekscapaciteit nodig is om daadwerkelijk verschil te kunnen maken.

Om dat te bereiken hebben Regieorgaan SIA en het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) samen het programma SPRONG Educatief opgezet. In dit programma werken bestaande regionale samenwerkingsverbanden van leraren, lerarenopleiders en lectoren/onderzoekers samen met een landelijk netwerk van lectoren/onderzoekers op een specifiek thema.

Op dit moment zijn 4 consortia aan de slag. SPRONG Educatief loopt (vooralsnog) van januari 2020 tot december 2023. Voorlopig komt er geen nieuwe subsidieronde.

Financiering van samenwerkingsverbanden

Regieorgaan SIA en het NRO hebben gezamenlijk € 1,6 miljoen beschikbaar gesteld. 4 initiatieven kregen in januari 2020 voor 4 jaar financiering om een consortium op te zetten dat op een specifiek thema bijdraagt aan:

  • Een betere wisselwerking tussen praktijk en onderzoek.
  • Het versterken van de onderzoekscapaciteit en onderzoekende houding.
  • Het versterken van toepassen van onderzoeksresultaten in de praktijk.
  • Het versterken van de wetenschappelijke kennisbasis.
  • Het verhogen van de kwaliteit van praktijkgericht onderwijsonderzoek op basis van een structurele aanpak en door meer focus en massa.


De financiering is nadrukkelijk niet bedoeld om onderzoek te doen.

4 consortia

In januari 2019 zijn 4 consortia van start gegaan. Lees hier over de onderzoeksthema's waarop de consortia actief zijn.

SPRONG Voorwaarts: Leren en ontwikkelen voor toekomstgericht onderwijs

Dit consortium onder aanvoering van Fontys Hogescholen richt zich op het organiseren van toekomstgerichte innovaties in het onderwijs. In het bijzonder op het anders ontwikkelen, uitvoeren en organiseren van onderwijs; op een andere rol en identiteit van professionals en op anders samenwerken en leidinggeven.

Inclusief onderwijs in meertalige contexten

Inclusief onderwijs, wie wil dat niet? Onderwijsinstellingen hebben echter moeite met het bieden van kwalitatief hoogwaardig onderwijs aan leerlingen voor wie het Nederlands niet de enige taal is waarin ze leven en leren. Vooral de overgangen tussen schooltypen zijn voor hen kwetsbare momenten. Hogeschool Utrecht draagt samen met 3 andere hogescholen uit 3 verschillende regio’s en 15 partnerscholen bij aan ontwikkeling van onderwijs dat de meertaligheid van kinderen benut en niet als probleem ziet.

STEM: crossing boundaries for learning and development

Het consortium onder aanvoering van Saxion Hogeschool houdt zich bezig met de bevordering van hoogwaardig onderwijs in science, technology, engineering en mathematics (STEM). De focus ligt op vakoverschrijdend onderwijs en op samenhang en continuïteit op het gebied van STEM-onderwijs in de leeftijd 9-14 jaar.

iXpact, netwerk gepersonaliseerd leren met en over ICT

Digitalisering in het onderwijs is een complexe innovatie die vraagt om een integrale benadering en transformatief leren op alle niveaus in een onderwijsorganisatie. Hoe kunnen we (aankomende) onderwijsprofessionals effectief toerusten en ondersteunen voor deze innovatie? Dat is de vraag waar dit consortium onder leiding van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen zich over buigt.

Programmacommissie

Het programma staat onder regie van een programmacommissie. De commissie heeft de aanvragen van de ronde in 2019 beoordeeld. Ook monitort en evalueert de commissie het programma. Tenslotte heeft zij een taak in het verkrijgen van extra financiering om daarmee een nieuwe ronde te openen en meer consortia met een eigen thema te ondersteunen. De aanvragen in deze nieuwe ronde zal de commissie ook beoordelen.

De programmacommissie bestaat uit:

Activiteiten

Gedurende het programma organiseren het NRO en Regieorgaan SIA allerlei activiteiten. Dit in het kader van de monitoring en ook rond kennisdeling van de resultaten van de consortia. Wil je op de hoogte gehouden worden, meld je dan aan via sprongeducatief@nwo.nl.

Contact

Wil je meer informatie over het programma SPRONG Educatief of heb je een vraag? Neem dan contact op met:

Lex Sanou
Programmamanager

SPRONG-educatief, Learning communities, Innovatietrainneeship