Indieningsronde juni 2023

Er is in totaal € 2 miljoen beschikbaar in deze ronde. Je krijgt maximaal
€ 2 miljoen per aanvraag.

 • Opening ronde 31 maart 2023
 • Sluitingsdatum 13 juni 2023, 14.00 uur
 • Beoordeling september 2023
 • Interviews september 2023
 • Beoordeling en besluit oktober 2023
 • Bekendmaking november 2023

Inhoud

Vooraf

Op deze pagina vind je in het kort de belangrijkste informatie over deze ronde. Lees voordat je een aanvraag gaat schrijven altijd de handleiding (call for proposals). Je vindt alle benodigde documenten onderaan deze pagina.

Beoordelingscriteria

De beoordelingscommissie beoordeelt SPRONG-aanvragen op 2 criteria.

Criterium 1 – kwaliteit consortium

In welke mate draagt het consortium bij aan de maatschappelijke vraagstukken binnen de gekozen Kennis en Innovatie Agenda?

 • Het consortium heeft de benodigde expertise om een relevante bijdrage te kunnen leveren aan het maatschappelijk vraagstuk passend binnen de KIA’s.
 • Het consortium laat zien hoe zij zich, bij het proces van vraagsturing gedurende de komende jaren, laat voeden door vraagstukken uit de regionale context en deze afstemt met (kennis)instellingen in de regio.
 • Het consortium staat niet geïsoleerd. Er zijn relaties met relevante initiatieven in de regio en/of in Nederland.

Criterium 2 – kwaliteit SPRONG-groep

In welke mate is het haalbaar dat de SPRONG-groep doorgroeit naar een krachtige SPRONG-groep binnen de SPRONG-periode?

 • De SPRONG-groep heeft een herkenbaar en afgebakend onderzoeksprofiel dat aantoonbaar wordt ondersteund door het profiel en de strategie van de hogescholen.
 • De SPRONG-groep is duurzaam, voldoende omvangrijk en gebouwd op basis van een volledig functiehuis, met lectoren, hbo-postdocs, promovendi, docent-onderzoekers, praktijkprofessionals en studenten waaraan op adequate wijze leiding wordt gegeven.
 • De SPRONG-groep initieert nieuwe en onderhoudt duurzame (strategische) samenwerkingsverbanden met relevante praktijkpartners en het onderwijs, en is in staat om externe financiering uit verschillende bronnen te realiseren.
 • De SPRONG-groep heeft een kwalitatief goed onderzoeksproces, conform methodologische regels, onderzoeks- en beroepsethiek en waarden die binnen het vakgebied en onderzoeksdomein gelden. Hiertoe behoren ook een gestructureerde werkwijze voor datamanagement en een regelmatige en systematische evaluatie van de onderzoeksprocessen.
 • De SPRONG-groep heeft impact op de beroepspraktijk, het onderwijs en het onderzoeksdomein en weet deze impact structureel in kaart te brengen.

Weging

Het beoordelingscriterium consortium telt voor 40% mee en de krachtige onderzoeksgroep voor 60%. De verschillende onderdelen per criterium zijn allemaal even belangrijk. De 2 afzonderlijke criteria krijgen een score tussen de 1 en 6. De totale score is het gewogen gemiddelde van de beide scores, waarbij de aanvraag met minimaal een 4.0 beoordeeld moet worden om in aanmerking te komen voor een positief oordeel.

Eisen aan consortiumpartners

 • In iedere SPRONG-aanvraag doen ten minste 2 hogescholen mee. Ook sluiten praktijkpartners aan, zoals bedrijven uit de beroepspraktijk (mkb), publieke instellingen, overheden en andere kennis- of onderwijsinstellingen.
 • Alle partners die bijdragen aan het onderzoek van de onderzoeksgroep, zijn consortiumpartners.
 • Het personeel van een hogeschool onderhoudt geen directe familiebanden met en/of heeft geen zakelijke belangen bij de betrokken ondernemingen.
 • De totale financiële bijdrage door partners is ten minste 50% van het subsidiebedrag. Alle consortiumpartners (ook de hogescholen) dragen hieraan bij. De cofinanciering kan zowel in geld of in natura plaatsvinden.
 • Bij aanvang van het beoogde traject hebben alle consortiumpartners het aanvraagformulier getekend en hiermee hun deelname aan het consortium verzekerd.

Algemene subsidievoorwaarden

Als aanvrager ben je verantwoordelijk voor het maken van afspraken met de consortiumpartners over de toegang tot en de rechten op onderzoeksresultaten en, indien van toepassing, over intellectueel eigendom. Ook moet je afspraken maken over open access publicaties en datamanagement en de ethische aspecten van je onderzoek.

Start en uitvoering traject

Het SPRONG MOOI-traject start tussen 1 januari 2024 en 1 mei 2024. Elk consortium gaat voor in principe voor 8 jaar aan de slag. De financiering in deze ronde is voor de 1e 4 jaar. Regieorgaan SIA wil samen met de gehonoreerde SPRONG-groep en de programmacommissie de ontwikkeling monitoren op een manier die past bij de betreffende groep.

Na honorering wordt met de SPRONG-groep op basis van de beoordeling verder bepaald hoe zij de 1e 4 jaar kunnen doorgroeien en hoe de programmacommissie daarop kan monitoren. We vragen de SPRONG-groep vervolgens jaarlijks verslag te doen van hun voortgang op basis van dit monitoringskader. Daarnaast vindt er na 2 jaar en na 4 jaar een gesprek plaats tussen de (afgevaardigde van de) programmacommissie en van de SPRONG-groep.

Ethische verklaring of vergunning vóór start traject

Is voor je onderzoekstraject goedkeuring van een ethische toetsingscommissie of andere instelling noodzakelijk? Zorg dan dat je ons vóór de start van je traject een kopie van de ethische vergunning of verklaring toestuurt. Doe je dit niet dan kan je traject niet starten.

Is het voor jouw traject onmogelijk voor de startdatum een ethische verklaring of vergunning toe te sturen? Geef dit dan aan. In uitzonderingssituaties verlenen we uitstel voor het aanleveren van de ethische verklaring of vergunning ná de startdatum.

Indienen via ISAAC

Je kunt je aanvraag alleen indienen via ISAAC. ISAAC is het digitale aanvraag- en rapportagesysteem van NWO. In ISAAC vind je altijd de juiste en meest actuele formulieren voor je aanvraag. De formulieren aangeboden op deze website zijn een voorbeeld. Bekijk onze pagina over ISAAC voor praktische informatie over het systeem.

Documenten

Contact

Wil je meer weten over SPRONG MOOI? Neem dan contact op met:

Anne Binnendijk

Programmamanager

KIEM Sport, Praktijkgericht onderzoek voor extramurale zorg

Jerry Verschuren

Programmamanager