Indieningsronde februari 2021

In totaal is € 900.000 beschikbaar in deze ronde. Je krijgt maximaal
€ 10.000 per aanvraag.

Indienmomenten:
 • Opening ronde 31 maart 2020
 • 1e indienmoment 26 mei 2020
 • Beoordeling en preadvies bureau mei 2020
 • Beoordeling commissie juni 2020
 • Bekendmaking eind juni 2020
 • Opening ronde 31 maart 2020
 • 2e indienmoment 15 september 2020
 • Beoordeling en preadvies bureau oktober 2020
 • Beoordeling commissie november 2020
 • Bekendmaking november 2020
 • Opening ronde 31 maart 2020
 • 3e indienmoment 17 november 2020
 • Beoordeling en preadvies bureau november/december 2020
 • Beoordeling commissie januari 2021
 • Bekendmaking februari 2021
 • Opening ronde 31 maart 2020
 • 4e en laatste indienmoment 9 februari 2021 14.00 uur
 • Beoordeling en preadvies bureau april 2021
 • Beoordeling commissie april 2021
 • Bekendmaking mei 2021

Inhoud

Vooraf

Op deze pagina vind je in het kort de belangrijkste informatie over deze ronde. Lees voordat je een aanvraag gaat schrijven altijd de handleiding (call for proposals). Je vindt alle benodigde documenten onderaan deze pagina.

4 indienmomenten

Je kunt vanaf de publicatie van de call for proposals doorlopend aanvragen indienen. Dit kan tot uiterlijk 9 februari 2021, 14 uur. Dit is de sluitingsdatum van de ronde. Daarnaast zijn er 3 andere indienmomenten: in mei, september en november 2020 (zie de tijdlijn bovenaan deze pagina). In deze ronde is
€ 900.000 beschikbaar. Als we het totale bedrag toekennen voor de uiterste sluitingsdatum van de ronde (9 februari 2021), sluit de ronde eerder en vervallen de overige indienmomenten.

Na elk indienmoment toetsen we of de aanvragen die zijn ingediend voldoen aan de voorwaarden die in de call for proposals en de bijbehorende formulieren staan. Dit is de ontvankelijkheidscontrole. Voldoet een aanvraag aan alle voorwaarden? Dan is de aanvraag ontvankelijk verklaard en begint op dat moment de beoordelingsprocedure.

Beoordelingscriteria

Een aanvraag wordt beoordeeld op 4 criteria:

 • de mate waarin de aanvraag voortbouwt op de uitkomsten van het eerder uitgevoerde onderzoek
 • de effectiviteit/doorwerking van de gekozen aanpak
 • haalbaarheid (geld, tijd, samenstelling en kwaliteit voorgestelde projectteam)
 • doelmatigheid (weegt de inzet op tegen het beoogde resultaat)


De aanvraag krijgt een positief oordeel als de beoordelingscommissie elk criterium een voldoende geeft.

Eisen aan het project

Top-up geeft een extra impuls aan de doorwerking van onderzoek van hogescholen dat door Regieorgaan SIA gefinancierd is. Het gaat om doorwerking richting het onderwijs, onderzoek en/of de beroepspraktijk.

De aanvraag die je doet, bouwt voort op 1 of meerdere (bijna) afgeronde onderzoeksprojecten. Die onderzoeksprojecten moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Aan het (afgeronde) project is gefinancierd door Regieorgaan SIA met minimaal € 100.000.
 • Voor (afgeronde) projecten waar Regieorgaan SIA medefinancier van is, is de subsidie vanuit Regieorgaan SIA minimaal € 50.000.
 • Het (afgeronde) project heeft nog niet eerder een Top-up-financiering gekregen.
 • Het (afgeronde) project zit in de laatste 3 maanden van de looptijd of het is uiterlijk 6 maanden afgelopen op het moment van indienen.

Algemene subsidievoorwaarden

Als aanvrager ben je verantwoordelijk voor het maken van afspraken met de consortiumpartners over de toegang tot en de rechten op onderzoeksresultaten en, indien van toepassing, over intellectueel eigendom. Ook moet je afspraken maken over open access publicaties en datamanagement en de ethische aspecten van je onderzoek.

Start en uitvoering project

Is je aanvraag toegekend? Dan start je project uiterlijk 12 weken na de datum van het subsidiebesluit. Gedurende de looptijd van het project houd je Regieorgaan SIA op de hoogte van de vorderingen van het project. En van eventuele wijzigingen in de samenstelling van het consortium of veranderingen ten opzichte van het oorspronkelijke onderzoeksplan. Na afloop van het project vragen we je mee te werken aan een enquête. Lees meer over de monitoring van je project op onze pagina projectbeheer.

Ethische verklaring of vergunning vóór start project

Is voor je onderzoeksproject goedkeuring van een ethische toetsingscommissie of andere instelling noodzakelijk? Zorg dan dat je ons vóór de start van je project een kopie van de ethische vergunning of verklaring toestuurt. Doe je dit niet dan kan je project niet starten.

Indienen via ISAAC

Je kunt je aanvraag alleen indienen via ISAAC. ISAAC is het digitale aanvraag- en rapportagesysteem van NWO. In ISAAC vind je altijd de juiste en meest actuele formulieren voor je aanvraag. De formulieren aangeboden op deze website zijn een voorbeeld. Bekijk onze pagina over ISAAC voor praktische informatie over het systeem.

Documenten

Vanwege een hack van het netwerk van NWO, en daarmee dat van Regieorgaan SIA, lag het subsidieproces stil vanaf medio februari 2021 tot 22 maart. We hebben daarom een nieuwe planning gemaakt. Let op: de callteksten, in onderstaande documenten, bevatten de oorspronkelijke deadlines. De documenten passen we niet aan. De nieuwe planning van deze subsidieronde vind je in de tijdlijn bovenaan deze pagina. De deadlines worden ook gepubliceerd in de Staatscourant. Waar nodig communiceren we rechtstreeks met indieners.

Contact

Wil je meer weten over Top-up? Neem dan contact op met:

Sanne Geelhoed
Programmamanager

RAAK-award, RAAK-impuls, Top-up