Urban Transformation Capacities

De transnationale call urban transformation capacities van JPI Urban Europe is gericht op internationale consortia van onderzoekers en maatschappelijke partijen. Regieorgaan SIA stelt € 300.000 beschikbaar voor deelname van hogescholen. Deadline voor vooraanmeldingen was 15 april 2021. Volledige aanvragen moeten 23 september 2021 binnen zijn. Aanvragen lopen via JPI Urban Europe (information in English).

Inhoud

Doel Urban Transformation Capacities (ENUTC)

In het nieuwe programma Urban Transformation Capacities (ENUTC) hebben 14 Europese landen, waaronder Nederland, samen met de Europese Commissie een budget van ruim € 18 miljoen beschikbaar gesteld om transnationale projecten te financieren.

Doordat onderzoekers uit verschillende landen samenwerken aan dezelfde projecten, ontstaat internationale kennisuitwisseling. Dit draagt bij aan oplossingen voor mondiale en nationale maatschappelijke opgaven en bevordert innovatie.

Vanuit Nederland doen de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en Regieorgaan SIA mee aan het programma. Het is de 1e keer dat Regieorgaan SIA deelneemt in een Europees co-funded programme. Voor de aankomende call stelt NWO € 900.000 beschikbaar voor projectdeelname van Nederlandse universiteiten, Regieorgaan SIA € 300.000 euro voor deelname van Nederlandse hogescholen.

De voertaal van het programma en de call is Engels.

Cross-sectoraal en transdisciplinair

Het programma beoogt een cross-sectorale en transdisciplinaire aanpak. Dat wil zeggen dat deelnemende consortia bestaan uit onderzoekers en maatschappelijke partijen die samenwerken met de publieke en/of private sector. Het consortium zet daarbij verschillende relevante disciplines in. Zowel fundamenteel, toegepast als praktijkgericht onderzoek kan deel uitmaken van het project.

Internationale netwerkvorming

Voor hogescholen die zich richten op duurzame stedelijke ontwikkeling is dit programma een uitgelezen kans om hun netwerk te verbreden en verdiepen. Internationale netwerkvorming draagt bij aan de kwaliteit en doorwerking van praktijkgericht onderzoek. Deelname aan dit programma biedt daarnaast kansen voor hogescholen om ook in de toekomst voorstellen in te dienen bij andere Europese programma’s.

Onderwerpen van onderzoek

Onderzoeksprojecten gefinancierd vanuit ENUTC zijn gerelateerd aan 3 hoofdonderwerpen. Deze onderwerpen raken een breed aantal uitdagingen op het gebied van stedelijke transformatie.

  1. Urban circulair economies
  2. Community-based developments and urban innovation ecosystems
  3. Robust and resilient urban infrastructure and built environment

Webinars en LinkedIn-groep

In februari en maart 2021 vonden 2 internationale webinars plaats. Deze zijn terug te kijken via de callpagina.


Wil je contacten en mogelijke samenwerkingen verkennen rondom deze call? Word dan lid van de LinkedIn-groep Networking in ERA-NET Cofund Urban Transformation Capacities.

Begrotingsformat

Gelieve onderstaand begrotingsformat vóór de deadline van 23 september 2021 op te sturen naar enutc@regieorgaan-sia.nl.

Over JPI Urban Europe

Het Joint Programming Initiative Urban Europe is een Europees netwerk voor onderzoek en innovatie. Het werd in 2010 mede door NWO opgericht. Het doel van het programma is aantrekkelijke, duurzame en economisch levensvatbare stedelijke gebieden creëren, waarin de Europese burgers, gemeenschappen en hun omgeving goed gedijen.

Sinds 2012 organiseert het JPI Urban Europe meerdere calls per jaar voor specifieke gebieden en prioriteiten in de Strategische Agenda voor Onderzoek en Innovatie (Engelse afkorting SRIA).

Meer informatie en contact

Wil je meer weten of JPI Urban Europe en ENUTC? Neem dan contact op met:

Marcus van Leeuwen
Programmamanager

KIA Energietransitie en duurzaamheid, Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid, internationalisering