Hogescholen onderzoeken invloed coronamaatregelen

28 April 2021

4 onderzoeksconsortia onder leiding van een hogeschool gaan onderzoek doen naar de invloed van de maatschappelijke maatregelen op de gezondheid en het welzijn van kwetsbare groepen. Ze krijgen hiervoor financiering vanuit de regeling Praktijkgericht onderzoek Maatregelen COVID-19. Lees hieronder meer over de gehonoreerde projecten.

Inhoud

Tegengaan van kwetsbaarheid bij thuiswonende ouderen tijdens een pandemie

Hanzehogeschool Groningen

Er is nog weinig bekend over de effecten van de maatregelen rondom het coronavirus op thuiswonende ouderen. Dit onderzoeksproject voorziet in de urgente behoefte aan kennis over deze effecten. Onderzoekers gaan vaststellen in welke mate de prevalentie van kwetsbaarheid onder thuiswonende ouderen in de 3 noordelijke provincies verandert gedurende en na de pandemie. Dit leidt tot praktische handvatten en inzicht in best practices voor de huidige en toekomstige pandemieën.

Voedings- en beweeggedrag bij kwetsbare thuiswonende ouderen tijdens COVID-19: ervaringen en oplossingen

HAN University of Applied Sciences

Een grote groep kwetsbare thuiswonende ouderen is afhankelijk van (in)formele zorg en ondersteuning. Door de coronacrisis en bijbehorende maatregelen is deze zorg en ondersteuning sterk ingeperkt. Dit project beoogt in kaart te brengen hoe ouderen, hun mantelzorgers en verpleegkundigen in de eerste lijn de beperkende maatregelen ervaren en welke eventuele aanpassingen zij hebben gedaan, specifiek met betrekking tot voedings- en beweeggedrag. Het project resulteert in concrete aanbevelingen en best practices voor ouderen, mantelzorgers en zorgprofessionals.

Sociale Robotica ter ondersteuning van COVID LeerAchterstanden

Hogeschool van Amsterdam

De coronamaatregelen hebben een grote impact op hoe kinderen onderwijs krijgen. Kinderen hebben de overstap moeten maken van fysiek naar digitaal onderwijs en de interactie tussen leerkrachten en leerlingen verloopt vooral via beeldschermen. In dit project wordt bestaande sociale robotica voor kinderen (door)ontwikkeld. De robotica wordt onderzocht op acceptatie, gebruik en effectiviteit om opgelopen rekenleerachterstanden tijdens de pandemie te verkleinen en zo kansenongelijkheid in het onderwijs te beperken.

Lockdown in de instelling

Hogeschool Leiden

Instellingen die zorg dragen voor de meest kwetsbare jongeren en volwassenen in onze samenleving zijn sinds het ingaan van de coronamaatregelen geconfronteerd met een nieuwe werkelijkheid. Dat heeft grote gevolgen voor het leven in deze instellingen. De onderzoekers willen inzicht krijgen in het huidige leef- en werkklimaat van bewoners en medewerkers van deze instellingen. Daarnaast onderzoeken zij welke veranderingen hebben plaatsgevonden in het dagelijks leven die invloed hebben op dit leef- en werkklimaat. Deze inzichten kunnen ingezet worden bij een nieuwe uitbraak of pandemie.