Evaluatie Top-up

18 October 2021

Sinds 2016 stelt het bestuur van Regieorgaan SIA ieder jaar € 900.000 beschikbaar voor de regeling Top-up. Dit budget wordt al een aantal jaar bij lange na niet uitgeput. De regeling wordt geëvalueerd en voorlopig opent er geen nieuwe ronde.

Aanpassingen hebben weinig effect

Eerder hebben we onderzocht of aanpassingen van het instrument zorgden voor een betere aansluiting op de behoefte van onderzoekers. Bijvoorbeeld het uitbreiden van het aantal projecten dat in aanmerking komt voor de regeling, het ophogen van het aantal ophaalmomenten per jaar, en het uitsturen van reminders aan de contactpersonen van de in aanmerking komende projecten. We merken dat dit weinig effect heeft gehad op het aantal aanvragen.

Bestuurlijke prioriteit

In de zelfevaluatie van Regieorgaan SIA (uit 2019) heeft ons bestuur als een van de bestuurlijke prioriteiten benoemd om meer te sturen op doorwerking naar praktijk en onderwijs en op impact op het systeem (Prioriteit 2: doorpakken met impact). De Adviesraad van Regieorgaan SIA heeft in oktober 2020 het advies ‘Een wereld te winnen’ uitgebracht. Dit advies sluit aan bij de prioriteit van het bestuur. Het advies luidt: Meer doorwerking met vraagarticulatie en netwerkvorming, specifiek in het kader van de regelingen RAAK-mkb, RAAK-publiek en RAAK-PRO.

Geen nieuwe ronde

Zoals ieder jaar wordt ook dit jaar de regeling Top-up geëvalueerd. Met het advies van de Adviesraad en de bestuurlijke prioriteit uit de zelfevaluatie, is er dit jaar extra aandacht en tijd nodig voor evaluatie van regelingen en programma’s met betrekking tot doorwerking. Op dit moment komt er daarom geen nieuwe ronde in de regeling Top-up.

In de uitgebreide evaluatie met een focus op doorwerking van onderzoeksresultaten uit praktijkgericht onderzoek aan hogescholen, zullen we ook het veld meenemen. Wij willen graag met subsidieadviseurs en aanvragers in gesprek over hun behoeften met betrekking tot doorwerking.

Voor meer informatie kun je terecht bij:

Sanne Geelhoed

Programmamanager

Klimaatonderzoek Initiatief Nederland (KIN), Nationale Wetenschapsagenda (NWA)