Haagse Hogeschool gehonoreerd in transnationale UTC-call

17 December 2021

Het project City&Co van de Haagse Hogeschool is gehonoreerd binnen de transnationale call Urban Transformation Capacities (ENUTC) van JPI Urban Europe. Regieorgaan SIA financiert het Nederlandse deel van het project met € 300.000. Het project zet in op de leeftijdsvriendelijkheid van steden in Nederland, Polen en Roemenië.

Samenwerking op internationaal niveau

Populaties in steden worden steeds ouder. Om dit te faciliteren hebben 1100 steden zich aangesloten bij het Global Network for Age Friendly Cities and Communities van de World Health Organization. Dit netwerk wil openbare ruimtes en gebouwen, openbaar vervoer en sociale omgevingen leeftijdsvriendelijker maken. Onder andere door ouderen en beleidsmakers actief te betrekken bij plannen voor deze domeinen.

Het project City&Co van de Haagse Hogeschool draagt hieraan bij door een tool te co-creëren die de leeftijdsvriendelijkheid van steden beoordeelt. Leidend hierin zijn de ervaringen van de gebruikers van de faciliteiten. Deze ervaringen worden ook meegenomen bij de ontwikkeling en implementatie van de tool. De onderzoekers hopen dat de tool straks in verschillende landen gebruikt kan worden.

16 projecten gehonoreerd

Het project City&Co is een van de 16 projecten die met 16 nationale wetenschapsfinanciers uit 14 landen zijn gehonoreerd binnen de JPI Urban Europe call ENUTC. De gehonoreerde projecten leveren een bijdrage aan een multifunctionele inzet van openbare gebouwen en ze verbreden de kennis over stedelijke verduurzaming.

Daarnaast onderzoeken de projecten nieuwe manieren om jongeren, ouderen en kwetsbare groepen meer te betrekken bij duurzame stedelijke ontwikkelingen via co-creatie, participatie en onderwijs. Hierbij staan ook de weerbaarheid van stedelijke gemeenschappen en verbeterde vormen van lokale democratie op de agenda.

NWO financiert 10 van de 16 projecten. In totaal zijn er 16 gehonoreerde projecten, waarvan 10 met een universiteit en 1 met een hogeschool.

Over ENUTC

De ERA-NET call Urban Transformation Capacities (ENUTC) is gericht op capacity building gerelateerd aan 3 thema’s: stedelijke, circulaire economie; ontwikkelingen binnen gemeenschappen en stedelijke innovatiesystemen; en sterke en veerkrachtige stedelijke infrastructuur en gebouwde omgeving.

JPI Urban Europe heeft de ENUTC-call ontwikkeld en deze wordt medegefinancierd door de Europese Commissie. Het totale beschikbare budget van de call was ongeveer 18 miljoen euro. De projecten gaan naar verwachting in het voorjaar van 2022 van start en hebben een looptijd van 3 jaar.

Regieorgaan treedt op als medefinancier van ENUTC en investeert op deze manier
€ 300.000 voor de deelname van hogescholen in Europese onderzoeksnetwerken. Het is de 1e keer dat Regieorgaan SIA meedoet aan een Europese multilaterale cofunded call.