KIEM GoCI: 20 projecten gehonoreerd

1 October 2021

KIEM GoCI is een regeling voor 1-jarige verkennende onderzoeken waarin creatieve organisaties en Nederlandse kennisinstellingen met elkaar een antwoord geven op belangrijke maatschappelijke uitdagingen zoals geformuleerd in het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid. Onlangs zijn 20 projecten gehonoreerd.

Kansen in de creatieve industrie

De 20 gehonoreerde projecten geven een goed beeld van de diversiteit aan kansen die er liggen in de samenwerking tussen onderzoekers en creatieve ondernemers. De projecten bieden oplossingen voor vragen en uitdagingen rondom thema’s zoals gezondheid en zorg, energietransitie en duurzaamheid, veiligheid en landbouw, water en voedsel.

Programmamanager Jerry Verschuren over de gehonoreerde aanvragen: “De spanwijdte van de gehonoreerde projecten is groot. Er zijn meer dan 60 mkb-partners, 3 beroepsverenigingen, 6 grote bedrijven, 20 publieke instellingen, 4 koepel- of brancheorganisaties en meer dan 30 verschillende kennisinstellingen betrokken bij de projecten.

De verschillende innovaties die nu onderzocht worden door deze nieuwe samenwerkingsverbanden zijn zeer divers. De onderwerpen variëren van eye-tracking-technieken om bedrijfshulpverlening te verbeteren, tot de inzet van motten als natuurlijke opruimers van moeilijk recyclebare stoffen.”

Programma GoCI

“Ook in het kader van het bredere programma GoCI zijn we heel blij dat creatieve mkb-ers hogescholen weten te vinden om mooie aanvragen te doen. In de verdere ontwikkeling van het programma willen we nog meer gaan inzetten op die kwaliteit,” aldus programmamanager Wietske van den Heuvel.

Het doel van GoCI is om de creatieve industrie te versterken met nieuwe kennis, zodat zij beter in staat is om aan de slag te gaan met maatschappelijke uitdagingen. GoCI is een gezamenlijk initiatief van CLICKNL - het Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) van de Topsector Creatieve Industrie - en Regieorgaan SIA.

Bart Ahsmann, directeur van CLICKNL: “Met CLICKNL dragen we bij aan de veerkracht van de creatieve industrie door haar kennisbasis te versterken. Daarbij richten we ons zowel op onderzoek naar het ontwikkelen van nieuwe kennis als op innovatieve projecten waarin de nieuwe kennis wordt toegepast. Het programma GoCI versterkt de samenwerking tussen creatieve bedrijven en onderzoekers en sluit dus goed aan."

De gehonoreerde projecten