RAAK-publiek: 12 projecten gehonoreerd

12 January 2021

Van meer zeggenschap bij kinderen over hun eigen behandeling tot drones die clandestiene graven kunnen opsporen. Lees meer over de 12 gehonoreerde projecten van RAAK-publiek, subsidieronde juni 2020.

Inhoud

BASSTA: Betere afvalscheiding door huishoudens in de stad; een gedrag- en ontwerpstudie

Hogeschool van Amsterdam

Gemeenten willen weten hoe zij ervoor kunnen zorgen dat huishoudens blijvend hun afval scheiden, zoals papier, gft en plastic. Om gemeentelijke doelstellingen rondom afvalscheiding te behalen wordt onderzocht hoe zij ervoor kunnen zorgen dat huishoudens structureel meer en beter afval gaan scheiden.

Welke invloed kunnen we uitoefenen op het automatisch gedrag van bewoners in het gehele proces van afval scheiden (zowel binnen- als buitenshuis)?


Consortium: Gemeente Amsterdam, Gemeente Rotterdam, Gemeente Den Haag, Gemeente Almere, Gemeente Aphen a/d Rijn, Gemeente Utrecht, Stadsbedrijven, ROVA, Rijkswaterstaat, NVRD, Milieu Centraal, Giraf Results, De AfvalSpiegel

KIM – Kunstmatige Intelligentie voor medisch beeldvormings- en bestralingsdeskundigen

Hogeschool Inholland

Kunstmatige intelligentie (AI) heeft de radiologie ingrijpend veranderd. Het project KIM-Kunstmatige Intelligentie voor MBB’ers richt zich op de handelingsverlegenheid van medisch beeldvormings- en bestralingsdeskundigen (MBB’ers) ten aanzien van kunstmatige intelligentie.

Het resultaat van dit project is een breed gedragen visiedocument over de invloed van AI op het werk van MBB’ers nu en in de toekomst en een online protocol om MBB’ers en MBB’ers in opleiding bij te scholen in de beginselen van AI en de nieuwe AI-technieken die zich in hun werk zullen gaan manifesteren.


Consortium: Hogeschool Inholland, Hogeschool Rotterdam, Fontys Paramedische Hogeschool, Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu (RIVM), Erasmus Medisch Centrum, Nederlandse Vereniging voor Medische Beeldvorming en Radiotherapie, Nederlandse Vereniging voor Radiologie, ALGRA Imaging BV

Goed gere(a)geerd: Een talig perspectief op de omgang met openbare meningen door publieke organisaties

Hogeschool Utrecht

De centrale factor in huidige publieke kwesties is de digitalisering van het publieke debat: sociale media dus. Het verloop van issues is daardoor grilliger dan ooit. Issuemanagement is hierdoor een andere discipline geworden waar communicatieprofessionals over het algemeen nog onvoldoende mee om weten te gaan.

Op basis van dit onderzoek wordt een breed toepasbare en structurele aanpak ontwikkeld om ‘de communicatieprofessional in issuemanagement te equiperen’. We willen dit bereiken door enerzijds kennis en inzicht te vergaren en anderzijds door de resultaten daaruit voor publieke organisaties te vertalen in praktische handgrepen.


Consortium: Hogeschool Utrecht, Tilburg University, Hogeschool Arnhem, Ministerie van Algemene Zaken, Werkgroep Issuemanagement, Academie voor Overheidscommunicatie, Rijkswaterstaat, Raad van de Rechtspraak, Staatsbosbeheer, Obi4wan, Bureau EMMA, Logeion

De Waterbergende weg

Hogeschool van Amsterdam

Door regenwater in de bodem te infiltreren en daar ondergronds vast te houden, kunnen problemen omtrent wateroverlast én droogte worden tegengegaan, terwijl de belasting op het stedelijke watersysteem wordt geminimaliseerd.

Het project de Waterbergende Weg maakt middels praktijkgericht onderzoek inzichtelijk hoe de waterbergende weg functioneert als het gaat om stabiliteit, hydrologisch functioneren, duurzaamheid, en (kosten-)effectiviteit; en wat de mogelijkheden en belemmeringen zijn wat betreft stedelijke opschaalbaarheid.


Consortium: Hanzehogeschool Groningen, Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Utrecht, Gemeente Amsterdam, Waternet, Gemeente Utrecht, Gemeente Rotterdam, Gemeente Diemen, Gemeente Urk, Gemeente Zoeterwoude, Gemeente Heemskerk, PolyCiviel, The Green Village, Stichting Climate Adaption, Stichting Deltares, Stichting RIONED, STOWA, Building Changes support

ECODAMI

Hogeschool Van Hall Larenstein

Beton als bouwmateriaal op zee heeft nadelen: de productie heeft een grote co2-uitstoot. Ook groeit op beton een andere vegetatie dan op natuurlijke riffen.

In het RAAK-publiek-project ECODAMI (Ecologisch Optimale en Duurzame Alternatieve materialen voor Mariene Infrastructuur) werkt Hogeschool Van Hall Larenstein samen met publieke partijen en partners uit zowel de bouwkundige als ecologische hoek aan de interdisciplinaire vraag: Welke alternatieve materialen kunnen gebruikt worden om mariene infrastructuur te verduurzamen en tegelijk de onderwaternatuur te verrijken?


Consortium: Rijkswaterstaat Noord-Nederland, Waterschap Noorderzijlvest, Public Entity Saba, Saba Conservation Foundation, Hogeschool Arnhem en Nijmegen, HZ University of Applied Sciences

Groenblauwe oplossingen, kansen en risico's: hydraulisch en milieutechnisch functioneren van groenblauwe oplossingen voor klimaatadaptatie

Hanzehogeschool Groningen

Klimaatadaptatie staat in Nederland hoog op de agenda en vraagt om een andere inrichting van de openbare ruimte: bijvoorbeeld door vergroening van de stad. Groenblauwe maatregelen in bebouwd gebied zijn een oplossing voor wateroverlast, droogte en hitte. In dit project wordt onderzocht wat de kansen en risico’s zijn bij het langetermijn functioneren van die groenblauwe klimaatadaptieve oplossingen.


Consortium: Hogeschool van Amsterdam, HZ University of Applied Sciences, Hogeschool Rotterdam, HogeschoolVan Hall Larenstein, HBO-netwerk Ruimtelijke Adaptatie, Gemeente Utrecht, Gemeente Rotterdam, Gemeente Groningen, Gemeente Almere, Gemeente Amsterdam, Gemeente Enschede, Gemeente Nijmegen, Gemeente Arnhem, Gemeente Den Bosch, Waterschap Noorderzijlvest, Waterschap Drents Overijsselse Delta, Waternet, HHNK Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Provincie Noord-Brabant, RobbytuProjects, The Green Village, HaskoningDHV Nederland BV, Stichting RIONED, Tauw, Climat Adaption Services, Deltares, IHE Delft Institute for Water Education, Atelier Groenblauw, Waterprof

Ontwikkeling handreiking begeleiding overgang entree arbeidsmarkt

Hogeschool Rotterdam

In dit onderzoek wordt een handreiking ontwikkeld over begeleiding van en samenwerking rondom Entreeleerlingen (mbo-1) tijdens hun overgang van school naar werk. Aanleiding voor dit project is de constatering van ROC’s en werkgevers die stageplekken aanbieden, dat voor een deel van de Entree-leerlingen de overgang van school naar werk ingewikkeld is.

Zowel door de vaardigheden die van hen verwacht worden, door de fase waarin ze zitten op weg naar volwassenheid, als door problematische persoonlijke omstandigheden.


Consortium: Hogeschool Rotterdam, ROC Zadkine, locatie Rotterdam Zuid, ROC Albeda, Brancheorganisatie MKB-Rotterdam-Rijnmond

Klimaatadaptieve bedrijventerreinen

Hogeschool van Hall Larenstein

Bedrijventerreinen zijn vanwege hun verharde inrichting extra gevoelig voor klimaatverandering: effecten van hitte, droogte en intensieve neerslag hier zijn groter dan elders in de stad. Dit impliceert risico’s voor de aanwezige bedrijven.

Ondernemers zijn sleutelactoren bij het nemen van maatregelen, maar reguliere adaptatiestrategieën van overheden lijken niet direct aan te sluiten bij hun manier van werken. Wat is een effectieve werkwijze voor overheden om samen met ondernemers bedrijventerreinen klimaatadaptief te maken en waarvan is deze effectiviteit afhankelijk?


Consortium: Hogeschool Van Hall Larenstein, Hanzehogeschool Groningen, Gemeente Groningen, Gemeente Heerenveen, Gemeente Leeuwarden, Gemeente Súdwest-Fryslân, Gemeente Assen, Wetterskip Fryslân, Waterschap Noorderzijlvest, Waterschap Hunze en Aa’s, Friese Milieu Federatie, Donker Groen, Snoek Puur Groen, Witteveen advies

Kinderen recht doen: een pedagogisch perspectief

Hogeschool Leiden

Kinderen worden niet altijd voldoende bij hun behandeling betrokken (recht op participatie). Doordat de professionals te weinig kennis hebben over (inter)nationale wetgeving resulteert dit in repressief handelen.

Dit project richt zich op het meer bewust bekwaam maken van de jeugd- en gezinsprofessionals in het handelen volgens pedagogische uitgangspunten. Het project beoogt een stap te zetten in het ontwikkelen van evidence based pedagogische aanpakken die bijdragen aan het verminderen van repressieve en beperkende maatregelen (drang en dwang) in de zorg.


Consortium: Hogeschool Leiden, Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Windesheim, iHUB alliantie en Fier

In goeden doen: Participatief onderzoek naar de bouwstenen voor ethische reflectie in de ondersteuning aan en met mensen met een verstandelijke beperking

HAN University of Applied Sciences

Mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten willen intensiever betrokken worden bij de keuzes rondom ondersteuning en willen dat deze goed aansluit bij hun eigen wensen en behoeften. Moreel beraad is een verzamelnaam voor bestaande vormen van methodische reflectie en dialoog over waarden en normen.

In dit project ontdekken mensen met een verstandelijke beperking, naasten en zorgprofessionals gezamenlijk de werkzame factoren in het vormgeven van morele reflectie. Door middel van waarderend onderzoek en ontwerp wordt gezocht naar geschikte uitwisselings- en ervaringsvormen van morele reflectie.


Consortium: HAN University of Applied sciences, Dichterbij, Pluryn, Siza, Zozijn, Beroepsvereniging voor Professionals in Sociaal Werk (BPSW), Solution Office

Helpende Hand

HAN University of Applied Sciences

In dit project wordt een Helpende Hand-methode ontwikkeld. Deze methode moet professionals in zorg en welzijn en hun organisaties in staat stellen om technologie betekenisvol in te zetten voor mensen met een ernstige meervoudige beperking door gebruik te maken van ervaringskennis van het informele netwerk.

Het project levert waardevolle input op voor toekomstbestendige beroepsprofielen voor professionals werkzaam in zorg en welzijn, die zich steeds nadrukkelijker richten op de afstemming tussen formele en informele ondersteuning.


Consortium: HAN University of Applied Sciences, Universiteit Twente, Siza, ‘s Heerenloo, Philadelphia, Active Cues, CRDLT BV, Qwiek, Hulan

Crime Scene Investigative Drone (CSI-DRONE) Finding the clandestine graves of humans and animals

Saxion University of Applied Sciences

Elk jaar wordt de politie geconfronteerd met een groeiend aantal complexe zaken met vermiste personen. Tegelijkertijd worden er volgens de NWVA vaak dode dieren illegaal begraven in clandestiene graven op boerderijgrond. Dit kan resulteren in de verspreiding van ziektes die weer gevolgen kunnen hebben voor andere dieren en mensen.

Er is dringende behoefte van forensisch onderzoekers om een nieuwe methode te ontwikkelen om clandestiene graven snel, effectief en efficient te lokaliseren. In dit project wordt praktijkgericht onderzoek gedaan om een nieuw forensisch onderzoeksproces te ontwikkelen waarmee clandestiene graven kunnen worden opgespoord door een zelfstandige Crime Scene Investigation (CSI) drone.

Every year the police are confronted with an ever increasing number of complex cases involving missing persons. Similarly, according to NWVA, several dead animals are also often buried illegally in clandestine graves in farm lands, which may result in the spread of diseases that have significant consequences to other animals and humans in general.

There is an urgent request from the forensic investigators to develop a new method to detect and localize clandestine graves quickly, efficiently and effectively. In this project, together with practitioners, knowledge institutes, SMEs and Field labs, practical research will be carried out to devise a new forensic investigation process to identify clandestine graves using an autonomous Crime Scene Investigative (CSI) drone.


Consortium: Saxion (Mechatronics and Advanced Forensic Technology), National Police, Police Academy, DronExperts, Space53, TValley, NVWA, Archepro, Antea, Twente Safety Campus