RAAK-publiek: 13 projecten gehonoreerd

19 July 2021

RAAK-publiek financiert onderzoek waarin hogescholen samenwerken met de publieke sector. In de ronde van november 2020 zijn 13 projecten gehonoreerd.

Inhoud

1+1=3 ’t PASST Samen: Professionaliseren van leerkrachten en jeugdhulpverleners in het vormgeven van een integrale aanpak voor leerlingen met een autismespectrumstoornis

Hanzehogeschool Groningen

Voor leerlingen met een autismespectrumstoornis (ASS) is het soms lastig om een geschikte onderwijsplek te vinden. Sommige leerlingen met ASS hebben baat bij ondersteuning van zowel een leerkracht als een jeugdprofessional. Leerkrachten hebben echter vaak weinig kennis van en ervaring met ASS en jeugdprofessionals zijn onvoldoende op de hoogte van wat er vanuit het onderwijs moet gebeuren.


Dit project ontwikkelt een professionaliseringstraject dat voortbouwt op het vooronderzoek ’T PASST WEL! Het traject voorziet in (e-)tools die kunnen worden ingezet in de (opleidings)praktijk en biedt zo oplossingen voor de problemen waar leerkrachten en jeugdhulpverleners tegenaan lopen in de ondersteuning van leerlingen met ASS.


Consortiumpartners: RENN4, Cosis, Team050, Accare, Openbaar Onderwijs Groningen

Zorg afstemmen op gezondheidsvaardigheden in de geboortezorg: Zangg

Zuyd Hogeschool

Goede gezondheidsvaardigheden van ouders zijn de basis voor stevig ouderschap. Uit onderzoek blijkt dat 29% van de Nederlandse bevolking beperkte gezondheidsvaardigheden heeft. Zij hebben bijvoorbeeld moeite met het begrijpen van informatie van zorgverleners. Dit kan een negatieve invloed hebben op de ontwikkeling van kinderen.


Beperkte gezondheidsvaardigheden zijn lastig te veranderen. Zorgverleners afstemmen op beperkte gezondheidsvaardigheden is een 1e stap. Dit project levert daarom een interprofessioneel pakket van werkwijzen voor geboortezorgverleners.

Het bevat onder andere een gesprekstool om beperkte gezondheidsvaardigheden bij ouders te herkennen en werkwijzen om de zorgverlening hierop af te stemmen.


Consortiumpartners: Verloskundigenpraktijk Geldrop Heezeleende, Verloskundigenpraktijk Maastricht, Verloskundigenpraktijk Naomi Satijn, Verloskundigenpraktijk Linde, Verloskundigenpraktijk Schoffelen – van Vleuten, Verloskundigenpraktijk Lichtstad, Kraamzorg Geboortezorg Limburg, Kraamzorg VDA, Kraamzorg KraamZus, Kraamzorg Zorgmed

Wellbeing@work: Investeren in vitaliteit van zorgmedewerkers

Hogeschool Utrecht

Nederlandse zorgorganisaties hebben te maken met personeelstekorten, oplopend verzuim, een hoge werkdruk en een toename van psychische klachten onder medewerkers. Het is daarom van groot belang dat zorgorganisaties investeren in de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers.


Innovatieve werkplekinterventies kunnen hier een belangrijke rol in spelen. Wellbeing@work heeft als doel de effectiviteit en implementatie van deze interventies te onderzoeken bij organisaties die zijn aangesloten bij Utrechtzorg.


Consortiumpartners: Utrechtzorg, Leids Universitair Medisch Centrum, De Goede Praktijk, KM Human Factors Engineering, Somnoblue

Nu begrijp ik je! (en doe ik mee): Begrijpelijke taal voor alle burgers door het versterken van schriftelijke en digitale communicatie van professionals

Zuyd Hogeschool

Als je in Nederland wil meedoen, moet je vaak formulieren lezen en invullen. 18% van de Nederlanders heeft echter moeite met het begrijpen van alledaags taalgebruik en nog meer met de taal die de overheid, publieke sector en hulpverlening gebruikt. Hierdoor haken burgers af en wordt de kloof tussen hen en professionals steeds groter.


Dit project onderzoekt via een participatief actieonderzoek hoe professionals taalboodschappen kunnen overbrengen in begrijpelijke taal. Het project draagt zo bij aan een inclusieve samenleving.


Consortiumpartners: Koraal, Burgerkracht Limburg, Gemeente Almere, Stichting Wonen Delden

Boundary spanners in actie: bouwen aan domeinoverstijgende grootstedelijke vraagstukken

Hogeschool van Amsterdam

Dit onderzoek richt zich op boundary spanners: professionals die een sleutelrol spelen in het verbinden van domeinoverstijgende grootstedelijke vraagstukken (vraagstukken die bijvoorbeeld betrekking hebben op zowel het fysieke, sociale, economische als bestuurlijke domein).

Met de toename van complexe maatschappelijke vragen groeit de behoefte aan boundary spanners in het realiseren van effectieve samenwerking. Kennis over de effectiviteit van hun werkpraktijken blijft echter achter.


Dit onderzoek expliciteert daarom de werkregels die boundary spanners in staat stellen om domeinoverstijgend te werken. Om dit te bereiken combineren de onderzoekers de praktijkervaring van boundary spanners met kennis vanuit bestuurskunde en verandermanagement. Op deze manier levert het project een bijdrage aan het realiseren van grootstedelijke vraagstukken.


Consortiumpartners: Gemeente Amsterdam, Combiwel, Gemeente Den Haag

Optimale spoedzorg voor psychisch ontregelde patiënten in de ambulancezorg en spoedeisende hulp context: de ontwikkeling van een praktische toolbox in co-creatie met de patiënt, naasten en zorgprofessionals

Hogeschool Utrecht

De zorg voor psychisch ontregelde patiënten die somatische spoedzorg nodig hebben, is niet optimaal. Deze spoedzorg is vaak voornamelijk op de somatische klachten gericht. Hierdoor krijgen deze kwetsbare patiënten niet altijd de zorg die zij nodig hebben, waardoor de kans op escalaties toeneemt.


Dit project bestudeert de spoedzorgcontext en brengt de ervaringen en behoeften in kaart van psychisch ontregelde patiënten, hun naasten en betrokken zorgprofessionals. Op basis hiervan wordt een praktisch toepasbare toolbox ontwikkeld. Deze toolbox bevat elementen om de somatische spoedzorg beter aan te laten sluiten op psychisch ontregelde patiënten.


Consortiumpartners: UMC Utrecht, Diakonessenhuis, Meander MC, RAVU, St. Antonius Ziekenhuis, Altrecht

Verhalen vertellen met data: eerste hulp bij datagedreven inwonerparticipatie aan duurzaamheidsbeleid

Saxion Hogeschool

Voor gemeentelijk beleid wordt het steeds belangrijker om duurzaamheidsdoelen te vertalen naar concrete actie. Dit vraagt om nieuwe beleidsprocessen die anticiperen op onvoorziene omstandigheden en inwoners een rol geven. Om iedereen mee te krijgen zijn geloofwaardige en begrijpelijke data nodig. De datageletterdheid van een deel van de inwoners is echter beperkt, wat het draagvlak voor actie ondermijnt.


Dit project gaat op zoek naar middelen om dit draagvlak te vergroten. 3 gemeenten en hun inwoners ontwikkelen enthousiasmerende en begrijpelijke datavisualisaties. Deze worden vervolgens in 3 andere gemeenten getest en geëvalueerd. Dit leidt uiteindelijk tot een toolbox met concrete handreikingen voor datagedreven inwonerparticipatie aan duurzaamheidsbeleid.


Consortiumpartners: Universiteit Utrecht, Gemeente Amersfoort, Gemeente Eindhoven, Gemeente Apeldoorn, Gemeente Almelo, Gemeente Hoorn, Gemeente Enschede, Gemeente Rotterdam, Gemeente Zwolle, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Atos, Antea Group, Esri Nederland, European Institute for Participatory Media, ROC van Twente

Evaluatie van de cultuursensitieve leefstijlinterventie Simpel Fit!

Hogeschool van Amsterdam

Simpel Fit! is een interventie om overgewicht tegen te gaan bij kinderen van 0-12 jaar. Door de cultuursensitieve aanpak van de interventie bereikt deze doelgroepen met verschillende sociaaleconomische en sociaal-culturele achtergronden. De interventie biedt ruimte om in te spelen op een specifieke doelgroep, waardoor inmiddels verschillende versies van Simpel Fit! bestaan.


Dit project onderzoekt hoe de effectiviteit van Simpel Fit! op een cultuursensitieve wijze geëvalueerd kan worden. De resultaten hiervan kunnen gebruikt worden om de interventie door te ontwikkelen. Daarnaast geeft de evaluatie inzicht in welke elementen van belang zijn bij cultuursensitief werken.


Consortiumpartners: GGD Noord- en Oost-Gelderland, SIPI, Pharos, GGD Amsterdam, Nederlands Jeugdinstituut, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid

Ontwerpen van digitale beslissingsondersteuning: Handvatten voor juridische professionals bij gemeenten en provincies

Hogeschool van Amsterdam

Juridische afdelingen van provincies en gemeenten willen processen zoals juridische advisering, contractering of bezwaarbehandeling ondersteunen door digitale beslissingsondersteuning. Goed ontworpen systemen kunnen gebruikers bijvoorbeeld helpen de regels correct toe te passen en zelfstandig juridische documenten op te stellen. Hiermee verbetert het team zowel de interne als de externe dienstverlening.


In dit onderzoek ontwikkelen de onderzoekers de systemen verder. Juridische professionals zijn bij het ontwerpen in the lead, maar de samenwerking met ICT- en communicatieprofessionals wordt actief gezocht. Het consortium stelt na afloop de ontwikkelde systemen beschikbaar voor alle gemeenten en provincies.


Consortiumpartners: Provincie Utrecht, Provincie Gelderland, Gemeente Utrecht, Gemeente Hilversum, Gemeente Amsterdam, Gemeente Amersfoort

DRAMA: Designing Responsible AI for Media Applications

Hogeschool Rotterdam

Artificiële intelligentie (AI) speelt een steeds grotere rol bij de creatie, personalisatie en distributie van mediacontent. Dit gaat gepaard met zorgen over discriminatie van bepaalde groepen door bias in algoritmes, privacyschending en verspreiding van radicale of fake content. Hoe moeten mediaorganisaties omgaan met AI-toepassingen? De huidige richtlijnen bieden onvoldoende houvast.


Het doel van dit project is mediaorganisaties te ondersteunen bij het inbedden van verantwoorde AI in hun organisatie. De uitkomst is nieuwe kennis over het ontwerpen van verantwoorde AI-toepassingen en op media toegespitste ethische instrumenten.


Consortiumpartners: Media Perspectives, NPO, VPRO, Instituut voor Beeld en Geluid, RTL, NTR, DPG Media, Prepr, Medianet Vlaanderen vzw, Amsterdam Centre for Entrepreneurship, De Vorstin, Bindinc, Stichting KijkOnderzoek

De hybride techdocent: Als verbinder tussen onderwijs en bedrijfsleven

Fontys Hogescholen

Hybride techdocenten zijn technici die hun baan met het docentschap combineren. Zij fungeren zo als verbinder tussen onderwijs en bedrijfsleven. Over de succesfactoren, dilemma’s en knelpunten van deze groep docenten is echter weinig bekend.


Dit project maakt gebruik van een eerder ontwikkelde monitor, waarmee de ervaringen van techdocenten worden verzameld. Met verschillende kwalitatieve onderzoeksmethoden halen de onderzoekers verhalen van techdocenten en betrokken actoren op.

In combinatie met ervaringen uit landelijke pilotprojecten leiden deze bevindingen tot interventies die bijdragen aan de professionele ontwikkeling van techdocenten en hun rol als verbinder versterken.


Consortiumpartners: Brainport Development, Expertisecentrum Hybride Docent, Parmant Scholen, Summa College

Stay safe, strong and healthy_: The development of a Supportive Toolkit for Organisations and acute HEALTH care professionals before, during and after crisis

HAN University of Applied Sciences

Diverse zorgprofessionals werkzaam in de frontlinie geven aan moeite te hebben met het omgaan met de situaties die de COVID-19-crisis met zich meebrengt, bijvoorbeeld een nog hogere werkdruk, risico’s op besmetting en moeizame communicatie met patiënten. Dit kan leiden tot (post-traumatische) stress, burn-out en uitval.


Om deze professionals te ondersteunen, ontwikkelt dit project een toolkit met interventies gebaseerd op lessen uit de COVID-19-crisis. Het gaat hierbij om interventies gericht op curatieve en preventieve ondersteuning. Deze kunnen worden ingezet tijdens crisissituaties om de duurzame inzetbaarheid van zorgprofessionals te vergroten.


Consortiumpartners: V&VN, Nederlandse Vereniging Spoedeisende Hulp Verpleegkundigen, Regionale Ambulance Voorziening Brabant Midden-West-Noord, Rijnstate, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis

Het hoort erbij! Preventief werken aan een positieve seksuele en relationele vorming in het jongeren- en straathoekwerk

Hogeschool Inholland

Nog niet alle jeugdprofessionals besteden voldoende aandacht aan seksuele en relationele vorming binnen hun werk. En wanneer dit wel gebeurt, blijken methodieken vaak gericht op risico’s en risicogroepen, terwijl een positieve benadering het welzijn van jongeren bevordert.

Binnen dit onderzoek slaan praktijkpartners in het jongeren- en straathoekwerk de handen ineen om op een positieve, bekrachtigende manier met jongeren te werken aan hun seksuele en relationele vorming. Het project ontwikkelt handvatten en instrumenten om seks en relaties op een positieve en alledaagse manier te behandelen.


Consortiumpartners: PerMens, DOCK Amsterdam, DOCK Zaandam, Dynamo, The Mall, Gemeente Amsterdam, GGD Zaanstreek-Waterland, Haarlem Effect, BVJong, Rutgers, Qpido