Regieorgaan SIA financiert lector Applied Quantum Computing

11 June 2020

Het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) en de Hogeschool van Amsterdam (HvA) richten samen een nieuw bijzonder lectoraat op: Applied Quantum Computing.

Lector Marten Teitsma gaat met het lectoraat verkennen welke toepassingen van quantum computing mogelijk zijn in de toekomst. Op basis van de nieuwe kennis die in het lectoraat wordt opgedaan, wordt nieuw onderwijs ontwikkeld. Regieorgaan SIA financiert de positie van de lector vanuit de L.INT-regeling.

Om in Nederland wetenschap en innovatie van quantumtechnologie te versnellen, werken kennisinstellingen, bedrijven en overheid samen in de Quantum Delta Nederland (QDNL). QuSoft, een samenwerking tussen CWI en de Universiteit van Amsterdam, speelt hierin een prominente rol als het onderzoekscentrum waar funderend onderzoek wordt gedaan naar algoritmen, protocollen en software voor quantumtechnologie.

De HvA is de eerste hogeschool die een lectoraat gericht op quantum computing opzet. “Wij zijn bijzonder verheugd om Marten Teitsma aan te kunnen stellen als L.INT-lector QC. Het thema is nieuw voor hogescholen en zal naar verwachting op vele gebieden een grote impact genereren. Marten is vanwege zijn unieke achtergrond en uitgebreide ervaring bij uitstek geschikt om aan deze uitdaging vorm te geven" aldus Frank Kresin, decaan van de faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie.

Mogelijke toepassingen uit het bedrijfsleven

Binnen het lectoraat Applied Quantum Computing zal onderzocht worden of en hoe quantum computing ingezet kan worden op verschillende toepassingsgebieden. Het onderzoek richt zich daarbij op mogelijke implementaties van theoretische algoritmes en protocollen zoals die zijn ontwikkeld bij het CWI en QuSoft, of andere kennisinstellingen.

De vertaling van theorie naar implementatie gebeurt aan de hand van use cases uit het bedrijfsleven (o.a. vanuit Capgemini) rond bijvoorbeeld fraudedetectie bij banken waarbij technieken uit de artificiële intelligentie worden gecombineerd met quantum computing algoritmes, of de ontwikkeling van nieuwe medicijnen door quantumsimulatie-algoritmes te ontwikkelen. Voor quantum sensing wordt aansluiting gezocht bij onderzoek op dat gebied van de Technische Universiteiten en bij QuSoft, waar bijvoorbeeld onderzoek wordt gedaan naar een nieuwe generatie van extreem precieze atoomklokken.

Aansluiting wereldwijde trend

De HvA heeft Marten Teitsma benoemd tot bijzonder lector. Hij start per 1 september 2020. Marten heeft veel ervaring in het onderwijs, met de ontwikkeling van onderwijs, als leidinggevende en hij is gepromoveerd in de Artificiële Intelligentie. Binnen de hogeschool heeft hij het initiatief genomen tot diverse activiteiten op het gebied van Quantum Computing.

Teitsma: “Met dit bijzonder lectoraat krijgt het hbo aansluiting bij een wereldwijde ontwikkeling, waarvan de gevolgen nog niet te overzien zijn, maar die potentieel zullen ingrijpen op vele gebieden van ons bestaan. Het hbo, met haar grote kennis op het gebied van educatie en ervaring in het doen van praktijkgericht onderzoek, is een essentiële schakel tussen wetenschap en samenleving voor het verder brengen van quantumtechnologie.” 

Lectorposities bij instituten

De lectorpositie van Marten Teitsma wordt medegefinancierd vanuit de L.INT-regeling van Regieorgaan SIA. Met L.INT kan een lector 4 jaar aan de slag bij een hogeschool én bij een instituut. Hogeschool en instituut dragen in kind bij en ook private partijen participeren. De samenwerking sluit aan bij de onderzoekagenda’s van zowel instituut als hogeschool. De verbinding tussen fundamenteel onderzoek met praktijkgericht onderzoek die zo ontstaat, versterkt de kennis- en innovatieketen en biedt perspectief voor lectoren, onderzoekers en studenten.

Bron: Nieuw lectoraat Applied Quantum Computing, website Hogeschool van Amsterdam