Overzicht lectorenplatforms

Er zijn op dit moment 22 lectorenplatforms.

Inhoud

1. Platform Sport en Bewegen

Dit platform verbindt lectoren om gezamenlijk te programmeren vanuit het cross-sectorale domein van sport en bewegen. Het platform wil meer maatschappelijke impact genereren door in te zetten op 3 kerndoelen: positioneren om te programmeren en te valoriseren. Meer concreet wil het platform in de komende 2 jaar de volgende 3 ambities realiseren:

1. versterking van de positie van het hbo-sport- en beweegonderzoek (positioneren);
2. versterken van inhoudelijke samenwerking en voorbereiden van een gemeenschappelijke onderzoeksaanvraag (programmeren);
3. kennisdeling en implementatie van onderzoeksresultaten (valoriseren).

Massa, clustervorming en focus zorgen voor het efficiënt en effectief ontwikkelen en benutten van kennis. Bovendien verhoogt de samenwerking de kwaliteit en de toepasbaarheid van het sportonderzoek. Vraagsturing komt vanuit het nauw betrokken bedrijfsleven en werkveld.

Contactpersoon: Sanne de Vries, S.I.deVries@hhs.nl.

2. Nationaal Lectoren Platform Urban Energy (NLP-UE)

De lectoren in dit platform hebben de ambitie meerwaarde te bieden voor de energietransitie op 3 terreinen:

 1. verrijken onderzoeksportfolio en zichtbaarheid creëren rondom praktijkgericht onderzoek;
 2. versnellen en versterken noodzakelijke curriculumvernieuwing en samenwerking;
 3. verbinding met en impact op maatschappelijk relevante thema’s.

Het platform heeft een brugfunctie tussen zowel academisch onderzoek en het bedrijfsleven als tussen verschillende beleidsthema’s op het gebied van energie. Het platform leidt tot op elkaar afgestemde onderzoeksactiviteiten die passen bij de maatschappelijke uitdagingen van de energietransitie in de stedelijke context. Het draagt bij aan de effectieve en efficiënte inzet van onderzoeksmogelijkheden. Bovendien verrijkt het continu het curriculum aan praktijkgerichte onderwijsinstellingen en versterkt het de impact in het bedrijfsleven.

Contactpersoon: Erlijn Eweg, erlijn.eweg@hu.nl

3. NADR2

Network Applied Design Research (NADR) is een gezamenlijk initiatief van Nederlandse designlectoraten, afkomstig van verschillende hogescholen. NADR verbindt lectoren voor wie praktijkgericht ontwerponderzoek centraal staat. Designlectoraten bundelen in NADR hun krachten en werken samen aan de kwaliteit en zichtbaarheid van deze onderzoeksmethode. NADR is het aanspreekpunt en de sparringpartner voor instanties, bedrijven en beleidsmakers op het gebied van praktijkgericht ontwerponderzoek. Hiermee zet NADR praktijkgericht ontwerponderzoek sterker op de kaart.

Contactpersoon: Karin Voortman-Overbeek, k.overbeek@saxion.nl

4. Lectorenplatform Biobased Economy, fase 2 2020-2021

Meer onderlinge samenwerking, financiering, herkenbaarheid en internationalisering op het gebied van praktijkgericht biobased-economy-onderzoek. Dat zijn de ambities van het onlangs opgerichte lectorenplatform Biobased Economy (BBE). Doel is zowel de energietransitie als praktijkgericht BBE-onderzoek – onmisbaar voor de realisatie van biobased-toepassingen – verder helpen.

14 hogescholen, waaronder 4 Centres of Expertise (CoE´s) nemen deel aan het platform. Naast duurzame energie, zijn de winning van hoogwaardige inhoudsstoffen, het omzetten van biomaterialen in producten en maatschappelijke innovaties rondom de toepassingen van BBE de hoofdthema’s. Binnen de 4 hoofdthema’s zijn specifieke onderzoeksthema’s geïdentificeerd die van belang zijn voor de toekomst.

Internationalisering wordt opgepakt door samenwerking met de regio Minas Gerais in Brazilië en het inventariseren en stimuleren van samenwerking binnen Europa.

Contactpersoon: Douwe-Frits Broens, df.broens@avans.nl

5. LOGITIMO

Dit platform richt zich op praktijkgericht onderzoek naar de wijze waarop logistiek een bijdrage kan leveren aan belangrijke maatschappelijke uitdagingen, zoals de ecologische footprint verkleinen (waaronder die van de logistiek zelf), het verminderen van (voedsel)verspilling, de verstedelijking en bereikbaarheid, de ontwikkeling van metropoolregio’s, een circulaire economie, klimaatverandering en de ontwikkeling van nieuwe businessmodellen hiervoor. Dit mede in het licht van technologische ontwikkelingen, zoals big data, robotisering, artificial intelligence, 3D-printen en dergelijke.

Doelstelling is het tot stand brengen van een onderzoeksagenda voor de lange, de middellange en de korte termijn. De lectoren doen dit samen met andere maatschappelijke stakeholders en afgestemd met de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) en TKI Logistiek (Dinalog) van NWO.

Contactpersoon: Nanko Boerma, nanko.boerma@transactieland.nl

6. Lectorenplatform Circulaire Economie

Een aantal urgente redenen bracht lectoren ertoe samen te werken in een platform circulaire economie: uitputting van natuurlijke hulpbronnen, versnippering van initiatieven en activiteiten, noodzaak tot een multidisciplinaire aanpak, noodzaak tot versnellen van oplossingsrichtingen in de circulaire economie.

Het landelijke platform initieert (inter)nationale calls en onderzoeksprojecten in samenwerking met het werkveld. Tevens is het platform de gesprekspartner voor overheid, politiek en pers. Het ambieert om de samenhang tussen de verschillende lectoren te vergroten en om tegelijkertijd de samenwerking met ondernemers, overheden, het onderwijs en het onderzoek van universiteiten te versterken.

Beoogde doelen zijn het creëren van netwerken, het aanbrengen van focus, externe verbinding realiseren tussen kennisinstellingen, een kwaliteitsimpuls geven aan het hbo-onderzoek op het gebied van circulaire economie en disseminatie van ontwikkelde kennis.

Contactpersoon: Ton van Kollenburg, ajc.vankollenburg@avans.nl

7. Platform Stad en Wijk

Heeft iedereen toegang tot en kan iedereen deelnemen aan de voorzieningen binnen het sociale domein (arbeid, onderwijs, kunst, sport, welzijn, wonen, zorg)? Wat is de kracht van bewoners en diverse stakeholders om dit mogelijk te maken (burgerkracht, samenleven, co-creatie)? En welke innovatieve aanpakken kunnen hier een bijdrage aan leveren?

Het landelijke platform Stad en Wijk is een samenwerkingsverband van lectoraten dat - aan de hand van praktijkgericht onderzoek en kennisuitwisseling - inzicht verschaft en oplossingen aandraagt voor dit soort maatschappelijke vraagstukken. Op deze manier levert het platform een bijdrage aan de bevordering van participatie en veerkracht in steden en wijken.

Contactpersonen: Gerben Helleman en Vincent Smit, platformstadenwijk@hhs.nl

8. STUDIO 21CS

Studio 21CS is een platform voor onderzoek naar 21st century skills met als doel het werk van professionals - nu en in de toekomst - te verbeteren.

Studio 21CS is een ontmoetingsplek om complexe vraagstukken gezamenlijk aan te pakken. Onderzoekers komen met partners uit de beroepspraktijk bij elkaar tijdens gezamenlijke werkplaatssessies. Hier werken ze intensief samen aan nieuwe benaderingen voor maatschappelijke uitdagingen.

Alle deelnemers dragen vanuit hun expertise bij aan (gedeelde) kennis en oplossingen. Daarnaast werkt het platform aan een gezamenlijke onderzoeksagenda op het thema 21st century skills.

Contactpersoon: Marinka Copier, marinka.copier@hku.nl

9. Lectorenplatform Delta en Water Technologie (2020-2022)

Vanwege de klimaatverandering is waterveiligheid en het herstel van de natuurlijke veerkracht van delta's een belangrijk aandachtspunt voor de komende decennia. Een efficiëntere manier van omgaan met onze natuurlijke hulpbronnen is een ander aandachtspunt. Tot nu toe hebben we onze bronnen op een lineaire manier benut (take-use-dispose). Deze houding heeft geleid tot ernstige vervuiling van het milieu en verspilling van waardevolle materialen en voedingsstoffen.

Het platform concentreert zich op deze uitdagingen. Elke lector heeft zijn eigen focus en expertise en wordt ondersteund door een groep van docenten en externen die een sterke relatie hebben met het onderwerp van de betrokken lector. Ondanks de verscheidenheid aan onderwerpen opereert het lectorenplatform als een team dat de uitdagingen van duurzaam deltamanagement aanpakt.

Contactpersoon: Peter van der Maas, peter.vandermaas@hvhl.nl

10. Lectorenplatform Energievoorziening in Evenwicht (LEVE)

LEVE is een samenwerkingsverband tussen lectoren van verschillende hogescholen. Deelnemers ontwikkelen een gezamenlijke visie op de energietransitie en doen samen onderzoek. Het platform streeft naar energie-evenwicht in 2030.

LEVE pleit voor een systeemvisie, waarbij het evenwicht tussen de vraag en het aanbod van energie gehandhaafd blijft, binnen elk tijdsinterval en op elke plek. Op basis van interviews met de betrokken lectoraten en een consultatie van de industrie bepaalt LEVE een goede onderzoeksrichting.

Het platform wordt ondersteund door de Topsector Energie en de TKI's Wind op Zee en Nieuw Gas. De gelieerde Centres of Expertise zorgen voor toegang tot het bedrijfsleven en onderwijs.

Contactpersoon: Tinus Hammink, tinus.hammink@han.nl

11. Lectorenplatform Voedsel en Gezondheid

De lectoren in dit platform houden zich bezig met voedselvraagstukken omtrent de beschikbaarheid van en toegang tot duurzaam, veilig en gezond voedsel voor iedereen. Zij willen het praktijkgericht onderzoek op het gebied van voedsel versterken en de resultaten maatschappelijk breder uitdragen.

Dit beogen zij te bereiken door heldere externe communicatie over de lectoraten en desbetreffende onderzoekslijnen vanuit de aangesloten hogescholen, het verbreden en verdiepen van het lectorennetwerk en het bevorderen van de kwaliteit van het onderzoek. Centraal staat het ontwikkelen van een gezamenlijke onderzoeksagenda die optimaal aanhaakt bij de Nationale Wetenschap Agenda (NWA) en in nauwe verbinding staat met de overheid en het bedrijfsleven. Onder andere in belangrijke mate via de topsectoren TKI's Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

Contactpersoon: Sigrid Wertheim-Heck, s.wertheim-heck@aeres.nl

12. Kunst ≈ Onderzoek

KUNST ≈ ONDERZOEK is het platform voor onderzoek in de kunsten in de breedste zin: van artistiek onderzoek, tot onderzoek gelieerd aan ontwerpvraagstukken en toegepaste kunst.

Het platform is spreekbuis en denktank voor kunstlectoraten in het actuele, maatschappelijke debat over de waarde en waardering van kunst, onderzoek in de kunsten en het kunstonderwijs. Daarnaast levert het platform een inhoudelijke en praktische bijdrage aan de verdere ontwikkeling van promotietrajecten in de kunsten.

Ook stimuleert het meer samenwerking op verschillende gebieden en niveaus: zowel tussen kunstlectoraten onderling, als met het werkveld en met andere - ook niet-artistieke - domeinen. Projectleider is lector Nirav Christophe.

Contactpersoon: Debbie Straver, kunstenonderzoek@gmail.com

Deelnemende lectoren

Ruth Benschop - Zuyd Hogeschool
Jeroen Boomgaard - Gerrit Rietveld Academie
Nirav Christophe - Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
Anke Coumans - Hanzehogeschool Groningen
Florian Cramer - Hogeschool Rotterdam
Micha Hamel - Codarts Rotterdam
Marijke Hoogenboom - Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
Sebastian Olma – Avans Hogeschool
Peter Sonderen - ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten
Alice Twemlow - Hogeschool der Kunsten Den Haag
Janneke Wesseling - Hogeschool der Kunsten Den Haag

13. Landelijk Lectorenplatform Zelfmanagement

1 op de 3 Nederlanders heeft een chronische aandoening en dat aantal neemt sterk toe bij mensen boven de 75 jaar. De meeste mensen zijn niet zorgafhankelijk maar leven met de gevolgen van chronische gezondheidsproblemen. Dit vraagt een andere inrichting van de zorg, waarbij de aandacht verschuift van behandeling van ziekte en geven van zorg naar aandacht voor functioneren en zelfmanagement. Dit kent medische consequenties en emotionele uitdagingen en vraagt daarnaast om sociaal-maatschappelijke participatie.

Het lectorenplatform versterkt met gezamenlijk praktijkgericht onderzoek het zelfmanagement en de eigen regie van (kwetsbare) burgers en draagt bij aan het beter toerusten van zowel huidige als toekomstige (zorg)professionals.

Contactpersoon: Angélica Venekamp, a.a.venekamp@hr.nl

14. Retail Innovation Platform

Door technologische, duurzame, sociaal-culturele en demografische ontwikkelingen staan veel winkeliers en andere stakeholders, zoals gemeenten, de vastgoedsector en toeleveranciers, voor belangrijke uitdagingen. Innovatie in de retailsector is noodzakelijk om deze uitdagingen het hoofd te bieden.

Het lectorenplatform Retail Innovation bundelt en coördineert praktijkgericht onderzoek en voert nieuw praktijkgericht onderzoek uit dat retailers en andere stakeholders waardevolle inzichten geeft om te innoveren. Samenwerking met geassocieerde partners, zoals TKI CLICKNL, de nationale Retail Agenda, ShoppingTomorrow, belangstellende universiteiten en branche- en belangenorganisaties zoals INretail, Thuiswinkel.org en Platform de Nieuwe Winkelstraat, vergemakkelijkt de doorwerking van de onderzoeksresultaten naar de sector.

Contactpersonen:
Dr. Jesse Weltevreden, Hogeschool van Amsterdam
j.w.j.weltevreden@hva.nl
06 101 53 268

Mayke Steeman, Hogeschool van Amsterdam
m.steeman@hva.nl
06 211 57 306

Twitter: @innovatieretail

15. Breed Platform Arbeid

Het platform stimuleert samenwerking tussen lectoren en het werkveld. Een eerste stap is het ontwikkelen van een onderzoeksagenda. Het uitgangspunt is dat werk belangrijk is om als individu zinvol te kunnen deelnemen aan onze participatiemaatschappij.

Het platform kent meerdere aandachtsgebieden, waaronder:

 • arbeidsparticipatie van mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt (inclusieve arbeidsmarkt);
 • baanonzekerheid door toenemende digitalisering/robotisering in combinatie met flexibilisering;
 • verschuivingen door demografische veranderingen en veranderende vraag, bijvoorbeeld tekorten bij techniek en ICT;
 • belang van leven lang leren en mobiliteit;
 • toename aantal werkenden met één of meer chronische aandoeningen, inclusief burn-out- of stressklachten.

Contactpersoon: Yvonne Heerkens, yvonne.heerkens@han.nl

16. Personalized Health

Platform Personalized Health streeft naar een gezamenlijke agenda voor praktijkgericht onderzoek op het terrein van zowel technologische als organisatorische innovaties ter ondersteuning bij gepersonaliseerde zorg. Het concept ‘positieve gezondheid’ impliceert de noodzaak van gepersonaliseerde zorg, toegesneden op de wensen en behoeften van de individuele patiënt.

Zorgtechnologie wordt ingezet als mogelijkheid om deze gepersonaliseerde zorg vorm te geven. De maatschappelijke impact moet inzichtelijk gemaakt worden aan de hand van uitkomstmaten passend bij het concept positieve gezondheid. Afstemming vindt plaats door samenwerking van lectoraten in interactie met relevante stakeholders: bedrijven, zorggebruikers, kennis- en overheidsinstanties.

Contactpersoon: Marian Adriaansen, marian.adriaansen@han.nl

17. Onderwijs op het snijvlak van kunst, wetenschap en technologie

Dit lectorenplatform richt zich op vakoverstijgend onderwijs op het snijvlak van kunst, wetenschap en technologie. Het doel van het platform is dat leerlingen en studenten vanuit verschillende kennisdomeinen in samenwerking komen tot nieuwe manieren van leren en problemen oplossen. Het platform draait ook om een actualisering van de leerinhouden van de kunst- en bètavakken en hoe ze elkaar in onderlinge interactie kunnen versterken: van funderend tot beroepsonderwijs.

Het platform richt zich op 3 themalijnen:

 1. professionele kunst- en ontwerppraktijken;
 2. funderend onderwijs;
 3. beroepsonderwijs.

Het platform initieert onderzoek en activiteiten, zoals het opzetten van een thematische database met good practices en de organisatie van designathons om de interdisciplinaire praktijk actief te beleven.

Contactpersoon: Nathalie Roos, nathalie.roos@ahk.nl

18. Platform Inzet van Technologie voor Gezondheid en Welzijn

Het Platform Inzet van Technologie voor Gezondheid en Welzijn (PIT) draagt bij aan de duurzame implementatie en integratie van technologische innovaties in digitale zorg en ondersteuning. Verder onderzoekt PIT de toepassing van nieuwe evaluatievormen.

Onderzoek, onderwijs en werkveld werken in dit platform doelgericht samen om een nieuwe praktijk vorm te geven waarin technologie wordt toegepast. PIT richt zich daarom nadrukkelijk niet alleen op praktijkgericht onderzoek in en met het werkveld, maar ook op samenwerking in onderwijs en nascholing op het gebied van digitale zorg in het hoger en middelbaar beroepsonderwijs. Practoraten maken daarom onderdeel uit van het platform.

PIT werkt samen met de platformen Personalized Health en Zelfmanagement. Daarnaast heeft de Topsector Life Sciences & Health zich geconformeerd aan het platform.

Voorzitter: Marike Hettinga, lector ICT-Innovaties in de Zorg bij Hogeschool Windesheim
Contactpersoon: Sander Holterman, s.holterman@windesheim.nl

19. Praktijkgericht ICT Onderzoek

Het platform voor Praktijkgericht ICT Onderzoek (PRIO) vertegenwoordigt praktijkgerichte onderzoeksgroepen van hbo-instellingen en streeft naar optimale samenwerking tussen hogescholen en universiteiten, tussen onderwijs en onderzoek en tussen onderzoekers, bedrijven en maatschappelijke instellingen.

PRIO maakt praktijkgericht onderzoek zichtbaar, is betrokken bij agendavorming op het gebied van digitale ontwikkelingen en jaagt innovatie aan door organisaties met elkaar te verbinden en mensen samen te brengen.

De activiteiten van het platform zijn momenteel gegroepeerd in 5 thema’s:

 • Learning & Education: Hoe kunnen we ICT inzetten in het onderwijs en mensen in staat stellen zich verder te ontwikkelen in de maatschappij?
 • Responsible Application of Data & AI: Hoe kunnen we op een verantwoorde manier kunstmatige intelligentie en de grote hoeveelheden data in de praktijk toepassen?
 • Digital Cities & Communities: Hoe kunnen we digitale technologie toepassen om de kwaliteit van leven in steden te verbeteren?
 • Health & Wellbeing: Hoe kunnen we ICT inzetten om mensen gezonder en langer te laten leven en hun welzijn te vergroten?
 • Cybersecurity: Hoe kunnen we computers, servers, mobiele apparaten, elektronische systemen, netwerken en gegevens beschermen tegen schadelijke aanvallen?

Contactpersoon: Herman Paskamp, herman.paskamp@hu.nl

20. Lectorenplatform Applied Science (DAS)

Het Lectorenplatform Applied Science verbindt lectoren met natuurwetenschappelijke expertise. Met de inzet van sleuteltechnologieën realiseren de lectoren samen met het werkveld technologische innovaties op het gebied van ziekte en gezondheid, voedselvoorziening en duurzame productie. Het platform slaat een brug tussen fundamenteel natuurwetenschappelijk onderzoek en toepassing in de praktijk. Zo draagt het bij aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen en vraagstukken uit de praktijk.

Binnen het Lectorenplatform bundelen de lectoren hun krachten op 3 thema’s:

 • Gezondheid en zorg
 • Verduurzaming van de industrie
 • Verwaarding plantinhoudsstoffen

Contactpersoon: Marjolein Wijnker-Schrauwen, mschrauwen@appliedscience.nl

21. Nationaal Lectorenplatform Gebouwde Omgeving (NL-GO)

Meer informatie volgt binnenkort.

22. Lectorenplatform Veiligheid

Meer informatie volgt binnenkort.