Nationale Wetenschapsagenda (NWA)

12.000 vragen aan de wetenschap vormen samen de Nationale Wetenschapsagenda. Aan de agenda is onderzoeksfinanciering gekoppeld. Regieorgaan SIA zet zich in om hogescholen aan te sluiten op de agenda.

Samenwerking

Het doel van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) is het beter verbinden van we­ten­schap en sa­men­­leving. De agenda is gebaseerd op vragen vanuit de Nederlandse bevolking aan de wetenschap. De vragen zijn gebundeld in 25 clusters of onderzoeksroutes. Aan de agenda is onderzoeksfinanciering gekoppeld, verdeeld over 4 hoofdlijnen.

Het onderzoeksprogramma wil bruggen slaan tussen uiteenlopende wetenschappelijke, innovatie- en beleidsagenda’s en samenwerking bevorderen tussen wetenschappelijke gebieden en verschillende vormen van onderzoek (fundamenteel, toegepast, praktijkgericht). De ambitie is om zo bij te dragen aan de mondiale kennismaatschappij van morgen, waar kennis gemakkelijk doorstroomt van onderzoeker naar gebruiker en waar nieuwe vragen vanuit de praktijk en de samenleving snel en vanzelfsprekend ingang vinden in nieuw onderzoek.

Onderzoeksfinanciering

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt, via de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) structureel geld beschikbaar voor de NWA, oplopend tot € 130 miljoen, vanaf 2020. Algemene informatie over de NWA vind je op nwo.nl/nwa en op wetenschapsagenda.nl.

NWA en hogescholen

De NWA past heel goed bij praktijkgericht onderzoek van hogescholen:

  • Hogescholen zijn gewend om samen te werken met verschillende partners, zoals universiteiten en TO2-instellingen, en juist ook met bedrijven en maatschappelijke instellingen.
  • Hogescholen zijn goed in staat een verbindende rol te spelen in de hele kennisketen.
  • Hogescholen hebben veel ervaring met doorwerking van onderzoeksresultaten in de praktijk.
  • Hogescholen zijn goed ingebed in de regio.

Dit alles maakt hen bij uitstek geschikt als partner in een breder consortium. Hogescholen kunnen zelf een onderzoeksconsortium vormen, maar kunnen ook aanhaken bij een consortium van een andere partij.

Regieorgaan SIA stimuleert deelname hogescholen

Regieorgaan SIA was betrokken bij de ontwikkeling van diverse routes en helpt hogescholen actief te zijn bij de uitvoering van de agenda, zoals bij de onderwerpen circulaire economie en gezondheid.

Contact

Wil je meer weten over de Nationale Wetenschapsagenda en de bijbehorende onderzoeksfinanciering? Neem dan contact op met: