Voordragen

De Deltapremie is een erkenning voor de waardevolle bijdrage die lectoren met hun onderzoeksgroep en uitgebreide netwerk leveren aan de samenleving. Delta staat voor verandering, de verandering die lectoren en hun onderzoeksgroep teweegbrengen in het onderwijs, de samenleving en de wetenschap.

Inhoud

Vooraf

Op deze pagina vind je in het kort de belangrijkste informatie over het voordragen van een lector voor de Deltapremie. Lees voordat je met een voordracht aan de slag gaat, de brochure en de andere benodigde documenten onderaan deze pagina.

Doel

De Deltapremie heeft als doel om de zichtbaarheid en de doorwerking van praktijkgericht onderzoek te vergroten. Daarnaast stimuleert de premie dat lectoren zich ontwikkelen tot ambassadeurs van het praktijkgericht onderzoek.

Wie kan voordragen

Voorzitters van het College van Bestuur van een door de overheid bekostigde hogeschool, zoals bedoeld in artikel 1.8 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) kunnen een lector van hun hogeschool voordragen. Per hogeschool kan 1 voordracht worden gedaan. Een van de partners vanuit de beroepspraktijk dient de voordracht met een aanbevelingsbrief te ondersteunen. De sluitingsdatum voor het indienen van voordrachten is 16 mei 2023, 14.00 uur.

Beschikbaar bedrag

Regieorgaan SIA stelt maximaal € 1.000.000 beschikbaar voor de Deltapremie 2023. Hiermee kunnen maximaal 2 lectoren een Deltapremie krijgen. De winnende lector is het boegbeeld en ontvangt de prijs, het geldbedrag van maximaal € 500.000 gaat naar de voordragende hogeschool, en is geoormerkt voor de onderzoeksgroep van de lector. Daarmee is de premie niet persoonsgebonden. De NWO Subsidieregeling 2017 is van toepassing op de Deltapremie.

De winnende lector geniet een ruime mate van bestedingsvrijheid. De premie moet bijdragen aan de versterking van de onderzoekgroep. Vanwege de doelstelling van de Deltapremie dient 10% - 20% van de premie te gaan naar de versterking van de ambassadeursfunctie van de lector. Hierbij gaat het om activiteiten voor een breed publiek die tot doel hebben mensen te informeren over en te betrekken bij het praktijkgerichte onderzoek van de onderzoeksgroep.

Waar moet de lector aan voldoen

De voorgedragen lector:

  • moet een dienstverband hebben bij de hogeschool die de voordracht doet;
  • moet de volledige premie voor zijn of haar pensioen kunnen besteden;
  • mag niet eerder de Deltapremie hebben ontvangen.

Inhoudelijke criteria

In praktijkgericht onderzoek zijn onderzoekers bezig met kennisontwikkeling in het perspectief van innovatie van de praktijk en het onderwijs. Onderzoek, onderwijs én praktijk beïnvloeden elkaar continu. De unieke kracht van het onderzoek in het hbo zit in de interactie tussen die aspecten. Om deze reden is standaard 2 van het Brancheprotocol kwaliteitszorg onderzoek (BKO, juli 2022) als uitgangspunt genomen voor de beoordeling van de Deltapremie.

Deze standaard vraagt dat de onderzoekseenheid zichtbaar maakt wat de bijdrage is aan de ontwikkeling van de beroepspraktijk en de bredere samenleving, het onderwijs en het onderzoeksdomein. Bij standaard 2 gaat het om de doorwerking van het onderzoek, naar de 3 hiernavolgend genoemde gebieden. De onderzoekseenheid realiseert voldoende relevantie op het gebied van:

  1. De beroepspraktijk en de bredere samenleving
  2. Het onderwijs
  3. Het onderzoeksdomein

De 3 criteria die voortkomen uit standaard 2 wegen evenredig zwaar mee.

Procedure

Een door het bestuur van Regieorgaan SIA benoemde commissie maakt een selectie uit de voordachten en adviseert het bestuur van Regieorgaan SIA over de toekenning van de Deltapremie. Deze commissie bestaat uit gezaghebbende deskundigen uit de praktijk en de wetenschap met kennis van het praktijkgericht onderzoek aan hogescholen.

Het bestuur van Regieorgaan SIA besluit op basis van het advies van de selectiecommissie. Voor alle bij de beoordeling en/of besluitvorming betrokken personen, is de Code omgang met persoonlijke belangen van NWO van toepassing. De bekendmaking van de winnaars van de Deltapremie vindt plaats in november 2023.

Voordragen via ISAAC

Je kunt een lector alleen voordragen via ISAAC. Doe dat uiterlijk op 16 mei om 14.00 uur. ISAAC is het digitale aanvraag- en rapportagesysteem van NWO. In ISAAC vind je altijd de juiste en meest actuele formulieren. De formulieren aangeboden op deze website zijn een voorbeeld. Bekijk onze pagina over ISAAC voor praktische informatie over het systeem.

Documenten

Contact

Wil je meer weten over de Deltapremie? Neem dan contact op met:

Mieke Dols

Programmamanager

Programma GoCI, KIA Maatschappelijk Verdienvermogen

Teun van Haaren

Programmamanager

Praktijkkennis voor Voedsel en Groen, L.INT, Deltapremie