Adviesraad

De adviesraad van Regieorgaan SIA adviseert het bestuur over het beleid van de organisatie.

Advies over effectiviteit beleid Regieorgaan SIA

Regieorgaan SIA heeft sinds september 2018 een adviesraad. De adviesraad brengt ieder jaar advies uit aan het bestuur van Regieorgaan SIA. De adviezen gaan over het bevorderen van de groei en kwaliteit van het praktijkgericht onderzoek, het markeren van de eigenheid en zelfstandigheid van het praktijkgericht onderzoek, en het versterken van de verbinding, doorwerking en impact ervan in het onderwijs, de beroepspraktijk en in de maatschappij.

Onafhankelijke positie

De adviesraad als geheel heeft een onafhankelijke positie. De leden hebben verschillende achtergronden en expertise. Zij hebben een goed beeld van de ontwikkeling van het praktijkgericht onderzoek van hogescholen en het innovatiesysteem in Nederland. De adviesraadleden nemen zitting op persoonlijke titel.

Leden adviesraad

De adviesraad bestaat uit de volgende leden:

  • Prof. dr. H. (Henriëtte) Maassen van den Brink (voorzitter)
  • Drs. (of M.sc.) M. (Mark) Helder
  • Dr.ir. C.L.A. (Christa) Hooijer
  • Prof. dr. B.J.R. (Barend) van der Meulen
  • Prof. dr. J. J. (Jaap) van Muijen
  • Prof. dr. C.J. (Christianne) de Poot

Secretaris: L. (Lieke) Staal

Adviezen

Internationalisering van praktijkgericht onderzoek (2019)

Het 1e advies richtte zich op het beleid van Regieorgaan SIA ten aanzien van de internationalisering van praktijkgericht onderzoek. Inmiddels is het implementatieplan voor internationalisering dat op grond van dit advies is opgesteld in uitvoering.

Regieorgaan SIA heeft een kwartiermaker aangesteld voor internationalisering en het bestuur heeft opdracht gegeven tot inrichting van het pilotprogramma Richting Europa (gelanceerd in 2022), waarin hogescholen door een financieringsinstrument en door landelijke netwerkbijeenkomsten ondersteund worden in de aansluiting op Europese onderzoek- en innovatieprogramma’s.

Voor vragen over dit advies kun je contact opnemen met Inez Meurs: inez.meurs@regieorgaan-sia.nl.

Beoordelingscriteria RAAK (2020)

Het 2e advies richtte zich op de beoordelingscriteria 'vraagarticulatie' en 'netwerkvorming' van het subsidieprogramma RAAK en de relatie van deze criteria tot de doorwerking (impact) van het onderzoek in praktijk en onderwijs.

Dit advies heeft mede geleid tot het project Toekomstbestendig RAAK. In dit project wordt de doorwerking van onderzoek richting professionele praktijk én het onderwijs als belangrijk aspect van de kwaliteit van het onderzoek verder uitgewerkt in de uitvoering van de RAAK-regelingen. Daarbij wordt ook gekeken naar ontwikkelingen en trends in het RAAK-programma uit de afgelopen periode.

Doelstelling van het project is om het RAAK-programma ook in de toekomst goed te laten aansluiten op ontwikkelingen (in de wereld) van het praktijkgericht onderzoek.

Voor vragen over dit advies kun je contact opnemen met Inez Meurs: inez.meurs@regieorgaan-sia.nl.

Gevolgen ontwikkeling praktijkgericht onderzoek voor Regieorgaan SIA (2021)

Het 3e advies betrof de ontwikkeling van het praktijkgericht onderzoek aan hogescholen en wat dit betekent voor de regievoering door en het subsidieinstrumentarium van Regieorgaan SIA.

Het advies gaat in op de rol van Regieorgaan SIA ten aanzien van de kwaliteit en onderzoeksinfrastructuur van het onderzoek aan hogescholen en op de relatie tussen onderwijs en onderzoek. Onderdelen van het advies zijn toegevoegd aan het project Toekomstbestendig RAAK.

Voor vragen over dit advies kun je contact opnemen met Lieke Staal: lieke.staal@regieorgaan-sia.nl.

Evaluatie hbo-postdoc (2022)

Het 4e advies gaat over de evaluatie van de regeling hbo-postdoc. Het borduurt in thematiek voort op het 3e advies, zoals hierboven omschreven. Het advies is verschenen in oktober 2022 en is gebaseerd op het evaluatierapport van Technopolis Group dat verscheen in juni 2022.

Voor vragen over dit advies kun je contact opnemen met Lieke Staal: lieke.staal@regieorgaan-sia.nl.

Meer informatie

Wil je meer weten over de adviesraad van Regieorgaan SIA? Neem dan contact op met:

Lieke Staal

Adviseur bestuurlijke zaken