Privacyverklaring

Regieorgaan SIA is onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Wij hanteren daarom de privacyverklaring van NWO.

Algemeen

NWO respecteert de persoonlijke levenssfeer van subsidieaanvragers, onderzoekers, medewerkers en alle andere relaties van NWO. Informatie wordt niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor deze is verzameld en niet gebruikt voor doelen die hier niet mee verenigbaar zijn.

NWO verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Bij de verwerking van persoonsgegevens gaat NWO uit van de begrippen subsidiariteit en proportionaliteit. Bij subsidiariteit stelt NWO zich de vraag of de doelen waarvoor zij gegevens verwerkt ook op een andere wijze kunnen worden behaald, met minder persoonsgegevens, of met persoonsgegevens die minder inbreuk maken op de privacy van de betrokkene(n).

Een verwerking van persoonsgegevens moet daarnaast proportioneel zijn aan het beoogde doel. NWO verzamelt niet meer gegevens dan zij nodig heeft voor het beoogde doel.

Persoonsgegevens worden adequaat beveiligd en zo zorgvuldig als mogelijk behandeld. Er is aandacht voor privacy binnen alle processen en activiteiten van NWO. Het Privacybeleid NWO 2018-2019 van NWO biedt medewerkers en alle betrokkenen inzicht in hoe privacy geregeld is bij NWO.

Verstrekking aan derden

NWO deelt geen persoonsgegevens met derden ter verwerking tenzij:

  1. dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op NWO rust
    Zo dient NWO persoonsgegevens te delen met bijvoorbeeld de Belastingdienst. In uitzonderlijke gevallen kan NWO ook verplicht zijn persoonsgegevens te verstrekken aan toezichthouders, politie, justitie of inlichtingendiensten, of
  2. omdat deze verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van de taak van NWO in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan NWO is opgedragen.
    Op grond van artikel 3 van de Wet op de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek, heeft NWO tot taak het bevorderen van de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek alsmede het initiëren en stimuleren van nieuwe ontwikkelingen in het wetenschappelijk onderzoek. NWO bevordert daarnaast de overdracht van kennis van de resultaten van door haar geïnitieerd en gestimuleerd onderzoek ten behoeve van de maatschappij. Bij de uitvoering van haar taak richt NWO zich in hoofdzaak op het universitaire onderzoek. Daarbij let zij op het aspect van coördinatie en bevordert deze waar nodig. Tot slot voert NWO haar taak in het bijzonder uit door het toewijzen van middelen.


Gelet op deze aan NWO opgedragen wettelijke taak, verstrekt NWO gegevens aan Nederlandse Universiteiten wanneer zij deze gegevens (uitsluitend) gebruiken voor analysedoeleinden.

Ook verstrekt NWO gegevens aan externe onderzoeksbureaus om haar werkzaamheden te laten evalueren om zo de uitvoering van haar wettelijke taakvervulling continue te verbeteren. Ook verstrekt NWO gegevens aan ZonMw, voor zover nodig voor de gezamenlijke uitoefening van wettelijke taken. In het kader van haar rol als Meldpunt Wetenschappelijke Integriteit, kan NWO ook gegevens met derden uitwisselen.

Wanneer NWO persoonsgegevens echter aan een derde verstrekt, zorgt NWO er altijd met een overeenkomst voor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden mogen worden gebruikt, dan waarvoor NWO de gegevens heeft verstrekt. Ook komt NWO hierin overeen dat uw gegevens moeten worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Persoonsgegevens nieuwsbrief Regieorgaan SIA

Wij gebruiken uw gegevens voor niets anders dan het toesturen van de SIA-nieuwsbrief en de uitnodiging voor het jaarlijkse SIA-congres. Wij delen uw gegevens niet zonder uw toestemming met derden. Met de leverancier van het nieuwsbrievensysteem hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten. U kunt zich op elk gewenst moment uitschrijven via de link onderaan de SIA-nieuwsbrief. Uw gegevens worden dan direct uit ons systeem verwijderd.

Rechten van betrokkenen

Door de komst van de AVG gelden er nieuwe regels bij de verwerking van persoonsgegevens. NWO gaat veilig en zorgvuldig met de gegevens van betrokken en (voormalig) medewerkers om. Betrokkenen hebben het recht om de gegevens die NWO van hen heeft in te zien, aan te passen, te wissen, te beperken of over te dragen aan iemand anders.

Recht op inzage

Wilt u weten welke gegevens NWO van u verwerkt? U kunt altijd een overzicht bij ons opvragen via de afdeling Juridische Zaken. We vertellen u dan onder andere waarvoor we deze gegevens gebruiken, hoe lang we ze bewaren en wat u kunt doen als uw gegevens niet kloppen.

NWO moet natuurlijk zeker weten dat we de persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken. Stuurt u daarom met uw verzoek om inzage ook een kopie van uw geldige paspoort of identiteitsbewijs mee. NWO verzoekt u dan wel om het BSN-nummer en uw pasfoto af te schermen.

Uw gegevens corrigeren of aanvullen (rectificatie)

Kloppen de persoonsgegevens die NWO van u gebruikt niet meer of zijn ze niet volledig? U kunt dan een verzoek tot rectificatie indienen.

Uw persoonsgegevens verwijderen (vergetelheid)

U kunt ons onder bepaalde omstandigheden verzoeken om uw gegevens uit onze systemen te verwijderen. NWO kan uw gegevens niet wissen wanneer zij deze verwerkt vanwege het uitvoeren van haar wettelijke taak.

Uw gegevens overdragen (dataportabiliteit)       

Als u dat wilt, kunt u van ons een kopie krijgen van de gegevens die wij van u hebben. Deze gegevens kunt u zelf overdragen of door ons laten overdragen aan derden.

Verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk stopzetten (beperking)

Wilt u de verwerking van uw gegevens tijdelijk stil laten zetten, kunt u een verzoek bij de afdeling Juridische Zaken indienen.

Bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens

Een betrokkene kan bij NWO vanwege redenen die verband houden met zijn specifieke situatie gebruik maken van het recht van bezwaar tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens. Dit bezwaar kunt u indienen bij de afdeling Juridische Zaken. Als een betrokkene bezwaar maakt, staakt NWO de verwerking, tenzij dwingende gerechtvaardigde gronden anders bepalen.