Privacyverklaring

Regieorgaan SIA is onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Wij hanteren daarom de privacyverklaring van NWO.

Algemeen

NWO respecteert de persoonlijke levenssfeer van subsidieaanvragers, onderzoekers, medewerkers en alle andere relaties van NWO. Informatie wordt niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor deze is verzameld en niet gebruikt voor doelen die hier niet mee verenigbaar zijn.

NWO verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Bij de verwerking van persoonsgegevens gaat NWO uit van de begrippen subsidiariteit en proportionaliteit. Bij subsidiariteit stelt NWO zich de vraag of de doelen waarvoor zij gegevens verwerkt ook op een andere wijze kunnen worden behaald, met minder persoonsgegevens, of met persoonsgegevens die minder inbreuk maken op de privacy van de betrokkene(n).

Een verwerking van persoonsgegevens moet daarnaast proportioneel zijn aan het beoogde doel. NWO verzamelt niet meer gegevens dan zij nodig heeft voor het beoogde doel.

Persoonsgegevens worden adequaat beveiligd en zo zorgvuldig als mogelijk behandeld. Er is aandacht voor privacy binnen alle processen en activiteiten van NWO. Het Privacybeleid NWO 2020-2021 van NWO biedt medewerkers en alle betrokkenen inzicht in hoe privacy geregeld is bij NWO.

Verstrekking aan derden

NWO deelt persoonsgegevens met de Belastingdienst. In uitzonderlijke gevallen kan NWO verplicht zijn persoonsgegevens te verstrekken aan toezichthouders, politie, justitie of inlichtingendiensten.

Om haar wettelijk opgedragen taak te kunnen uitvoeren, verstrekt NWO verder gegevens aan:

  • Nederlandse universiteiten wanneer zij deze gegevens (uitsluitend) gebruiken voor analysedoeleinden.
  • Externe onderzoeksbureaus om haar werkzaamheden te laten evalueren om zo de uitvoering van haar wettelijke taakvervulling continu te verbeteren.
  • ZonMw, voor zover nodig voor de gezamenlijke uitoefening van wettelijke taken.
  • Andere overheden, organisaties en instanties waarmee NWO in de uitvoering van de financieringsprogramma's samenwerkt (waaronder medefinanciers), voor zover dit nodig is voor de uitvoering van het programma.
  • Andere partijen als dat nodig is in het kader van NWO’s rol als Meldpunt Wetenschappelijke Integriteit.

Persoonsgegevens nieuwsbrief Regieorgaan SIA

Wij gebruiken uw gegevens voor niets anders dan het toesturen van de SIA-nieuwsbrief en de uitnodiging voor het jaarlijkse SIA-congres. Wij delen uw gegevens niet zonder uw toestemming met derden. Met de leverancier van het nieuwsbrievensysteem hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten. U kunt zich op elk gewenst moment uitschrijven via de link onderaan de SIA-nieuwsbrief. Uw gegevens worden dan direct uit ons systeem verwijderd.

Inzage, correctie, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Betrokkenen hebben het recht om de gegevens die NWO van hen heeft in te zien, aan te passen, te wissen, te beperken of over te dragen aan iemand anders.

Recht op inzage

Wilt u weten welke gegevens NWO van u verwerkt? U kunt altijd een overzicht bij ons opvragen via de afdeling Juridische Zaken. We vertellen u dan onder andere waarvoor we deze gegevens gebruiken, hoe lang we ze bewaren en wat u kunt doen als uw gegevens niet kloppen.

NWO moet natuurlijk zeker weten dat we de persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken. Het kan zijn dat wij u naar aanleiding van uw inzageverzoek vragen om een kopie van uw geldige paspoort of identiteitsbewijs. NWO verzoekt u dan wel om het BSN-nummer en uw pasfoto af te schermen.

Uw gegevens corrigeren of aanvullen

Kloppen de persoonsgegevens die NWO van u gebruikt niet meer of zijn ze niet volledig? U kunt dan een verzoek tot rectificatie indienen.

Uw persoonsgegevens verwijderen

U kunt ons onder bepaalde omstandigheden verzoeken om uw gegevens uit onze systemen te verwijderen. NWO kan uw gegevens niet wissen wanneer zij deze verwerkt vanwege het uitvoeren van haar wettelijke taak. NWO is daarbij gebonden aan wettelijke bewaartermijnen.

Uw gegevens overdragen   

Als u dat wilt, kunt u van ons een kopie krijgen van de gegevens die wij van u hebben. Deze gegevens kunt u zelf overdragen of door ons laten overdragen aan derden.

Verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk stopzetten

Wilt u de verwerking van uw gegevens tijdelijk stil laten zetten? Dan kunt u een verzoek bij de afdeling Juridische Zaken indienen.

Bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens

Een betrokkene kan bij NWO vanwege redenen die verband houden met zijn specifieke situatie gebruik maken van het recht van bezwaar tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens. Dit bezwaar kunt u indienen bij de afdeling Juridische Zaken. Als een betrokkene bezwaar maakt, staakt NWO de verwerking, tenzij dwingende gerechtvaardigde gronden anders bepalen.

Contactgegevens Juridische Zaken

Wilt u een verzoek indienen om u gegevens in te zien, aan te passen, te wissen, te beperken of over te dragen aan iemand anders, stuur dan een e-mail naar privacyteam@nwo.nl.