Toegankelijkheid

Dit is de toegankelijkheidsverklaring van de website regieorgaan-sia.nl.

Samenvatting

Naam van de website https://www.regieorgaan-sia.nl
Organisatie Regieorgaan SIA, onderdeel van NWO
Toegankelijkheidsstatus Voldoet gedeeltelijk (B), aanvullend onderzoek volgt
Beroep op 'onevenredige last' Ja
Toegankelijkheidsprobleem? Neem contact met ons op via communicatie@regieorgaan-sia.nl
Datum van de verklaring 09-12-2020

Toegankelijkheidsverklaring

Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA (Regieorgaan SIA) streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.regieorgaan-sia.nl.

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk (B)

Deze website is gebouwd en opgeleverd in 2020 met als eis volledig te voldoen aan de eisen van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Alle html-content voldoet.

Kantoorbestanden

Op deze website staan kantoorbestanden, hoofdzakelijk in pdf-formaat. Deze bestanden zijn zo veel als mogelijk digitaal toegankelijk gemaakt, maar we hebben hier nog stappen in te zetten. Wanneer een document niet toegankelijk is, staat dit erbij vermeld. Je kunt dan via e-mail een toegankelijke versie bij ons opvragen, dan gaan we daarmee aan de slag. Er zijn enkele documenten die in ieder geval niet aan de toegankelijkheidseisen voldoen. Dit zijn 1) oude bestanden van vóór 1-09-2020 en 2) de dummies van formulieren en het begrotingsformat die u terugvindt bij de rondes van onze subsidieregelingenen.

Deze dummy-formulieren zijn informatief en nadrukkelijk niet bedoeld om in te vullen. Om een subsidieaanvraag in te dienen, maak je altijd gebruik van het digitale aanvraag- en rapportagesysteem ISAAC.

Uit een gebruikersonderzoek is gebleken dat de doelgroep van de website van Regieorgaan SIA graag gebruikt wenst te maken van de dummy-formulieren. Wij plaatsen daarom de dummies als aanvullende, maar geen noodzakelijke service aan onze doelgroep.

Wij doen een beroep op onevenredige last om voor dit doeleind de formulieren (alleen lezen, niet invullen) volledig toegankelijk te maken. Wel bieden wij de mogelijkheid om op aanvraag u te voorzien van een toegankelijke leeswijzer van het dummy-formulier dat je wilt inzien. Wij streven ernaar je dan binnen 10 werkdagen van een leeswijzer te voorzien. Je kunt hiervoor contact opnemen met de contactpersoon die je vindt bij de desbetreffende subsidieregeling.

Aanvullend toegankelijkheidsonderzoek

Regieorgaan SIA laat in het 2e kwartaal van 2021 een onafhankelijk toegankelijkheidsonderzoek uitvoeren. Zodra dit onderzoek voltooid is, vind je de resultaten met bewijsvoering terug op deze webpagina.

Akkoordverklaring

Regieorgaan SIA is voornemens een volledige toegankelijkheidstoets te laten uitvoeren in het 2e kwartaal van 2021.

De toegankelijkheidsverklaring voor deze website en de wens tot een aanvullend toegankelijkheidsonderzoek is op 09-12-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Regieorgaan SIA.

Erik Greven
Lid directieteam / hoofd bedrijfsvoering

Contact

Loop je tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heb je een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact met ons op via communicatie@regieorgaan-sia.nl.

Algemene toelichting

De toegankelijkheidsverklaring is gebaseerd op het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-141.html(externe link)

Uitleg over de nalevingsstatussen

Op websites en mobiele apps is een van de volgende statussen van toepassing:

 1. voldoet volledig
 2. voldoet gedeeltelijk
 3. eerste maatregelen genomen
 4. voldoet niet

De statussen hebben specifieke kenmerken, die in onderstaande tabel nader worden toegelicht.

Als een overheidsinstantie na de inwerkingtreding van de wettelijke verplichting geen toegankelijkheidsverklaring publiceert die voldoet aan de vereisten van de modeltoegankelijkheidsverklaring is sprake van niet-naleving.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4(externe link) en de toelichting bij artikel 3(externe link) van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid(externe link).