Toegankelijkheid

Dit is de toegankelijkheidsverklaring van de website regieorgaan-sia.nl.

Samenvatting

Naam van de website https://www.regieorgaan-sia.nl
Organisatie Regieorgaan SIA, onderdeel van NWO
Toegankelijkheidsstatus Voldoet gedeeltelijk (B)
Beroep op 'onevenredige last' Ja
Toegankelijkheidsprobleem? Meld het via ons webformulier of neem contact op via communicatie@regieorgaan-sia.nl
Datum van de verklaring 10-02-2022

Toegankelijkheidsverklaring

Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA (Regieorgaan SIA) streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk aan te bieden, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.regieorgaan-sia.nl.

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk (B)

Deze website is gebouwd en opgeleverd in 2020. In juni 2021 is de website onderzocht door de Stichting Accessibility. Een groot deel van de toegankelijkheidsproblemen die in dat onderzoek naar voren kwamen, zijn verholpen. Uit de hercontrole in oktober 2021 bleek dat er nog een aantal toegankelijkheidsproblemen zijn, zowel in het functioneren van de website zelf (technische issues) als in de content die op de website aangeboden wordt (met name kantoorbestanden).

Plan van aanpak verbetering toegankelijkheid

Techniek

De openstaande technische problemen met het functioneren van de website zijn in maart 2022 verholpen.

Niet-toegankelijke kantoorbestanden

Op deze website staan kantoorbestanden, hoofdzakelijk in pdf-formaat. Veruit de meeste van deze bestanden zijn onderdeel van het subsidieproces van Regieorgaan SIA (en daarmee van NWO). De call for proposals van onze subsidieregelingen voldoen aan de eisen aan digitale toegankelijkheid. Dit geldt niet voor de zogenoemde dummies van de formulieren die wij ter informatie aanbieden. Bij iedere documentenlijst is een meldknop opgenomen om problemen met toegankelijkheid bij ons te melden.

Kantoorbestanden buiten het subsidieproces om worden sinds juni 2021 toegankelijk aangeboden of voorzien van een toegankelijk alternatief. Dit geldt ook voor kantoorbestanden aangeboden door derden, zoals rapporten of presentaties. Oudere ontoegankelijke bestanden zijn verwijderd.

Video

Alle videocontent wordt toegankelijk aangeboden met ondertitels, audiodescriptie en een uitgeschreven tekst. Wij maken hiervoor gebruik van de applicatie Scribit.

Aanvullend toegankelijkheidsonderzoek in 2023

Regieorgaan SIA is voornemens in het voorjaar van 2023 opnieuw een toegankelijkheidsonderzoek te laten uitvoeren.

Verzoek om toegankelijkheid

Ondervind je toegankelijkheidsproblemen met onze website of met een van onze kantoorbestanden? Meld dit dan via ons formulier Verzoek toegankelijkheid.

Akkoordverklaring

De toegankelijkheidsverklaring voor deze website is op 10 februari 2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Regieorgaan SIA. De verklaring is op 31 januari 2023 op een aantal punten (data) geactualiseerd.

Contact

Heb je een vraag of opmerking over de toegankelijkheid van de digitale dienstverlening van Regieorgaan SIA? Neem dan contact met ons op via communicatie@regieorgaan-sia.nl.

Algemene toelichting

De toegankelijkheidsverklaring is gebaseerd op het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uitleg over de nalevingsstatussen

Op websites en mobiele apps is een van de volgende statussen van toepassing:

 1. voldoet volledig (A)
 2. voldoet gedeeltelijk (B)
 3. eerste maatregelen genomen (C)
 4. voldoet niet (D)
 5. geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd (E)

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid(externe link).