16 hogescholen van start in pilot Richting Europa

10 January 2023

Binnen de pilot Richting Europa zijn 16 hogescholen gehonoreerd. Zij gaan aan de slag met het ontwikkelen en implementeren van een strategie om met hun praktijkgericht onderzoek beter aan te sluiten bij de Europese onderzoeksagenda.

Pilotregeling Richting Europa

De pilotregeling Richting Europa is een 1-jarige financiering voor hogescholen om een strategie te ontwikkelen en implementeren voor aansluiting bij de Europese onderzoekstrategie, netwerken en programma’s. Hogescholen gaan bijvoorbeeld aan de slag met het identificeren van potentiële samenwerkingspartners en het ontwikkelen van trainingen voor onderzoekers en de ondersteunende staf. Voor de pilotregeling werden 18 voorstellen ingediend, waarvan er 16 zijn gehonoreerd.

Startbijeenkomst

Op 9 februari 2023 vindt een startbijeenkomst plaats voor de gehonoreerde projecten. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via het aanmeldformulier op onze website.

Kansen in Europa

Europese samenwerking biedt hogescholen de mogelijkheid om expertise uit te wisselen en impact te maken in de (eigen) regio. Veel hogescholen zien de toegevoegde waarde van Europese samenwerking, maar hebben vaak nog niet de middelen, kennis en ervaring om hier structureel op in te zetten.

Maggy Ovaa, programmamanager Richting Europa: “We zien veel kansen voor het praktijkgerichte onderzoek om aan te haken bij de Europese programma’s voor onderzoek en innovatie, maar dat gaat niet vanzelf. Daarom zijn we het pilotprogramma gestart. Deze subsidie is daar onderdeel van, maar we zetten breed in op bijeenkomsten, workshops en informatieverstrekking.”

Overzicht gehonoreerde projecten

Been there, done that, what’s next?

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK)


Verschillende lectoraten van de AHK dragen bij aan Europese projecten en netwerken. Dergelijke ervaringen geven een kwaliteitsimpuls aan het onderzoek, waardoor de ambitie om dit aspect te versterken is gegroeid. Maar wat hebben deze ervaringen dan precies opgeleverd?

Het project Been there, done that, what’s next? brengt de activiteiten op het gebied van Europese samenwerking in onderzoek en innovatie in kaart. De verzamelde gegevens worden online (intern) gepubliceerd en gepresenteerd op een conferentie. Hiermee is het project een belangrijke stap in het ontwikkelen van een gezamenlijke strategie voor de AHK-academies en lectoraten om structureel aan te sluiten bij de Europese onderzoeksagenda en –projecten.

Internationalising the City Hospitality Research Area

Hotelschool The Hague (HTH)


De HTH heeft sinds de oprichting in 1929 een solide internationale reputatie als het gaat om hospitality management. In 2010 is het Research Center opgericht om internationale bekendheid te vergaren met onderzoek van hoge kwaliteit en directe inbedding in de praktijk. De ambitie van het Research Center is uit te groeien tot een internationaal netwerk en learning community.

Met dit project wil de HTH de impact van het onderzoeksgebied City Hospitality vergroten. City Hospitality heeft nu voornamelijk een nationale focus, maar leent zich erg voor Europese samenwerkingen. De projectgroep streeft dit doel na door enerzijds het netwerk te vergroten met Europese partners, en anderzijds deel te nemen aan Europese projecten.

Codarts Towards Europe

Codarts


Performing arts zoals dans en muziek maken communicatie mogelijk over de grenzen van cultuur, taal en religie en bieden daarmee mogelijkheden tot praktijkgericht onderzoek op een internationaal niveau. De huidige onderzoeksstrategie van Codarts maakt echter nog niet optimaal gebruik van deze mogelijkheden.

De onderzoeksstrategie die in dit project wordt ontwikkeld moet ervoor zorgen dat Codarts zich bewuster is van de eigen positie in het Europese onderzoeksveld en moet potentiële samenwerkingspartners identificeren. In het project wordt toegewerkt naar deelname aan een Europees project, als eerste stap naar een positie als leidende University of the Arts in Europa.

HvA Europa Impuls

Hogeschool van Amsterdam (HvA)


Samen met regionale partners werkt de HvA aan innovatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen in de metropoolregio Amsterdam. Een internationaal perspectief biedt een toegevoegde waarde aan het vinden en implementeren van deze oplossingen. De HvA heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in strategie, netwerken en een ondersteuningsinfrastructuur.

De veelheid aan netwerken, in relatie tot Centers of Expertise, faculteiten en ook op persoonlijk level van lectoren en andere onderzoekers, biedt een groot potentieel. In dit project worden deze netwerken beter in kaart gebracht en intern gedeeld, opdat zij strategischer kunnen worden benut. Er worden onder andere best practices verzameld en jaarplan en actieplan opgesteld.

Zuyd richting Europa

Zuyd Hogeschool (Zuyd)


Zuyd heeft een sterke positie in de Euregio Maas-Rijn, van waaruit het structureel samenwerkt met organisaties in de grensregio Nederland-Duitsland-Vlaanderen. Deze samenwerking ligt rond 4 regionale transitieopgaven: gezonde samenleving, toekomstbestendig bedrijfsleven, waardevolle wijken en circulair produceren. Om de impact van deze samenwerkingen te vergroten wil Zuyd beter aansluiten bij Europese onderzoeks- en onderwijsprogramma’s.

In dit project wordt daarom de internationaliseringsstrategie geconcretiseerd en een stappenplan opgesteld. Dit stappenplan biedt lectoren en onderzoeksgroepen handvatten voor deelname aan Europese onderzoeksactiviteiten. Door taakgericht en stapsgewijs actiever te worden in Europa kan Zuyd zichzelf beter internationaal positioneren, actief deelnemen aan Europese onderzoeksprojecten en daarmee haar maatschappelijke impact op de vier transitieopgaven vergroten.

Avans@EU

Avans Hogeschool (Avans)


De focus van de onderzoeksactiviteiten van Avans ligt op 4 Centers of Expertise (CoE’s) en 2 doorsnijdende thema’s. Hiermee speelt Avans in op de regionale, nationale en Europese vraagstukken. Avans is tot nu toe nog maar beperkt zichtbaar geweest in Europese netwerken en programma’s, terwijl dit uitstekende bronnen zijn voor onderzoek, onderwijs en de regio.

In dit project wordt een strategie ontwikkeld waarin CoE’s, lectoren, (docent-)onderzoekers en studenten aansluiting vinden bij de relevante Europese netwerken en programma’s. Na afloop is er een helder beeld van de inrichting van de supportinfrastructuur, is er een Community of Practice opgezet en is er een programma om de kennis over Europese programma’s en netwerken bij lectoren en (docent-)onderzoekers te vergroten.

CHESSS – Connecting HAN with Europe on Smart, Sustainable & Social

HAN University of Applied Sciences (HAN)


De complexe vraagstukken van deze tijd zijn grensoverschrijdend en komen in heel Europa terug, waardoor de HAN aansluiting zoekt bij de Europese strategie, Europese onderzoeksnetwerken en Europese programma’s voor onderzoek en innovatie om wederzijdse kennisdeling tot stand te brengen.

Dit project levert een bijdrage om tot gerichte, duurzame netwerken te komen op het gebied van de HAN-zwaartepunten Slim, Schoon en Sociaal. Verkenning, bundeling en borging van veelal individuele Europese contacten en aansluiten bij duurzame verbindingen is daar onderdeel van. Daarnaast is uitbouwen van en voortbouwen op de strategische samenwerking in het European University Initiative (EUI) UP University consortium een doelstelling.

HU in Europa: zichtbaar en professioneel

Hogeschool Utrecht (HU)


Een versterking van de internationale oriëntatie van het praktijkgericht onderzoek is prominent opgenomen in de visie en ambitie van de HU, omdat een internationale blik essentieel is voor de kwaliteit en impact van het onderzoek. De pilotregeling Richting Europa biedt een uitgelezen kans voor een extra stimulans.

In dit project wordt het instrumentarium aangevuld dat al in werking is om de internationale oriëntatie van het onderzoek te versterken. Concrete acties binnen het project zijn onder andere het doorontwikkelen van de Engelstalige website, een reeks trainingen voor onderzoekers en de ondersteunende staf, en de ontwikkeling van een Europese netwerk- en lobbystrategie.

ArtEZ EN-ROUTE – Research Out To Europe

ArtEZ University of the Arts (ArtEZ)


ArtEZ heeft de afgelopen jaren gewerkt aan een onderzoeksagenda op de thema’s New Ecologies of Matter, Social Equity, (Un)Learning Practices en (Non)CybernEtic Fabric. Hierdoor heeft het ArtEZ Research Collective een internationale onderzoeksstrategie ontwikkeld en is het een waardevolle partner geworden in verschillende Horizon Europe-programma’s, met name op het gebied van mode en design.

Om deze positie verder uit te bouwen investeert ArtEZ met dit project in bestaande en nieuwe relaties. Daarnaast wordt de ondersteunende infrastructuur verbeterd. ArtEZ heeft de ambitie om de impact van de Subsidiedesk te vergroten door deze diensten verder te professionaliseren zodat ze voldoen aan Europese voorwaarden.

Digitizing Europe with Fontys (DEF)

Fontys Hogescholen (Fontys)


Digitalisering is de aanjager van veel ontwikkelingen en mogelijkheden. Digitalisering gaat niet alleen over de technologie maar juist over de context en de transitie. Ln termen van Fontys-kennisthema's zijn daarom verschillende thema's betrokken, namelijk: Health, Circulair en Smart Mobility (automotive en logistiek) en Enabling Technologies (High Tech en Al).

Dit project richt zich op de vraag welke stappen kunnen worden gezet in deze digitaliseringsvragen om tot een Europees ecosysteem te komen. Tegelijkertijd wordt gekeken waar leemtes zitten en Europese partijen (andere hogescholen, universiteiten, burgerinitiatieven) interessante aanvullende invalshoeken bieden. Op basis hiervan wordt een multidisciplinaire vraagstelling en een multi-stakeholder community opgesteld.

Klaar voor de opgaven van vandaag en morgen: Rotterdam richting Europa

Hogeschool Rotterdam (HR)


HR heeft de opgaven die vanuit de maatschappij op ons afkomen vertaald in 4 speerpunten: toekomstbestendige economie, duurzame energietransitie, digitalisering en AI, en vitale gemeenschap. De afgelopen jaren heeft HR zich geprofileerd als samenwerkingspartner voor lokale, regionale en nationale bedrijven en overheden. De volgende stap is om deze ontwikkeling door te zetten in internationale context.

Binnen dit project leggen lectoren nieuwe netwerkverbanden op de speerpuntthema’s om zich zo te profileren als partner en penvoerder. Aan de kant van projectmanagement en financiële administratie richt HR zich op scholing en kennisdeling door middel van workshops en trainingen door professionele en vakorganisaties. Deze kennis wordt geborgd binnen de organisatie door middel van interne kennissessies.

Closer Connections

Breda University of Applied Sciences (BUAS)


BUAS heeft recent de BUas Research & Graduate opgericht om onderzoeksprojecten te faciliteren en coördineren. Een van de ambities is om de expertise op het gebied van Digital Realities te verbinden aan andere onderzoeksdomeinen. Dit geeft alle domeinen een betere positie om bij te dragen aan een Europa dat klaar is voor de digitale uitdagingen van deze tijd.

Met het project Closer Connections wordt de zichtbaarheid van de SPRONG-groep DIGIREAL-XL vergroot op Europees niveau. Er wordt aansluiting gezocht bij de Europese VR-AR Coalition, wat een grote stap voorwaarts is in internationale kennisdeling. Daarnaast is een van de doelen van dit project een onderzoeksvoorstel voor een Europees VR/AR-lab.

Samenwerken aan een vitale metropool in Europa

Hogeschool Inholland (Inholland)


Inholland werkt samen met relevante organisaties en bedrijven om maatschappelijke opgaven op regionaal en nationaal niveau aan te pakken, en richt zich hierbij met name op de thema’s Duurzame leefomgeving en Veerkrachtige samenleving. Omdat deze thema’s zich niet aan landsgrenzen houden, nodigen ze uit voor grensoverschrijdende samenwerking.

Op dit moment is een aantal lectoren en onderzoekers actief in Europa, maar dit gebeurt nog te weinig structureel. In dit project wordt een breed gedragen Europastrategie ontwikkeld die kaders stelt en handvatten biedt om Europese samenwerkingen aan te gaan. Ook wordt binnen dit project de interne supportinfrastructuur beter afgestemd op de behoeften van lectoren en onderzoekers.

Windesheim op weg naar Europa

Windesheim


Binnen de Regio Zwolle zijn voorwaarden gecreëerd om gezamenlijk tot strategische stappen te komen die leiden tot meer Europese verbinding. Windesheim ziet zichzelf als een vanzelfsprekende kennispartner en heeft de internationale dimensie van onderwijs en onderzoek daarom als onderdeel van het nieuwe instellingspan opgenomen (2023-2028).

Individuele onderzoekers die de stap naar Europa gezet hebben staan er nu nog grotendeels alleen voor. In dit project wordt onderzocht wat van deze successen geleerd kan worden en hoe opgeschaald kan worden naar ondersteuning en infrastructuur voor alle lectoraten van Windesheim. Windesheim beoogt hiermee een Europese onderzoeksstrategie te ontwikkelen voor 2023-2030 – in, met en ten behoeve van de Regio Zwolle.

Europa-bewuste en Europa-vaardige kenniscentra op de HHS

De Haagse Hogeschool (HHS)


Op de HHS wordt praktijkonderzoek gedaan naar maatschappelijke vraagstukken zoals cyberveiligheid, vergroening, inclusiviteit, stedelijke ontwikkeling en gezondheid. Het lectoraat Changing Role of Europe werkt aan deskundigheidsbevordering van (toekomstige) professionals voor grip op de Europese Unie. In dit project worden deze 2 zaken gecombineerd.

In dit project wordt een Europastrategie ontwikkeld en ingevoerd die inzet op bewustwording van de Europese dimensie van het eigen werkveld en het realiseren van synergie. Resultaten van het project zijn onder andere een serie masterclasses voor lectoren en onderzoekers, een kennisscan voor onderzoeksmogelijkheden en een verdiepingsmodule gericht op strategische inhoudelijke netwerkontwikkeling.

Saxion Koplopers in Europa (SKE)

Saxion


Recente toetreding tot Europese netwerken en de door onderzoekers opgebouwde track records in Europese onderzoeksprogramma’s zijn voor Saxion aanleiding voor de doorontwikkeling van de EU-strategie. Deze strategie focust op 3 koplopers: het CoE TechForFuture, het zwaartepunt Sleuteltechnologieën en het lectoraat Mechatronica.

In dit project worden de 3 koplopers gevraagd om mogelijke matches met en projectkansen vanuit onder andere het Europese strategische European Digital Innovation Hub (EDIH)-netwerk te analyseren. Door het opbouwen van relaties met internationale EDIH-netwerken en de benoeming van een EU-steunpunt, ontstaat plaats voor concrete aanvraagontwikkeling met partners in het EDIH-netwerk