25 honoreringen Platformregeling

27 March 2023

In ronde november 2022 van de Platformregeling zijn 25 aanvragen gehonoreerd. Bij 10 honoreringen gaat het om geheel nieuwe lectorenplatforms. De komende periode zetten de lectorenplatforms zich in voor de (door)ontwikkeling van thematische netwerken van lectoren.

Krachten bundelen

Het wordt steeds belangrijker om als lector samen te werken en kennis te delen. Daarom bundelen lectoren die actief zijn in hetzelfde onderzoeksgebied hun krachten in een lectorenplatform. Ze werken onderling samen maar ook met andere onderzoekers, partners en stakeholders. En zijn zo een zichtbare partner voor nationale en regionale organisaties.

Programmamanager Maaike Spuij: "Onder lectoren is veel enthousiasme om samen op te trekken. Meer nog dan we verwachtten, dat is goed nieuws! Zo kan kennisdeling en kennisontwikkeling op de thema’s en uitdagingen waar we voor staan als samenleving nog effectiever worden georganiseerd."

Met de Platformregeling financiert Regieorgaan SIA de opstart en doorontwikkeling van lectorenplatforms.

Gehonoreerde platforms

Applied Smart Robotics & AI

Een consortium van 9 hogescholen, TKI-HTSM en Holland Robotics slaan de handen ineen om de ontwikkeling van praktijkkennis op het gebied van robotics en artificial intelligence te versnellen, kennis te delen en betekenisvolle oplossingen te realiseren voor vraagstukken op het gebied van de zorg, klimaat, veiligheid, energie, (maak)industrie en onderwijs.

Penvoerder: Saxion

Continuering lectorenplatform Logitimo

Logitimo staat voor Logistieke Toepassingen In Maatschappelijke Opgaven. Het lectorenplatform is gestart in 2017 en richt zich met name op logistiek, circulaire economie, adaptieve veiligheidslogistiek. Met deze honorering wil het platform samen met bedrijfsleven, overheid en opleidingen een nieuwe sustainable logistics practice ontwikkelen vanuit een ecologische opzet.

Penvoerder: Hogeschool van Amsterdam

GROW - Groene Omgevingswet

In 2023 treedt de Omgevingswet in werking. Het algemene doel is dat overheden met maatschappelijke partners toegroeien naar gebiedsgerichte duurzame ontwikkeling en bescherming van de kwaliteit van de leefomgeving. In dit platform bundelen 8 hogescholen de krachten om mee te groeien met en te anticiperen op de implementatie van de Omgevingswet.

Penvoerder: Van Hall Larenstein University of Applied Sciences

Kennisnetwerk Beroepsonderwijs

Het sinds 2002 bestaande Kennisnetwerk Beroepsonderwijs richt zich op vraagstukken in het beroepsonderwijs in relatie tot ontwikkelingen in de (regionale) beroepspraktijk en maatschappelijke uitdagingen. Via de platformregeling wil het netwerk samen met bedrijven en sociale partners een duurzame en verbindende werkwijze ontwikkelen en praktiseren waarin vraagarticulatie, agendering en doorwerking de bouwstenen zijn voor krachtenbundeling.

Penvoerder: Hogeschool Utrecht

Lectorenplatform Applied Science 2.0

Het centrale thema van het Lectorenplatform Applied Science is om met lectoren uit het natuurwetenschappelijke domein een bijdrage te leveren aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen door middel van (door)ontwikkeling en inzet van sleuteltechnologieën vanuit een brede (moleculaire) kennisbasis van praktijkgericht natuurwetenschappelijk onderzoek.

Penvoerder: Fontys Hogescholen

Lectorenplatform Biobased Economy

Het Lectorenplatform Biobased Economy richt zich op de innovatie en adoptie van biobased materialen en energie. Het platform beoogt met deze honorering bestaande resultaten met betrekking tot agendering, programmering, vindbaarheid, internationalisering en kwaliteitsborging verder te valoriseren. Daarnaast zet het platform in op impact maken op de Human Capital Agenda, onderwijs en het mbo en uitbreiden naar Europese partners.

Penvoerder: Avans Hogeschool

Lectorenplatform Circulaire Economie 3.0

Sinds 2017 werken 16 hogescholen samen in het Lectorenplatform Circulaire Economie aan het versnellen van de transitie naar een circulaire economie. Het lectorenplatform wil een open netwerk zijn: niet alleen voor lectoren en onderzoekers, maar ook voor publieke instellingen, bedrijven en andere geïnteresseerden. Daarom is kennisdeling met leden van het platform en andere stakeholders een belangrijk flankerend doel voor de komende jaren.

Penvoerder: Avans Hogeschool

Lectorenplatform Energievoorziening in Evenwicht (LEVE)

Het Lectorenplatform Energievoorziening in Evenwicht is 5 jaar geleden opgericht en bundelt de krachten van 8 lectoraten. LEVE beoogt de komende periode zichzelf als herkenbare hbo-kennispartner te positioneren op het gebied van de energievoorziening in evenwicht. Daarnaast wil het het interne hbo-netwerk versterken en verbreden, en verbindingen leggen met ontwikkelingen en vraagstukken buiten het hbo-netwerk.

Penvoerder: Hanzehogeschool Groningen

Lectorenplatform en Expertisenetwerk Duurzaam Stedelijk Toerisme

Het Lectorenplatform en Expertisenetwerk Duurzaam Stedelijk Toerisme richt zich op de vraag hoe toerisme te ontwikkelen dat bijdraagt aan een duurzame stedelijke leefomgeving. Het doel van het platform is om met lokale partners, musea, hotels en (inter)nationale partners (NBTC, DMOs, European Tour Operator Association, Regenerative Tourism movement, Fairbnb) vanuit een gezamenlijke onderzoeks- en innovatieagenda te leren en te opereren.

Penvoerder: Hogeschool Inholland

Lectorenplatform Leefstijl in Zorg en Welzijn

Dit lectorenplatform verenigt lectoren uit verschillende domeinen met de missie om effectieve methoden voor het bevorderen van gezonde leefstijl te vertalen naar de praktijk en te integreren in professioneel handelen. Expertise en best practices worden gedeeld, transfereerbaarheid naar andere domeinen wordt verkend en het perspectief van professional, patiënt/cliënt en burger wordt gehoord en benut.

Penvoerder: Christelijke Hogeschool Ede

Lectorenplatform Leven met Hoofdzaken

Het Lectorenplatform Leven met Hoofdzaken richt zich op het leven en de gezondheid van mensen met psychische- en/of hersenaandoeningen. Gezondheid wordt hierbij breed opgevat. Door kennisbundeling, gezamenlijke kennisontwikkeling en het vormen van een herkenbaar platform voor externe partners willen de betrokken lectoren bijdragen aan zorg in de eigen leefomgeving en de kwaliteit van leven van mensen met dementie.

Penvoerder: Windesheim

Lectorenplatform Vernieuwing Economieonderwijs

Aan verschillende hogescholen wordt met praktijkgericht onderzoek verkend hoe het economieonderwijs kan worden vormgegeven zodat het bijdraagt aan een ecologische en sociale economie. De betrokken (associate) lectoren en (docent-)onderzoekers weten elkaar al te vinden, maar een solide onderzoekstructuur ontbreekt nog. Met dit platform wordt voorzien in de behoefte continuïteit en samenhang aan te brengen in het onderzoek.

Penvoerder: De Haagse Hogeschool

Lectorenplatform Voedsel, Voeding & Gezondheid

Het lectorenplatform Voedsel, Voeding en Gezondheid (LPVVG) draagt bij aan onderzoekagenda’s van de topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Life Sciences & Health. Voor de komende jaren legt het platform de focus op 3 thema’s: voedselaanbod, voedselvaardigheden en voedselomgeving. Voor de bredere implementatie van projecten over voedsel, voeding en gezondheid maakt het platform gebruik van de eerder opgezette regiokaart.

Penvoerder: Hanzehogeschool Groningen

Lectorenplatform Water

In 2017 ging het Lectorenplatform Water (toen Lectorenplatform Delta en Water Technologie) van start. Binnen het Lectorenplatform Water werken lectoren van 11 hogescholen – met Delta Platform als facilitator en verbinder - aan watergerelateerde vraagstukken. In de komende periode zet het platform in op een krachtige positionering van praktijkgericht onderzoek in projectontwikkeling en de versterking van transdisciplinaire samenwerking.

Penvoerder: HZ University of Applied Sciences

Nationaal Lectorenplatform Gebouwde Omgeving (NL-GO)

Het Nationaal Lectorenplatform Gebouwde Omgeving (NL-GO) brengt de lectoraten gekoppeld aan Built Environment-opleidingen van 14 hogescholen bij elkaar om samen te werken aan een langdurige integrale aanpak van maatschappelijke opgaven. In de komende periode werkt het platform aan nieuwe en toekomstbestendige kennis, methodes en oplossingen met bijbehorende keuzemogelijkheden. Zo realiseert het een directe en blijvende bijdrage in de totstandkoming van een toekomstbestendige leefomgeving.

Penvoerder: Hogeschool Inholland

Nationaal Lectorenplatform Urban Energy (NL UE)

Nationaal Lectorenplatform Urban Energy (NL UE) richt zich op de energietransitie in de gebouwde omgeving met de nadruk op stedelijke gebieden, omdat daar met een geïntegreerde aanpak snel impact gemaakt kan worden. De stip op de horizon van het NL UE is de versnelling van de realisatie van netto energieneutrale steden in Nederland in 2050.

Penvoerder: Windesheim

Network Applied Design Research

Het Network Applied Design Research (NADR) is het landelijke platform voor lectoraten gericht op toegepast ontwerponderzoek. Het bijzondere van NADR is dat er lectoren met sterk verschillende kennis- en toepassingsgebieden samenwerken, over de grenzen van sectoren heen. Ambitie van NADR is om dit cross-sectorale perspectief verder uit te bouwen, bijvoorbeeld door lectoren vanuit de kunstensector actiever te betrekken.

Penvoerder: NHL Stenden Hogeschool

OKWT: Arts Loves Sciences and Flirts with Gamma

Het lectorenplatform Onderwijs op het snijvlak van Kunst, Wetenschap en Technologie (OKWT) richt zich op vakoverstijgend onderwijs, waar kunst en bèta elkaar ontmoeten. Het OKWT-platform is in 2022 uitgebreid met gammalectoren en gaat de komende 2 jaar gezamenlijk aan de slag met netwerkvorming, kennisuitwisseling, een geactualiseerde onderzoeksagenda en vakoverstijgende onderwijsontwikkeling.

Penvoerder: Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

Oprichting lectorenplatform Maritiem

Het lectorenplatform Maritiem is een initiatief van 8 lectoren van 7 hogescholen. Doel van het platform is om gezamenlijke afstemming en programmering van praktijkgericht onderzoek in de maritieme wereld te bevorderen. Het lectorenplatform beoogt aanjager te zijn van een groeiend netwerk van onderzoekers, mkb-ondernemingen en publieke instellingen op het gebied van de zee- en binnenvaart.

Penvoerder: NHL Stenden Hogeschool

Platform Biodiversiteit

Momenteel bestaat er nog geen organisatie die lectoren en andere hbo-(docent-)onderzoekers verbindt op het thema biodiversiteit. Het 1e doel van het platform is daarom om deze verbinding te faciliteren en samenwerking met het werkveld te organiseren. Realisatie van behoud en herstel van biodiversiteit is het verbindende en uiteindelijke doel.

Penvoerder: HAS green academy

Platform Inzet van Technologie voor Gezondheid en Zorg (PIT)

Het centrale thema van Platform Inzet van Technologie voor Gezondheid en Zorg (PIT) is de implementatie van technologische innovaties in de dagelijkse praktijk met zorg- en welzijnsprofessionals en burgers. Met deze honorering worden lopende activiteiten voortgezet, met een concretiseringsslag op onderwerpen als digitale inclusiviteit en implementatie van Point-of-Care-Testing. PIT fungeert daarbij als loket en spreekbuis voor praktijkgericht onderzoek waarbij stakeholders onderzoeksideeën of vragen kunnen inbrengen.

Penvoerder: Windesheim

Platform Praktijkgericht ICT-onderzoek (PRIO)

Het platform Praktijkgericht ICT-onderzoek (PRIO) streeft naar optimale samenwerking tussen ICT-onderzoeksgroepen van hbo-instellingen, tussen onderwijs en praktijkgericht onderzoek, en tussen onderzoekers, bedrijven, burgers en maatschappelijke instellingen. De ambitie ligt vooral in kwalitatieve verbeteringen: activeren van leden, meerwaarde van het platform verhogen, vraagarticulatie met landelijke sparringpartners intensiveren, doorwerking naar het onderwijs intensiveren, en de zichtbaarheid voor docenten en studenten verhogen.

Penvoerder: Windesheim

Platform Sport en Bewegen

Lectorenplatform Sport en Bewegen bestaat sinds 2016 en heeft als missie om de impact van praktijkgericht sport- en beweegonderzoek te vergroten en zo meer mensen aan het sporten en bewegen te krijgen. In 2023-2026 zet het platform volgende stappen richting het verduurzamen van samenwerkingen middels een landelijke SPRONG-aanvraag en breidt het de (inter)nationale samenwerking uit naar andere domeinen, platforms en landen gekoppeld aan de Olympische en Paralympische Spelen.

Penvoerder: De Haagse Hogeschool

Platform Stad en Wijk

Platform Stad en Wijk is een samenwerkingsverband van lectoraten dat inzichten en oplossingen aandraagt voor complexe maatschappelijke vraagstukken in steden en wijken. De komende jaren intensiveert het platform de samenwerking met zowel de deelnemende lectoraten als de externe partners. Zij stellen een gezamenlijke ontwikkelagenda op om dit te bewerkstelligen.

Penvoerder: De Haagse Hogeschool

Sustainable Smart Industry

Lectorenplatform Sustainable Smart Industry houdt zich bezig met uitdagingen op het gebied van digitalisering (smart industry) en het verduurzamen (sustainability) ervan, met een focus op disassembly: het uit elkaar halen van producten. Het platform maakt het mogelijk om ervaringen en kennis te delen tussen docent-onderzoekers en bedrijven. Parallel daaraan versterkt het platform de samenwerking tussen de lectoraten en onderwijs door hybride leeromgevingen te gebruiken voor disassembly.

Penvoerder: Fontys Hogescholen