3e ronde honoreringen lectorenplatforms

1 March 2024

In de 3e en laatste ronde van de Platformregeling 2022-2024 zijn 6 aanvragen gehonoreerd. Hiermee komt het totaal aantal gehonoreerde platforms op 41.

Krachten bundelen

Om een waardevolle bijdrage te leveren aan de maatschappelijk vraagstukken zoals bijvoorbeeld verwoord in de Kennis en Innovatieagenda's (KIA's) is het belangrijk dat hogescholen samenwerken. Daarom bundelen lectoren hun krachten in een lectorenplatform. Via het platform delen zij kennis en zijn zij een zichtbare partner voor nationale en regionale organisaties. Met de Platformregeling financiert Regieorgaan SIA de opstart en doorontwikkeling van deze platforms.

Programmamanager Maaike Spuij: “De afgelopen 2 jaar is in 3 rondes een breed scala aan lectorenplatforms gehonoreerd. Sommige platforms hebben financiering ontvangen voor doorontwikkeling, sommige platforms zitten nog in de opstartende fase. We hebben er alle vertrouwen in dat elk platform op zijn eigen manier bijdraagt aan het oplossen van de grote maatschappelijke opgaven."

Succes regeling maakt dat laatste ronde vervalt

De Platformregeling 2022-2024 ontving veel succesvolle aanvragen. Maaike Spuij: "Lectoren weten elkaar steeds beter te vinden en op een betekenisvolle manier te verenigen. We zijn blij verrast met het grote aantal platforms dat aan de slag gaat de komende tijd." Door het grote aantal succesvolle aanvragen is het subsidieplafond bereikt en wordt de indieningsronde januari 2024 definitief niet opengesteld. De regeling is daarmee voortijdig gesloten.

Lees hieronder meer over de 6 lectorenplatforms die in de 3e en dus voorlopig laatste ronde zijn gehonoreerd.

Lijst met gehonoreerde projecten

Dierwaardigheid in Praktijk (DiP)

Penvoerder: Aeres Hogeschool

Het bestaansrecht van alle diersectoren wordt meer dan ooit bepaald door de wijze waarop wij met dieren omgaan. De hernieuwde Wet Dieren (juli 2024), de impasse in het Convenant Dierwaardige Veehouderij, de zienswijzen van Raad voor Dierenaangelegenheden en de maatschappelijke polarisatie rondom het houden van dieren, zijn hier voorbeelden van.

Om de lectoren in diergerichte sectoren te verenigen, hun expertise te verrijken en hun slagvaardigheid te vergroten, is Dierwaardigheid in Praktijk (DiP) opgericht. De komende jaren werkt het platform aan een onderzoeks- en uitvoeringsagenda, het proactief en toonaangevend zijn in valoriserend praktijkgericht onderzoek gerelateerd aan dierwaardigheid en het zichtbaar maken en valoriseren van resultaten.

HTIT-EN – Hospitality, Tourism, Innovation & Technology

Penvoerder: Hotelschool The Hague

HTIT-EN (Hospitality, Tourism, Innovation & Technology Experts Network) verenigt onderzoekers van 5 hogescholen op het gebied van toerisme en gastvrijheid (Hotelschool The Hague, Hotel Management School Maastricht / Zuyd, Breda University of Applied Sciences, Saxion Hogeschool, NHL Stenden). Het ultieme doel van HTIT-EN is om binnen 5 jaar uit te groeien tot een wereldwijd gerenommeerd kennisplatform, gespecialiseerd in technologische innovatie binnen het domein van gastvrijheid en toerisme.

Om dit te bereiken integreert het platform de complementaire expertises van de onderzoekers op gebieden als strategische toekomstverkenning, disruptieve transformaties, technologiebeheer en digitale transformatie, en werkt het samen met andere kennisinstellingen (mbo, hbo, wo), het Centre of Expertise Leisure, Tourism & Hospitality en zakelijke professionals en brancheverenigingen.

Jeugd en Gezin

Penvoerder: Hogeschool Utrecht

Lectorenplatform Jeugd en Gezin heeft als missie om met kennis en praktijkgericht onderzoek bij te dragen aan het gezond, kansrijk en veilig opgroeien van jeugdigen, waarbij jeugdigen actief kunnen deelnemen in hun leefwerelden, in het bijzonder in gezin/familie, school, buurt, vrije tijd en online.

Het lectorenplatform richt zich op kennis en interactie, versterkt hiermee de verbindingen met en tussen regionale kenniswerkplaatsen Jeugd, expertisenetwerken Jeugd, Spronggroep INCLU-ZIE en de werkplaatsen sociaal domein op thema’s over Jeugd en Gezin. Het platform onderhoudt relaties met veel relevante landelijke partijen en sluit aan bij belangrijke bewegingen zoals onder meer de uitwerking van de Hervormingsagenda Jeugd 2023-2028.

Lectorenplatform FONQT

Penvoerder: Hogeschool van Amsterdam

In het lectorenplatform FONQT werken lectoren op het gebied van fotonische -, nano – en quantumtechnologie samen om deze 3 onderling verschillende maar ook samenhangende en elkaar ondersteunende sleuteltechnologieën binnen het hbo een bredere, stevigere basis te geven.

Het platform brengt praktijkgerichte onderzoekers samen die zowel de ontwikkeling van de technieken als mogelijke (transdisciplinaire) toepassingen daarvan in beeld brengen en daarin aansluiting zoeken bij nationale ontwikkeling van deze technieken. Het platform brengt hiermee de KIA Sleuteltechnologieën verder, is een gesprekspartner voor – en deelnemer aan – gehonoreerde Nationaal Groeifondsprojecten als PhotonDelta en QuantumDelta.

Mensgericht(e) Recht en Praktijk

Penvoerder: De Haagse Hogeschool

De rol van juristen in de samenleving en in de Nederlandse economie staat ter discussie. Het maatschappelijk debat roept op tot een nieuwe houding van juridische professionals om regels menselijker en oplossingsgerichter te maken. Deze aanpak komt voort uit de ‘mensgerichte gerechtigheid’, die zich richt op de behoeften van mensen.

Het platform Mensgericht(e) Recht en Praktijk wil aan het debat bijdragen vanuit het perspectief van het praktijkgerichte onderzoek. Hoe verandert de rol van hbo-juristen in de samenleving en welke kennis en vaardigheden zijn nodig voor de nieuwe generatie hbo-juristen? Doel is om deze kennis en vaardigheden te bepalen, zodat de hbo-jurist als ‘changemaker’ binnen de Nederlandse samenleving en economie kan fungeren.

Nederlands Lectoren Platform Ondernemerschap

Penvoerder: HAN University of Applied Sciences

Dit lectorenplatform kijkt naar ondernemerschap als een waardecreatieproces: het zien, creëren, evalueren en benutten van kansen. Ondernemerschap is vanuit die optiek een voertuig voor het proactief verkennen, oppakken, versnellen en opschalen van oplossingsrichtingen rondom verduurzaming, inclusie, digitalisering en nieuwe technologieën. Hierbij wordt sterk ingezet op het regionale ecosysteem.

Het hoofddoel van deze platformaanvraag is daarom het doorontwikkelen en gezamenlijk ontsluiten van praktijkgericht ondernemerschapsonderzoek, met een sterke focus op het regionale mkb-(familie)bedrijf, vanuit een proces- en gedragsbenadering van ondernemerschap. Dit doet het platform onder andere uitwisseling van kennis over en ervaring met doorwerking te bevorderen en onderzoekers thematisch samen te brengen.