5 PD-kandidaten van start

7 March 2024

Eind februari honoreerde Regieorgaan SIA 5 financieringsaanvragen voor professional doctorate-kandidaten. Zij gaan aan de slag in de domeinen Leren & Professionaliseren en Leisure, Tourism & Hospitality.

PD-kandidaten worden opgeleid tot hooggekwalificeerde professionals die leren om te interveniëren in complexe praktijken zoals de gezondheidszorg, de energietransitie of de kunst- en cultuursector. In deze nieuwe beroepsopleiding staat praktijkgericht onderzoek centraal. 25 hogescholen doen mee in de pilot die plaatsvindt in 7 domeinen.

Elk van de 7 domeinen die deelneemt in de pilot heeft een Graduate Commissie. De commissie is verantwoordelijk voor de kwaliteitszorg van het PD-programma van het domein en geeft goedkeuring voor de start van een PD-traject. Vervolgens kan financiering aangevraagd worden voor het traject bij Regieorgaan SIA.

De aanvragen voor financiering van deze 5 kandidaten in de pilot van de professional doctorate werden ingediend in december 2023. Hiermee komt het totaal aantal kandidaten dat gestart is met financiering van Regieorgaan SIA op 32.

Overzicht kandidaten

De kandidaten Karin van de Lagemaat, Ellen Koop-Spoor, Bastienne Bernasco en Sara Albone gaan aan de slag in het domein Leren & Professionaliseren, het doctoraatstraject van Jochem Jansen vindt plaats in het domein Leisure, Tourism & Hospitality.

Karin van de Lagemaat, Hogeschool van Amsterdam

‘Waar leraren VAN ELKAAR leren, leren leerlingen beter’
Van individueel gerichte professionalisering naar gericht team- en organisatieleren binnen MSA voor duurzame school- en onderwijsontwikkeling

Leraren van de Montessori Scholengemeenschap Amsterdam (MSA) hebben binnen de grootstedelijke context te maken met grote uitdagingen op het gebied van onder meer diversiteit en kansengelijkheid. Het vinden van goede antwoorden op die uitdagingen kunnen leraren niet alleen, daar hebben ze elkaar voor nodig.

Het doctoraatstraject van Karin van de Lagemaat focust op de transitie van individueel leren naar team- en organisatieleren binnen de MSA waardoor leraren en andere betrokkenen binnen de school gezamenlijk effectiever vorm geven aan duurzame school- en onderwijsontwikkeling. Dit vraagt om wezenlijke en duurzame veranderingen in het beroepsbeeld van de leraar en van praktijken en routines in de school.

Ellen Koop-Spoor, Fontys Hogeschool

De duurzame meerwaarde van hybride professionals in Brainportregio Eindhoven

Er zijn grote tekorten op de arbeidsmarkt. Het is daarvoor belangrijk dat we voldoende mensen opleiden en dat deze mensen opgeleid worden volgens de laatste inzichten uit de praktijk. Daarvoor hebben we voldoende docenten nodig maar ook daar is een tekort aan.

Veel mensen uit het bedrijfsleven hebben interesse om in het onderwijs te werken maar willen niet volledig als docent werken. Als zij voor een groot deel verbonden blijven aan hun huidige werkgever kunnen zij een belangrijke brug vormen tussen onderwijs en werkveld. In dit PD-traject probeert Ellen Koop-Spoor ervoor te zorgen dat het combineren van banen binnen en buiten het onderwijs gebruikelijker wordt en dat scholen en bedrijven meer van elkaar gaan leren.

Bastienne Bernasco, Saxion

Samen voor de SDG's: Learning communities voor duurzame ontwikkeling in het ecosysteem van hogeschool, onderzoek en werkveld

Learning Communities zijn groepen die werken, leren en innoveren vanuit verschillende organisaties en vakgebieden, vanuit een gezamenlijke missie. Deze communities vormen een interessante, authentieke leeromgeving voor studenten en professionals. Doel van dit PD-traject is om randvoorwaarden, ondersteuning, leerprocessen en opbrengsten van learning communities voor duurzame ontwikkeling te onderzoeken en te optimaliseren.

Bastienne Bernasco zal kennis vanuit wetenschap en praktijk benutten voor het ontwerp van instrumenten voor inbedding en begeleiding van learning communities. Haar traject levert zo een bijdrage aan de vorming van professionals die als collectief kunnen werken, leren en innoveren om de transitie naar een duurzame samenleving te realiseren.

Sara Albone, Aeres Hogeschool

Practoren 2.0: Professionele ontwikkeling en een sterkere beroepsgroep

Practoraten dragen sinds 2012 toenemend bij aan een lerende innovatiecultuur in het mbo in Nederland. Practoren vormen een relatief nieuwe en sterk groeiende beroepsgroep binnen het mbo. Tot nu toe kennen practoren nog geen collectief referentiekader voor hun functioneren.

Het uitvoeren van reflectieve storyline-interviews met individuele practoren, het opzetten van thematische Communities of Practice en het inrichten van een landelijke werkgroep moeten gezamenlijk leiden tot een kwaliteits- en professionaliseringsslag van practoren. Het PD-traject van Sara Albone levert concrete producten op die gericht zijn op het versterken van deze beroepsgroep.

Jochem Jansen, NHL Stenden Hogeschool

Anticipation in the context of nature-tourism destination governance - Shaping the future of (New Style) National Park Alde Feanen, collaboratively

Het landelijk gebied in Nederland staat voor grote transitieopgaven rondom natuur, water, landbouw, energie, wonen en het evenwichtig benutten van schaars beschikbare ruimte. Recreatie en toerisme kunnen een sleutelrol spelen als overkoepelende dragers voor ruimtelijke transities.

Het onderzoek van Jochem Jansen richt zich op het identificeren van de voorwaarden, belemmeringen en kansen om visies voor recreatie en toerisme om te zetten in collectieve actie richting de toekomst, binnen complexe multi-stakeholder samenwerkingsverbanden. Dit vooral in de context van Nationaal Park Alde Feanen, dat zich wil ontwikkelen tot een zogenaamd 'Nationaal Park Nieuwe Stijl', en daarmee een voorbeeld wil zijn voor andere natuurgebieden.

Pilot Professional Doctorate

De pilot voor een eigen doctoraatstraject in het hbo is gestart in 2023. De hogescholen introduceren hiermee een nieuw leertraject waarmee zij de grenzen in de beroepspraktijk willen verleggen. De pilot is opgestart door de Vereniging Hogescholen in samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Regieorgaan SIA.