7 PD-kandidaten aan de slag met complexe vraagstukken

16 May 2024

Onlangs honoreerde Regieorgaan SIA 7 financieringsaanvragen voor professional doctorate-kandidaten. Zij gaan aan de slag met complexe vraagstukken in de domeinen Leren & Professionaliseren, Maritiem en Kunst + Creatief.

Mede dankzij de financiering kunnen de kandidaten een professional doctorate-traject volgen waarin zij aan de slag gaan met complexe maatschappelijke vraagstukken. Binnen het traject doen zij praktijkgericht onderzoek naar interventies die zij toetsen in en met de praktijk.

De kandidaten maken deel uit van de Pilot Professional Doctorate (PD). De PD is een nieuwe beroepsopleiding waarin kandidaten worden opgeleid tot hooggekwalificeerde professionals die leren om te interveniëren in complexe praktijken zoals de gezondheidszorg, de energietransitie of de kunst- en cultuursector. De pilot vindt plaats in 7 domeinen en 25 hogescholen doen mee.

In 2023 startte de eerste PD-kandidaten binnen de pilot. Met deze 7 kandidaten komt het totaal aantal kandidaten dat gestart is met financiering van Regieorgaan SIA op 39.

Overzicht kandidaten

Bert van Velthooven, Marnix Academie

Samen inclusief onderwijs organiseren (domein Leren en Professionaliseren)

De route naar inclusief onderwijs wordt steeds meer gezien als een proces van onderwijs- én schoolontwikkeling. Het onderwijssysteem is georganiseerd in jaarklassen of units en gericht op het nivelleren van verschillen tussen leerlingen door standaardisering en het meten van gelijke uitkomsten. Leerkrachten willen bijdragen aan inclusief onderwijs maar zijn nog onvoldoende toegerust om flexibel om te gaan met de barrières die het onderwijssysteem zichzelf heeft opgelegd. Hoe te komen tot het inclusief organiseren van het onderwijs is een grote uitdaging.

Dit PD-traject draagt bij aan het grote systemische vraagstuk naar het ‘hoe’ van inclusief onderwijs. Door het werken aan en het delen van effectieve praktijken wil Bert van Velthooven samen met medewerkers, schoolleiders en bestuurders een antwoord vinden op de vraag hoe inclusiever onderwijs ingebed, geborgd en in leven gehouden kan worden in de organisatie.

Diego de Leon Wug, NHL Stenden Hogeschool

Data Driven Design: Ship Engineering Application D³:SEA (domein Maritiem)

De maritieme transportindustrie staat voor een aantal uitdagingen vanwege het uitfaseren van fossiele brandstoffen en het uitbannen van de uitstoot van koolstofdioxide (decarbonisatie). Het vinden van de juiste alternatieven is geen eenvoudig proces. Software voor het scheepsontwerpproces kan hier een rol in spelen, maar maakt nog geen gebruik van de nieuwste technieken.

Het doel van dit PD-traject is om de kloof te overbruggen tussen de grote behoefte van de maritieme industrie aan innovatieve oplossingen voor een flexibeler scheepsontwerpproces en de huidige beperkingen in softwaretools en methodologieën. Dit wil Diego de Leon Wug doen via de implementatie van de nieuwe generatie computertechnologieën, zoals big data science en machine learning in software die specifiek bedoeld is voor scheepsontwerp.

Emely Meijerink, Hogeschool van Amsterdam

Versterking van het structureel samen onderzoekend werken in docententeams binnen de scholen van Stichting Carmelcollege (domein Leren en Professionaliseren)

Om in de complexe praktijk van onderwijs te komen tot innovatie en verbetering is samen onderzoekend werken (SOW) van belang: systematisch reflecteren, waarbij theorie en praktijk verbonden worden.

Om het SOW te versterken binnen de voortgezet onderwijsscholen van de Stichting Carmelcollege gaat Emely Meijerink in dit traject praktijkgericht onderzoek uitvoeren op 3 niveaus: individueel, team en organisatie. Met een ontwerpgerichte aanpak en in cocreatie met de teams worden interventies (her)ontworpen en getest. Doorlopend worden nieuwe inzichten teruggekoppeld aan docenten, docententeams en een denktank.

8 teams verdeeld over 3 scholengemeenschappen gaan zo 4 jaar structureel aan de slag met SOW. Het doel is om SOW te borgen en op te schalen op basis van geleerde lessen vanuit de interventies. Uitkomsten worden breed gedeeld met werkvelden en de wetenschap.

Raymond Vermeulen, Breda University of Applied Sciences

The Game Is Over, The Feelings Continue: Designing for Bleed in Digital Narrative Games (domein Kunst + Creatief)

In 2007 op Ropecon, een grote Finse rollenspelconventie, bedacht Emily Care Boss de term bleed. Het beschrijft een effect waarbij emoties en houdingen die worden ervaren tijdens het spelen van een personage doorgaan nadat de rollenspelsessie voorbij is. Of andersom, waarbij een speler zijn eigen gevoelens inbrengt in het personage dat hij belichaamt.

Dit kan krachtige effecten hebben, zowel positief als negatief. Er is daarom in deze community een uitgebreide set van best practices en veiligheidstools ontwikkeld waar ontwerpers van analoge spellen gebruik van kunnen maken.

Digitale games maken naar verhouding veel minder gebruik van bleed in hun ontwerpen dan analoge games. Er zijn weinig richtlijnen voor het ontwerpen van digitale bleedmechanismen en onvoldoende veiligheidstools om dit te doen. Omdat de effecten zo krachtig kunnen zijn, gaat Raymond Vermeulen in dit PD-traject aan de slag met de hiaten in kennis en hulpmiddelen voor digitale games.

Carlo De Gaetano, Hogeschool van Amsterdam

Rising Tides, Shifting Imaginaries: Participatory Climate Fiction-Making with Cultural Collections (domein Kunst + Creatief)

Het onderzoek van Carlo De Gaetano gebruikt informatieontwerp, participatieve kunst en de verbeelding van het klimaat om de uitdagingen rondom klimaatverandering aan te pakken, in het bijzonder de stijgende zeespiegel in Nederland. Het traject probeert bestaande culturele representaties van Nederlandse waterecosystemen te visualiseren en alternatieve verhalen en verbeeldingen voor toekomstige leefscenario's te ontwikkelen met behulp van generatieve AI.

De kernmethodologie omvat een transdisciplinair proces van het maken van klimaatfictie, waarbij verhalen uit de bestaande collecties worden versterkt, tegengesproken of opnieuw gecombineerd. Het onderzoek draagt bij aan de ontwikkeling van Nederlandse klimaatscenario's en adaptatiestrategieën en sluit aan bij internationale initiatieven zoals het CrAFt-project (Creating Actionable Futures) van het New European Bauhaus-programma. Door het combineren van culturele collecties, digitale technologie en artistiek onderzoek, stimuleert dit onderzoek fantasievolle exploraties voor het leven in de toekomst.

Panagiotis Panagiotakopoulos, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

DRAG MOTHERING AS PEDAGOGY: Redressing Actions for the Oppressed (domein Kunst + Creatief)

Het traject van Panagiotis Panagiotakopoulos draagt bij aan queer veiligheid in uiteenlopende maatschappelijke contexten. In zijn eigen artistieke praktijk als dragmother Taka Taka gebruikt deze PD-kandidaat talige en performatieve instrumenten om emancipatoire realiteiten zichtbaar te maken, uiteenlopende affiniteiten en aspiraties te erkennen en empathie tussen verschillen te creëren.

In het PD-traject zal Taka Taka deze artistieke methodieken verder uitwerken om interventies te kunnen doen in het hoger kunstonderwijs, de queer-, drag- en HIV-netwerken, en bij organisaties voor belangenbehartiging. Daarmee hoopt Taka Taka de subculturele taal en praktijken van de dragscene te bestendigen en te vernieuwen met als doel om tot een bredere praktijk en een breder begrip van inclusiviteit te komen.

Sophia Bardoutsou, Codarts Rotterdam

The Resonance of Vocalising: Performative imaginings of future ecological states of being through collective vocal and listening practices (domein Kunst + Creatief)

De aanpak in dit PD-traject is erop gericht om kunstenaars en burgers bij elkaar en bij hun omgeving te betrekken door collectief gebruik te maken van het geluid van de stem als communicatiemiddel, zonder het gebruik van woorden. Naast deze collectieve doelstelling rond verbinding, is de tweede doelstelling van het traject van Sophia Bardoutsou om te onderzoeken hoe de voorgestelde methodologie die onder de term Vocalising Resonance samengevat wordt, een transformerende invloed kan hebben op het bewustzijn van de individuele deelnemers.

Het traject behelst een interventie in het domein van de podiumkunsten met als doel om de weg vrij te maken voor een minder talig en meer inclusief, zintuiglijkrijk begrip en beleving van optredens, voorstellingen of andere performances. Het nodigt uit tot een holistische en immersieve beleving van de podiumkunsten die de fysieke stem op de voorgrond brengt en tot nadenken aanzet over de essentie en betekenis van stemgeluid ongeacht de taal, en de manier waarop dat geluid als communicatiemiddel functioneert.

Pilot Professional Doctorate

De pilot voor een eigen doctoraatstraject in het hbo is gestart in 2023. De hogescholen introduceren hiermee een nieuw leertraject waarmee zij de grenzen in de beroepspraktijk willen verleggen. De pilot is opgestart door de Vereniging Hogescholen in samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Regieorgaan SIA.