9 honoreringen voor praktijkgericht onderzoek voor extramurale zorg

14 October 2021

Binnen de call Praktijkgericht onderzoek voor extramurale zorg zijn 9 projecten gehonoreerd. De uitkomsten van deze projecten geven burgers met gezondheidsproblemen handvatten om hun gezondheid te managen in hun eigen leefomgeving. Zo kunnen ze mee blijven doen in de samenleving.

Zelfmanagement

De projecten die zijn gehonoreerd focussen op de vraag hoe informele zorgnetwerken en technologieën burgers kunnen ondersteunen. Ook de rol van zorgprofessionals is hierbij van belang. Zorgprofessionals leren bijvoorbeeld hoe ze zelfmanagement kunnen stimuleren bij burgers. En hoe ze een rol kunnen spelen bij het adviseren in het gebruik van technologieën die zelfredzaamheid en samenwerking bevorderen.

Het onderzoek vindt plaats in samenwerking tussen hogescholen, overheden, stichtingen, patiëntenverenigingen, innovatieve bedrijven en andere relevante partners. Deze partijen zoeken oplossingen voor vraagstukken waar burgers en zorgprofessionals in de praktijk tegenaan lopen. Zo leidt dit praktijkgericht onderzoek tot bruikbare, beschikbare en betaalbare oplossingen die meteen hun plek vinden in de praktijk. De projectresultaten dragen daarnaast bij aan innovatie van het zorgonderwijs.

Kennis en Innovatie Agenda: Gezondheid en zorg

De call Praktijkgericht onderzoek voor extramurale zorg draagt bij aan Missie 2 van de Kennis- en Innovatieagenda Gezondheid & Zorg 2020-2023. Deze missie luidt: in 2030 wordt 50% meer zorg in de eigen leefomgeving georganiseerd, in plaats van in zorginstellingen, samen met het netwerk rond mensen. De call is gezamenlijk initiatief van de Topsector Life Sciences & Health (Health~Holland) en Regieorgaan SIA.

Gebruikerswensen spelen grote rol

De onderwerpen van de gehonoreerde projecten variëren van een Diabetes Voetencheck-app tot een digitaal communicatieplatform en van een learning community tot een interactief kunstwerk. Wat de onderzoeken gemeen hebben, is dat de wensen van de gebruikers een grote rol spelen. Zo wordt de impact van de resultaten vergroot.

En niet alleen burgers worden betrokken. "Wat dit project extra spannend maakt," zegt Feike van der Leij, lector Health & Food aan Inholland, over het project PLINT Ondervoeding, "is de input van professionals en studenten. Om ondervoeding tegen te gaan, moeten we ouderen in hun eigen leefomgeving zien te bereiken en daar heb je creatieve ideeën voor nodig."

Overzicht gehonoreerde projecten

LIFELINE: eheaLth to InForm Exercise after criticaL IllNEss

Sommige patiënten kampen na een intensive care (IC)-opname met lichamelijke en mentale klachten - het Post Intensive Care Syndroom (PICS) - waarvoor deze patiënten vaak langdurige revalidatie nodig hebben. Tijdens de COVID-19-pandemie blijkt dat relatief veel IC-patiënten een migratieachtergrond en/of lage sociaaleconomische status hebben en dat een grote groep geen nazorg ontvangt.

Om deze patiënten toch te bereiken, wordt steeds vaker eHealth met coaching en telemonitoring ingezet bij revalidatie in de thuissituatie. De applicatie Atris is een voorbeeld van een toepassing waarbij via sensoren het activiteitenniveau en de hartslag gemeten worden. In dit project wordt Atris doorontwikkeld, zodat deze toepasbaar is in de fysiotherapeutische behandeling van patiënten met PICS.

Een project van de Hogeschool van Amsterdam

Can you please log in? Developing digital care-communication platforms together with users for extramuralisation

Digitale communicatieplatforms stellen cliënten in staat hun eigen zorgnetwerk te organiseren en te communiceren met zorgverleners. Hierdoor kunnen deze platforms ervoor zorgen dat cliënten langer thuis kunnen blijven wonen. Cliënten zien echter weinig toegevoegde waarde van deze platforms. Ook zorgprofessionals twijfelen aan de effectiviteit van dit soort platforms en zijn bang dat de platforms hun werkdruk vergroten.

Dit project brengt de gebruikers van zorggerelateerde communicatieplatforms in kaart. Samen met softwareontwikkelaars, cliënten en zorgprofessionals worden bestaande en nieuwe oplossingen verkend. Op basis van de wensen van de gebruikers wordt een nieuw platform geïmplementeerd en worden richtlijnen opgesteld voor het ontwerpen van een digitaal communicatieplatform.

Een project van Hogeschool Windesheim

Preventive Learning and Innovation Network Against Malnutrition: PLINT Ondervoeding

Ouderen onderschatten vaak het belang van een gezond dieet. 12% van de ouderen die thuis wonen lijdt aan ondervoeding en bij ouderen die thuiszorg ontvangen is dit zelfs 35%. In tijden van een verslechterde gezondheid kan ondervoeding leiden tot een slechter herstel. Deze percentages kunnen verlaagd worden wanneer zorgprofessionals beter in staat zijn om ondervoeding te voorkomen.

In dit project werkt daarom een consortium van hogescholen, universiteiten, zorginstanties, netwerkorganisaties en voedselbedrijven aan kennis en expertise om ondervoeding bij ouderen te voorkomen. Door zorgprofessionals beter te informeren, door de bewustwording bij mantelzorgers te vergroten van de risico’s van ondervoeding, maar ook door voedselproducten en de manier van serveren te innoveren.

Een project van Inholland

Technology Support for Diabetes

Diabetes mellitus is een van de meest voorkomende chronische ziektes wereldwijd. Een ernstige en kostbare complicatie is het ontstaan van voetwonden. RondOm Podotherapeuten, een eerstelijns zorgorganisatie in Nederland, heeft de Diabetes Voetencheck-app ontwikkeld. Deze app is gericht op zelfmonitoring door cliënten en het screenen van voeten door podotherapeuten op afstand.

De eerste versie van de applicatie is inmiddels gelanceerd en momenteel maken er zo’n 500 cliënten gebruik van. Dit project onderzoekt het huidige gebruik van de app. Hoe ervaren de cliënten en de zorgprofessionals de app? Op basis van deze data kan de gebruikerservaring en kwaliteit van de app verbeterd worden. Daarnaast worden de kansen voor nieuwe functionaliteiten verkend.

Een project van Fontys University of Applied Sciences

A Good Sleep, for a Better Day

Nederlandse ouderen wonen tegenwoordig zo lang mogelijk thuis. Vooral wanneer deze ouderen kampen met cognitieve problemen zoals dementie, kan dit kan veel druk op de omgeving leggen. De zorg voor deze ouderen kan leiden tot een verstoord nachtritme van zowel de patiënt als de mantelzorger.

Dit project wil ouderen ondersteunen in hun nachtrust door bestaande en nieuwe technologieën te testen, optimaliseren en implementeren in een participatief onderzoek met de doelgroep. Het onderzoek focust op migrantenouderen, omdat zij door een lagere sociaaleconomische status meer risico lopen op een slechte health literacy. Hiermee draagt het onderzoek bij aan het verkleinen van ongelijkheid in gezondheid.

Een project van Hogeschool Utrecht

Developing a health cooperative for people lifestyle conditions

Leefstijlziekten zijn een groeiend gezondheidsprobleem. Zo is het aantal diabetesdiagnoses de afgelopen jaren sterk gestegen. En deze leefstijlziekten zijn vaak ongelijk verdeeld: laagopgeleiden krijgen er vaker mee te maken dan hoogopgeleiden. Dit vraagt om innovaties die niet alleen zelfzorg bevorderen, maar ook focussen op preventie.

Het uitgangspunt van dit onderzoek is dat zorg het best kan worden georganiseerd rondom, door en voor mensen met dezelfde wensen. Initiatieven voor zo’n coöperatieve vorm van zelfhulp zijn niet nieuw, maar ontstaan vaak niet in achterstandswijken. Dit project leidt tot duurzaam geborgde samenwerkingsinitiatieven tussen mkb’s, zorgprofessionals en bewoners op wijkniveau.

Een project van HAN University of Applied Sciences

Stroke portal: digitally supported interprofessional collaboration for personalized home rehabilitation

In dit project wordt een digitaal portaal ontwikkeld voor mensen die thuis revalideren na een beroerte. Het portaal wordt zo ingericht dat het interprofessionele communicatie en het delen van data mogelijk maakt. Hierbij wordt er nauw samengewerkt met kennis-, onderwijs- en gezondheidsinstellingen.

Op basis van participatief actieonderzoek wordt een werkende versie van het portaal opgeleverd dat te personaliseren is naar de wensen van de cliënt. Zowel zorgprofessionals als cliënten leveren input in het onderzoek. Ook is er aandacht voor de toegankelijkheid van het portaal voor cliënten en zorgverleners met alle niveaus van geletterdheid, gezondheid en digitale vaardigheden.

Een project van HAN University of Applied Sciences

The Art of Connection: how interactive art improves social interaction

Kwetsbare ouderen die zelfstandig thuis wonen lopen het risico te vereenzamen. Zij kunnen baat hebben bij een informeel, lokaal sociaal (zorg)netwerk. In The Art of Connection werkt een multidisciplinair team aan een user-driven kunstwerk om sociale interactie in de publieke ruimte te stimuleren.

De wijk Coehoorn in Arnhem fungeert in dit onderzoek als living lab. Het project levert uiteindelijk een prototype op voor een interactief kunstwerk in deze wijk, dat de interactie tussen jonge en oude bewoners bevordert. Daarnaast wordt de basis gelegd voor een learning community, om de opgedane kennis en ervaring te delen en te borgen.

Een project van HAN University of Applied Sciences

Smart and effective de-implementation of care in the community (Samen Slim Gezond)

Om de kosten van de gezondheidszorg te drukken, wordt er ook steeds meer ingezet op voorlichting en preventie. In dit project bundelen burgers, mkb’s, gemeenten en gezondheidsorganisaties hun krachten om buurtbewoners te stimuleren activiteiten te ondernemen die bijdragen aan een gezondere levensstijl. Hiervoor wordt een platform ontwikkeld dat bestaande e-health initiatieven bundelt.

Tijdens het project worden de behoeften van bewoners in kaart gebracht. De ambitie is om e-health in te zetten om in deze behoeften te voorzien. Op basis van de wensen van bewoners wordt een kosteneffectief model ontwikkeld dat lokaal kan worden ingezet. Daarnaast wordt een learning community opgezet voor lokale organisaties die deelnemen aan het netwerk.

Een project van Saxion University of Applied Sciences

Contact

Meer weten over Praktijkgericht onderzoek voor extramurale zorg? Neem dan contact op met:

Eras Draaijers
Programmamanager

KIA Gezondheid & Zorg, Praktijkgericht onderzoek voor extramurale zorg, KIEM Sport