KIEM Maatschappelijk Verdienvermogen: 17 projecten gehonoreerd

17 June 2024

Begin dit jaar zijn de nieuwe thematische KIEM-subsidieregelingen gestart voor verschillende thema's, waaronder Maatschappelijk Verdienvermogen (KIEM MV). Kenmerkend voor KIEM MV is dat in deze regeling een belangrijke rol is weggelegd voor changemakers: professionals die vanuit een formele rol betrokken zijn bij maatschappelijke opgaven en transities, en meewerken aan het organiseren en versnellen ervan. Onlangs is de eerste ronde van deze regeling gesloten en zijn er 17 projecten gehonoreerd.

Bijdrage aan brede welvaart

Mieke Dols betrokken bij dit thema, over KIEM MV: “We zijn verheugd over de grote belangstelling voor dit eerste ophaalmoment van de KIEM MV en ook met het resultaat van 17 mooie projecten die nu van start gaan. Binnen het totaal aan projecten zagen we een brede diversiteit aan onderwerpen: van onderzoek dat zich richt op fundamentele veranderingen die nodig zijn voor de nieuwe economie tot erfgoed in het landschap. Met als rode draad dat de verkennende onderzoeken bijdragen aan de 2 impactlijnen van de KIA MV en daarmee aan brede welvaart.”

Regieorgaan SIA heeft deze regeling in nauwe samenwerking ontwikkeld met CLICKNL. Bart Ahsmann, directeur CLICKNL: “Het is van groot belang om de kennisbasis van changemakers te versterken, omdat zij een unieke bijdrage leveren in het oplossen van maatschappelijke opgaven in innovatie-ecosystemen en het versnellen van transities.

"De gehonoreerde projecten dragen vanuit verschillende disciplines - zoals serious gaming, social design, muziek, ontwerp, dans en immersive experiences - bij aan handelingsperspectieven en methoden waarmee changemakers missiegedreven innovatie versnellen en maatschappelijk verdienvermogen realiseren. Daarmee dragen de projecten bij aan het versterken van de kennisbasis van de changemaker, onder meer op het gebied van wet- en regelgeving, businessmodellen en economische meervoudige betekenisgeving.”

Over KIEM

KIEM is een laagdrempelige subsidieregeling voor onderzoek met een looptijd van 1 jaar. Het geeft hogescholen en praktijkpartners de mogelijkheid om een innovatievraag van mkb-bedrijven te verkennen, met een budget van € 40.000. Vaak leidt dit tot vervolgonderzoek waaruit mooie (technologische) oplossingen voor vragen uit de praktijk komen.