Consortia gaan kwaliteit en impact van onderwijsonderzoek versterken

16 January 2020

Op 16 januari presenteerden het NRO en Regieorgaan SIA de 4 gehonoreerde SPRONG Educatief-consortia.

De consortia verbinden landelijke en regionale samenwerkingsverbanden op één thema binnen het praktijkgericht onderwijsonderzoek. Dit zorgt voor concentratie van de beschikbare onderzoekscapaciteit op de belangrijkste uitdagingen van het onderwijs en daarmee voor het versterken van de kwaliteit en impact van het onderzoek. Ook werd deze middag duidelijk gemaakt hoe het SPRONG-programma, waar de consortia onderdeel van uitmaken, past in de bredere ontwikkelingen rondom het beter verbinden van de onderwijspraktijk met onderzoek.

Slimme verbindingen en toekomstbestendige leraren

Dagvoorzitter Wendelien Wouters besprak met Edith Hooge (voorzitter Onderwijsraad), Sander Dankelman (Landelijke Werkgroep Kennisinfrastructuur/PO-Raad) en Anje Ros (Fontys Hogescholen) de laatste beleidsontwikkelingen op het gebied van onderwijsonderzoek.

De rapporten Slimme verbindingen, over de optimale verbinding tussen onderwijs en onderzoek van de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, Vereniging Hogescholen en de VSNU en Samen ten dienste van de school van de Onderwijsraad vormden hierbij het uitgangspunt.

Ook het rapport van de Vereniging Hogescholen Samen toekomstbestendige leraren opleiden kwam ter sprake. Over twee aspecten uit deze rapporten, cocreëren en het verbinden van regionale en landelijke ontwikkelingen, werd een levendige gesprek gevoerd met de aanwezigen. De beide thema’s hebben ook een belangrijke plek in het programma SPRONG Educatief.

Aansluitend gaf Jelly Zuidersma, lector wederkerigheid in leernetwerken bij de Hanzehogeschool Groningen een presentatie over samenwerken in complexe samenwerkingsverbanden. Ook was er aandacht voor de website www.platformsamenonderzoeken.nl De site draagt bij aan het leren van elkaar, de verbinding zoeken en werken aan kwaliteitsverbetering van de samenwerking.

De 4 consortia

De voorzitter van de programmacommissie, Henri Lenferink (burgemeester van Leiden) leidde de presentatie van de vier consortia in. Hij vertelde dat het programma SPRONG Educatief een eerste stap is van het NRO en Regieorgaan SIA om de beleidsdoelen te realiseren  en dat het nu aan de partijen in het veld is om daar een vervolg aan te geven.

De commissie heeft de onderstaande vier consortia gehonoreerd. Zij krijgen ieder € 400.000 om de komende vier jaar, elk op een eigen thema, de regionale en landelijke verbinding te organiseren om zodoende de kwaliteit en impact van het onderwijsonderzoek te versterken. De consortia bestaan uit hogescholen, universiteiten, en onderwijsinstellingen uit po, vo en mbo.

Henri Lenferink proost met vertegenwoordigers van de 4 SPRONG Educatief-consortia

STEM: crossing boundaries for learning and development

Dit consortium waar hogeschool Saxion het voortouw in neemt, richt zich op de verwezenlijking van hoogwaardig onderwijs op het gebied van Science, Technology, Engineering & Mathematics (STEM), in primair- en voortgezet onderwijs én lerarenopleidingen.

Leren en ontwikkelen voor toekomstgericht onderwijs

Scholen hebben te maken met complexe uitdagingen om het onderwijs toekomstbestendig te maken. In hybride kennislabs van opleiders, onderzoekers, leraren en schoolleiders werkt dit consortium, met als trekker Fontys Hogescholen, op een onderzoeksmatige wijze aan praktische oplossingen voor deze vraagstukken.

iXpact, Netwerk gepersonaliseerd leren met en over ict

Digitalisering in het onderwijs is een complexe innovatie die vraagt om een integrale benadering en transformatief leren op alle niveaus in een onderwijsorganisatie. Hoe kunnen we (aankomende) onderwijsprofessionals effectief toerusten en ondersteunen voor deze innovatie? Dat is de vraag waar dit consortium onder leiding van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen zich over gaat buigen.

Inclusief onderwijs in meertalige contexten

Inclusief onderwijs, wie wil dat niet? Onderwijsinstellingen hebben echter moeite met het bieden van kwalitatief hoogwaardig onderwijs aan leerlingen voor wie het Nederlands niet de enige taal is waarin ze leven en leren. Vooral de overgangen tussen schooltypen zijn voor hen kwetsbare momenten. Hogeschool Utrecht draagt samen met drie andere hogescholen uit drie verschillende regio’s en vijftien partnerscholen bij aan ontwikkeling van onderwijs dat de meertaligheid van kinderen benut en niet als probleem ziet.