Evaluatiecommissie positief over Regieorgaan SIA

10 November 2020

Het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA heeft in enkele jaren een belangrijke rol verworven en een flinke bijdrage geleverd aan praktijkgericht onderzoek. Dit heeft een positief effect gehad op de positionering van het hbo-onderzoek in het Nederlandse wetenschapsbestel. Dat concludeert de commissie die in opdracht van NWO Regieorgaan SIA heeft geëvalueerd.

In het rapport 'Het vizier op scherp' geeft de evaluatiecommissie aan onder de indruk te zijn van de inzet van Regieorgaan SIA. Tegelijkertijd stelt de commissie vast dat er nog veel te doen is voordat het praktijkgericht onderzoek een volwaardige positie in de kennisketen heeft.

Scherp sturen op meetbare resultaten

Portretfoto van Marieke Schuurmans

Een externe, onafhankelijke commissie onder leiding van Marieke Schuurmans evalueerde het Regieorgaan SIA, dat onderdeel uitmaakt van NWO. Marieke Schuurmans: “Tijdens het evaluatieproces hebben we veel waardering gehoord voor Regieorgaan SIA. Zelf zijn we ook positief over de bijdrage en de belangrijke functie van het regieorgaan. Echter er is nog veel te doen voordat het praktijkgericht onderzoek in Nederland een volwaardige positie heeft in de kennisketen."

"Juist daarom heeft de commissie haar rol als critical friend serieus genomen. We hebben 12 adviezen meegegeven. Hiermee kan het regieorgaan een volgende stap maken in zijn ontwikkeling en in dat van praktijkgericht onderzoek van hogescholen.”

Volwaardige positie praktijkgericht onderzoek

Een van die adviezen is om heldere mijlpalen te formuleren die de stappen markeren naar het beoogde einddoel: het realiseren van een volwaardige positie van het praktijkgericht onderzoek in de publieke kennisinfrastructuur. Die mijlpalen moeten vervolgens geoperationaliseerd worden door scherp te sturen op meetbare resultaten. De titel van het evaluatierapport ‘Vizier op scherp’ verwijst hiernaar.

Reactie NWO en Regieorgaan SIA

De raad van bestuur van NWO en het bestuur van Regieorgaan SIA vinden de adviezen van de commissie Schuurmans van grote waarde en willen de implementatie van de aanbevelingen samen ter hand nemen.

Margot Weijnen, namens de raad van bestuur van NWO: “NWO wil graag invulling geven aan de aanbeveling om het praktijkgericht onderzoek in woord en daad te omarmen om dit te helpen uitgroeien tot een volwaardig onderdeel van het kennisstelsel in ons land. Uiteindelijk is dat de stip aan de horizon waar we aan blijven werken."

"Deze ambitie is ook zo verwoord in het convenant dat bij de totstandkoming van het regieorgaan is afgesloten: het stimuleren van onderzoek van hogescholen waarvan de resultaten doorwerken in praktijk en onderwijs. Om dit mogelijk te maken wordt toegewerkt naar een nieuw convenant na afloop van het huidige in 2023.”

Volgende evaluatie 2022

Tot slot wijst de commissie erop dat de financiële middelen mee moeten groeien met de realisatie van de ambitie om te komen tot een volwaardige inbedding van het praktijkgericht onderzoek in de kennisketen. De evaluatie is de 2e in een reeks van 3 evaluaties. De 1e evaluatie vond plaats in 2017. De laatste evaluatie staat gepland voor 2022.