Financiering voor 9 PD-kandidaten

26 January 2024

Regieorgaan SIA heeft in januari 9 financieringsaanvragen voor professional doctorate-kandidaten gehonoreerd. Met deze honoreringen zijn er nu in totaal 27 PD-kandidaten actief binnen de pilot Professional Doctorate.

PD-kandidaten worden opgeleid tot hooggekwalificeerde professionals die leren om te interveniëren in complexe praktijken zoals de gezondheidszorg, de energietransitie of de kunst- en cultuursector. In deze nieuwe beroepsopleiding staat praktijkgericht onderzoek centraal. In 2023 kende Regieorgaan SIA al financiering toe aan in totaal 18 kandidaten.

Overzicht kandidaten

De kandidaten die financiering ontvangen gaan aan de slag in de domeinen Gezondheid & Welzijn, Leisure, Tourism & Hospitality, Energie & Duurzaamheid, Kunst + Creatief, Techniek & Digitalisering en Leren & Professionaliseren.

Armand Odekerken, Zuyd Hogeschool

Beyond CSRD Compliance: A Key to Unlocking More Value for Hotels, the Environment, and Society

In dit traject onderzoekt Armand Odekerken hoe verschillende hotelketens duurzaamheidsstrategieën kunnen ontwikkelen en implementeren die voldoen aan de wetgeving over Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). En hoe die strategieën waarde creëren op financieel gebied en op het gebied van Environmental, Social en Governance (ESG)-aspecten, passend bij de bedrijfswaarden.

De focus ligt op het gebruik van stappenplannen om aangepaste integrale oplossingen te bieden die tot stand komen in samenwerking met alle relevante belanghebbenden. Het doel is een gevalideerde methode en tools te ontwikkelen voor duurzaamheidsstrategieën die waarde genereren voor de organisatie, het milieu en de maatschappij. Hotels worden aangemoedigd om de CSRD-richtlijnen te zien als een kans om zich te onderscheiden en hun reputatie te verbeteren.

Hans Gelten, Saxion

Energie steken in waterstof – versnellen van toepassingen van decentrale waterstof

De toekomstige transformaties rondom energie en circulariteit zitten vol complexe uitdagingen. Ondanks de potentie van waterstof is er een uitdaging die de huidige voortgang tegenwerkt: de impasse tussen het aanbod van waterstof versus de onduidelijke vraag vanuit de industrie.

Door dit dilemma te onderzoeken voor industriële casussen (biovergisting en waterzuivering) wordt de energietransitie op regionaal niveau in Oost-Nederland versneld. De probleemstelling van Hans Gelten is: Hoe kunnen waterstof en C-based chemicals zoveel mogelijk uit circulaire reststromen worden geproduceerd?

Jasmijn Ruijgrok, Inholland

Sustainable recycling and end-of-life strategies for composite materials used for the energy transition – a chemical recycling route.

Voor een circulaire economie is recycling van bestaande en toekomstige materialen die aan het einde van de levenscyclus zijn (end-of-life) van cruciaal belang. Het vinden van snelle ‘drop-in’-oplossingen op basis van biobased of biologisch afbreekbare materialen voor hoogwaardige toepassingen met een complexe samenstelling én een lange levensduur is moeilijk. Hoogwaardige recycling van deze materialen is daarom cruciaal voor het bereiken van een gesloten kringloop.

In dit traject kijkt Jasmijn Ruijgrok breed over de hele keten, maar met een sterke focus op chemische recycling en de terugwinning van polymere bouwstenen uit composiet materiaal.

Jonas Pastoors, Breda University of Applied Sciences

Increasing parasocial interaction with individuals in ensemble casts of NPCs

Als spelers videogames spelen, beschrijven ze vaak dat ze zijn gaan geven om de fictieve personages die ze op hun reis tegenkomen. Dit is iets wat in het verleden alleen gezien werd bij niet-interactieve media (bijvoorbeeld films) waar werd beschreven dat kijkers iets wat een parasociale relatie wordt genoemd, aangaan.

Met dit project gaat Jonas Pastoors onderzoek naar dit onderwerp uit het verleden toepassen op videogames. Door te leren wat ervoor zorgt dat spelers om hun gamepersonages geven wil Pastoors, samen met de partners in het traject, gameontwikkelaars de tools geven om diepere en emotioneel bevredigendere game-ervaringen te creëren.

Gerlinde Oversluizen, HAN University of Applied Sciences

Digital twins ter ondersteuning van de planning & besturing van discrete productieprocessen

Het onderzoekstraject van Gerlinde Oversluizen richt zich op de inzet van digital twins (digitale replica’s of representaties van een fysiek object of proces) ter ondersteuning van de productieplanning en -besturing om klantvraag tijdig te kunnen beantwoorden. Productieplanning en -besturing wordt steeds complexer.

Enerzijds wordt dit veroorzaakt door meer klantspecifieke vraag én grote volumefluctuaties door geopolitieke omstandigheden. Anderzijds kampen productiesystemen met beperkingen. Het reactievermogen is hierdoor onvoldoende. Productiebedrijven worstelen dan ook met hun leverbetrouwbaarheid. Digital twins ondersteunen de planning en besturing waardoor het reactievermogen verbetert.

Perle Russel, Hogeschool van Amsterdam

Kennisgedreven beslissen van plaats delict tot rechtszaal

Veel beslissingen in het forensisch onderzoek worden genomen op basis van ervaringen en aannames. Forensische professionals krijgen geen feedback over de gevolgen van hun beslissingen. Dit leidt ertoe dat hun aannames niet worden getoetst, en er geen sprake is van een lerend systeem. Verkeerde aannames kunnen tot suboptimale beslissingen leiden zonder dat de forensische professionals of de ketenpartners dit ontdekken. In de praktijk heeft dit geleid tot veel variatie en weinig gefundeerde kennis in de eerste fases van het forensische onderzoeksproces.

Met dit traject wil Perle Russel een interactieve ondersteuningstool ontwikkelen waarmee complexe besluitvorming binnen het forensisch domein kan worden ondersteund.

Sander Dijk, Hanzehogeschool Groningen

Bevorderen van Groengas invoeding in het gasnetwerk van Nederland, waarbij congestie in het gasnetwerk wordt vermeden.

Dit PD-traject wil de groei van Groengasproductie in Nederland en in het bijzonder het invoeden van Groengas in het gasnetwerk bevorderen. Hiermee levert het een positieve bijdrage op de overgang naar een CO2-arme energievoorziening.

Gezien het verschil in vraag (gasvraag is fluctuerend en weersafhankelijk) en aanbod (productieproces van biogas is continu en heeft een relatief lange levertijd), maakt dat het energiestromen uit evenwicht raken. Met dit traject wil Sander Dijk de groei van Groengas bevorderen, zonder dat het energienetwerk uit balans raakt of dat er congestie optreedt.

José Cuperus, HAN University of Applied Sciences

Het vergroten van het adaptief vermogen van een ecosysteem

In het Radboudumc wordt volop gewerkt aan toekomstbestendige zorg. Een onderdeel hiervan is het opzetten van een centrum voor geïntegreerde zorg. Zorgdisciplines uit verschillende vakgebieden gaan in dit centrum samenwerken. Betrokkenen moeten leren samenwerken over beroepsgrenzen heen.

Ze staan voor de uitdaging om zich zowel aan te passen aan de veranderende omstandigheden alsook de eigen professionele praktijk te innoveren. Dit vraagt om andere competenties die bijdragen aan het continu kunnen aanpassen aan nieuwe manieren van werken. Dit traject van José Cuperus helpt bij het strategische leerproces en hoe het leren en professionaliseren vorm te geven zodat er een lerend systeem ontstaat.

Conny van Oudheusden, Hogeschool Rotterdam

Kennis in meervoud; een wereld te winnen in de gezondheidszorg en het sociale domein

Ervaringsdeskundigen hebben kennis van ervaringen vanuit de leefwerelden van mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en zij hebben last van stigma. De waarde van deze kennis, naast professionele en wetenschappelijke kennis wordt steeds meer erkend. Toch is het lastig in de praktijk deze kennis te waarderen, benutten en borgen.

Dit noopt tot samenwerking in organisaties om de positie van ervaringsdeskundigheid en de kwaliteit van zorg duurzaam te kunnen verbeteren. Het participatieve onderzoek van Conny van Oudheusden beoogt vormgeving van die samenwerking door van en met elkaar te leren, zodat dit vanzelfsprekend en betekenisvol wordt.

Pilot Professional Doctorate

De pilot voor een eigen doctoraatstraject in het hbo is gestart in 2023. De hogescholen introduceren hiermee een nieuw leertraject waarmee zij de grenzen in de beroepspraktijk willen verleggen. De pilot is opgestart door de Vereniging Hogescholen in samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Regieorgaan SIA.