Overhandiging rapport ‘Een instituut voor praktijkgericht onderzoek’

6 February 2023

Praktijkgericht onderzoek heeft een grote vlucht genomen in de afgelopen 20 jaar. Daarmee groeit ook de vraag naar kennis en vaardigheden om dit type onderzoek te kunnen faciliteren. Bureau Berenschot heeft in opdracht van Regieorgaan SIA de meerwaarde van een kennisinstituut voor praktijkgericht onderzoek uitgewerkt. Donderdag 19 januari werd het advies overhandigd.

Kennisinstituut praktijkgericht onderzoek

“Een plek voor de doorontwikkeling, studie en reflectie van bestuur, beleid en methodologie van praktijkgericht onderzoek.” Zo begon de eerste gedachtevorming over het kennisinstituut voor praktijkgericht onderzoek. Een plek voor iedereen die in of rondom het praktijkgericht onderzoek van hogescholen werkt en daar meer over wil leren. Het centrum dient een aanvulling te zijn op het werk dat hogescholen zelf doen, en de rol die Regieorgaan SIA, de Vereniging Hogescholen en de Vereniging van Lectoren landelijk invullen.

Marcel de Haas en Martha Jordaan van bureau Berenschot hebben de eerste ideeën uitgewerkt in een advies, met aandacht voor het nut, de noodzaak en de praktische randvoorwaarden van een dergelijk kennisinstituut. Donderdag 19 januari werd het rapport overhandigd aan directeur Richard Slotman en hoofd Onderzoekskwaliteit Inez Meurs, in bijzijn van programmamanager Wietske van den Heuvel en strategisch adviseur Liang de Beer. In het advies is de input van diverse stakeholders verwerkt, als ook ideeën die tijdens het SIA-congres zijn opgehaald in een deelsessie met belangstellenden.

Marcel de Haas van bureau Berenschot overhandigt het rapport Een instituut voor praktijkgericht onderzoek aan Richard Slotman, directeur van Regieorgaan SIA.

V.l.n.r.: Wietske van de Heuvel, Inez Meurs, Marcel de Haas, Richard Slotman, Liang de Beer, Martha Jordaan

Het advies: 3 pijlers

In het advies schetst bureau Berenschot 3 pijlers voor het kennisinstituut: kennisopbouw, kennisdeling en –benutting, en professionele ontwikkeling. Met kennisopbouw wordt hier het verzamelen en bundelen van antwoorden bedoeld op vragen als: wat onderscheidt praktijkgericht onderzoek van andere typen onderzoek, wat zijn meetbare kwaliteitscriteria, hoe bereik je impact en hoe toon je die aan?

Het beoogde instituut kan vervolgens het delen en benutten van kennis (en expertise) rondom praktijkgericht onderzoek bevorderen door in de eerste plaats te fungeren als een etalage en vindplaats. Tot slot kan het instituut voorzien in de sterke behoefte aan studie, coaching en scholing voor de permanente professionele ontwikkeling van individuen en hun organisaties in het uitvoeren, ondersteunen en beoordelen van kwalitatief hoogwaardig praktijkgericht onderzoek met impact.

Het centrum bedient hiermee in potentie iedereen die professioneel is betrokken bij praktijkgericht onderzoek. De primaire doelgroep van het instituut bestaat uit (docent-)onderzoekers, lectoren en hun ondersteuners, (beleids)adviseurs, managers en bestuurders binnen de hogescholen. Het instituut kan op termijn ook relevant zijn voor studenten, beleidsmakers bij overheden en andere kennisinstellingen.

Verder met het kennisinstituut

Directeur Richard Slotman: “Het advies geeft ons richting in de ontwikkeling van het instituut. De komende tijd werken we samen met onze partners verder aan het realiseren van dit initiatief." Het bestuur van Regieorgaan SIA heeft het advies van Berenschot eerder al positief ontvangen. In de komende maanden gaat het SIA-bureau het advies vertalen naar een programma om het instituut verder te concretiseren.

Benieuwd naar het integrale advies? Neem dan contact op met:

Liang de Beer

Strategisch adviseur