RAAK-publiek: 11 projecten gehonoreerd

23 January 2023

Van meer diversiteit en inclusie in de gymles tot een beheersplan voor de eikenprocessierups. Lees meer over de 11 gehonoreerde projecten van RAAK-publiek, subsidieronde juni 2022.

RAAK-publiek is een van onze langstlopende subsidieregelingen. In een RAAK-publiek-onderzoek staat een vraag uit de praktijk van de publieke sector centraal. Hogescholen en minimaal 2 publieke partijen doen in een consortium onderzoek naar praktisch toepasbare oplossingen voor de vraag. Oplossingen kunnen de vorm hebben van een prototype, een nieuwe werkwijze of een ander toepasbaar resultaat. Het onderzoek levert daarnaast een aantoonbare bijdrage aan de vernieuwing van het hoger beroepsonderwijs.

Inhoud

Acute.Zorg@Home?!

Kwetsbare thuiswonende ouderen met een acute zorgvraag worden regelmatig opgenomen in het ziekenhuis. Uit gesprekken met wijkverpleegkundigen blijkt dat zij het lastig vinden om de medische urgentie van een acute zorgvraag van ouderen goed in te schatten en zodanig over te dragen naar de huisarts. Ambulancezorgprofessionals geven aan dat zij de medische toestand juist goed in beeld hebben, maar de ondersteuningsbehoefte moeilijk in kunnen schatten.

Dit project beoogt kennisuitwisseling tot stand te brengen en handvatten te ontwikkelen om de handelingsverlegenheid van wijkverpleegkundigen en ambulancezorgprofessionals bij kwetsbare ouderen te verminderen. Hiermee wordt bijgedragen aan de maatschappelijke ontwikkelingen gericht op het organiseren van zorg dicht bij de patiënt.


Penvoerder: HAN University of Applied Sciences

Datagedreven hartrevalidatie – Van ‘data is een bijproduct’ naar ‘data is van meerwaarde’

Het bevorderen van een gezonde leefstijl is een belangrijk onderdeel van de hartrevalidatie na een hartinfarct of openhartoperatie. Binnen de hartrevalidatie wordt steeds vaker gebruik gemaakt van eHealth-tools. Digitalisering en data bieden kansen bij het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Zorgprofessionals worstelen echter met de vraag hoe deze data hen kan helpen om hun zorgprocessen te ondersteunen.

In dit onderzoek wordt datagedreven werken geïntroduceerd binnen de hartrevalidatie. Er wordt gestart met een observationeel onderzoek in 3 gespecialiseerde hartrevalidatieziekenhuizen. Met de verzamelde data worden verschillende statistische analyses worden uitgevoerd, bijvoorbeeld om patiëntclusters te identificeren. In co-creatie wordt vervolgens een dashboard ontwikkeld om de data betekenis te geven.


Penvoerder: Hogeschool Utrecht

Duurzaam duurzaam

Gemeenten spelen een grote rol bij het stimuleren van burgers om duurzaam te consumeren. Veel burgers z­ijn zich ervan bewust dat ze moeten veranderen en willen dat ook wel, maar komen niet tot werkel­ijk gedrag: een intentie-gedrag-kloof. Gemeenten zoeken praktische tools om tot betere keuzes te komen in wat zij­ kunnen doen om burgers duurzamer gedrag te laten vertonen.

In dit project wordt een interventiewijzer duurzaam gedrag ontwikkeld die gemeenten kunnen inzetten om de intentie-gedrag-kloof te overbruggen. Bij de ontwikkeling van de tool zijn beleidsmakers van 4 gemeenten betrokken. De resultaten van dit project worden in wetenschap en prakt­ijk breed gepubliceerd, zodat ook andere organisaties de tools kunnen toepassen.


Penvoerder: Hanzehogeschool Groningen

ESTAB (Energie Systeem Transitie in Actie op Bedrijventerreinen)

De wil om de energietransitie op bedrijventerreinen voor elkaar te krijgen is aanwezig – zeker nu de energieprijzen fors zijn gestegen. De handvatten om – vanuit het publieke perspectief – deze transitie vorm te geven, aan te jagen en te ondersteunen en de transitie daarmee daadwerkelijk vaart te geven zijn nog niet volledig ontwikkeld.

De ambitie van het consortium is om te bepalen hoe publieke partijen – in samenhang met andere stakeholders - hun rol kunnen invullen, zodat de energietransitie van bestaande bedrijventerreinen versneld wordt. De focus ligt daarbij op het handelen van professionals in de gemeente in samenwerking met andere publieke en private stakeholders in (vooral) regionaal verband.


Penvoerder: Hogeschool Windesheim

Het gewone leven: levensvaardigheden voor bijzondere kinderen

Een gezinshuis biedt jeugdhulpverlening en is tegelijk een ‘zo normaal mogelijke’ thuissituatie voor kinderen die niet meer thuis of in een pleeggezin kunnen wonen. In deze gezinshuizen gaat er veel aandacht uit naar het begeleiden van probleemgedrag. Gezinshuisouders hebben behoefte aan een methodische aanpak die hen ondersteunt bij deze begeleiding.

In dit onderzoek ontwikkelt een consortium van praktijkorganisaties, 4 hogescholen en 2 universiteiten een nieuwe methode die (1) kinderen ondersteunt bij het ontwikkelen van vaardigheden die hen helpen in het dagelijks functioneren en (2) aandacht heeft voor kinderen die sterk verschillen in ontwikkelingsleeftijd en doorgaans op verschillende scholen zitten.


Penvoerder: Hogeschool Leiden

Ontwikkelen van verontreinigde locaties

De ruimtedruk in Nederland neemt vanuit diverse opgaven toe: woningnood, duurzame energievoorziening en klimaatverandering vragen om ruimte, en de regering zet hier fors op in. Ontwikkeling lukt vooral op locaties waar de (woning)vraag hoog is. Verontreinigde locaties blijven vaak uit beeld als ontwikkellocatie voor deze opgaven, terwijl zij naar verwachting substantieel kunnen bijdragen.

In dit project worden concrete inzichten en werkwijzen ontwikkeld die bodemprofessionals, gebiedsontwikkelaars en locatiebeheerders- en eigenaren helpen om de ontwikkeling van verontreinigde locaties succesvol te realiseren. Dit onderzoeksvoorstel sluit daarmee aan bij afspraken tussen Rijk, provincies en gemeenten om tot afbouw van verontreinigde locaties te komen en draagt bij aan de verbinding tussen bodemprofessionals en gebiedsontwikkelaars.


Penvoerder: Saxion Hogeschool

Ontwikkeling ondergrondse energieopslag in Twente

In de Regionale Energiestrategie van Twente streven partijen naar een klimaatneutraal Twente in 2050, en waar mogelijk naar energieneutraliteit. Voor deze ambitie is opslag van duurzame energie cruciaal. De Twentse ondergrond kan daarbij een belangrijke rol spelen. Twente heeft zout- en gasvoorkomens waarin structurele energieopslag kansrijk is.

In dit project wordt onderzocht welke rol ondergrondse energieopslag in Twente kan spelen in de energietransitie in Twente én in Nederland. Hiermee wordt bijgedragen aan kennis over, en draagvlak voor, het omgaan met de ondergrond. Daarnaast wordt met dit project het netwerk versterkt rondom de energietransitie en ondergrond in Twente, zowel met regionale als landelijke partijen.


Penvoerder: Saxion Hogeschool

Samen bewegen: diversiteit en inclusie in de gymles

Uit een vraagarticulatietraject blijkt dat docenten Lichamelijke Opvoeding in grote steden niet goed weten om te gaan met de toenemende diversiteit van jongeren in hun gymles. Ook blijkt dat zij leerlingen in de les hebben die niet gemotiveerd zijn tijdens de gymles, maar wel deelnemen aan een andersoortig beweegaanbod vanuit een buurtinitiatief.

Dit project onderzoekt wat de achterliggende mechanismen van succesvolle buurtinitiatieven zijn en hoe die te benutten in de gymles, om zo recht te doen aan jongeren met diverse achtergronden, mogelijkheden en identiteiten. Het onderzoek wordt uitgevoerd samen met de jongeren, hun ouders, docenten LO, initiatiefnemers van andersoortig beweegaanbod (buurtinitiatieven) en andere partners in Amsterdam, Den Haag en Eindhoven.


Penvoerder: Hogeschool van Amsterdam

Samen-scholing op coole pleinen; Stimuleren van spelen, bewegen, ontmoeten en klimaatadaptie

Pleinen in kwetsbare wijken die zowel speel/beweeg/ontmoetingsvriendelijk als klimaatadaptief zijn, dragen bij aan het verkleinen van gezondheidsverschillen. Gemeenten worstelen met hoe zij pleinen op deze manier kunnen inrichten en hoe gemeentelijke professionals uit het fysieke en sociale domein hierbij met elkaar en met andere partijen kunnen samenwerken.

In dit project wordt onderzocht hoe gemeentelijke professionals dit kunnen aanpakken. Op 6 pleinen in Groningen, Assen en Rotterdam wordt samen met de betrokken partijen onderzoek gedaan. Er wordt gebruik gemaakt van de doorontwikkelde ClimateHealthCafé-methode, een participatieve methodiek voor het in kaart brengen van zowel klimaatadaptatief vermogen als speel/beweeg/ontmoetingsvriendelijkheid.


Penvoerder: Hanzehogeschool Groningen

Van bestrijden naar beheersen van de eikenprocessierups

Overlast door eikenprocessierupsen neemt toe en is te wijten aan het warmer wordende klimaat, groene monoculturen en gebrekkige biodiversiteit. De bestrijding van eikenprocessierupsen kan aanzienlijk verbeteren als gemeenten beschikken over een robuust monitoringsprogramma waarmee data wordt verzameld voor het tijdig in kaart brengen van hot spots.

Om die reden slaan de provincie Overijssel, Twentse gemeenten, mkb-ondernemingen en platformorganisaties de handen ineen om digitale sleuteltechnologieën in te zetten om de eikenprocessierupsenbeheersing te verbeteren. De ambitie van het consortium is om eikenprocessierupsen zo milieuvriendelijk en kostenefficiënt mogelijk te beheersen. Ook wordt onderzocht hoe de communicatie hierover richting burgers geoptimaliseerd kan worden.


Penvoerder: Saxion Hogeschool

Van negatief denken naar positief doen

Het behandelen van patiënten met een persoonlijkheidsstoornis is een belangrijk maatschappelijk vraagstuk, dat aansluit bij behandelrichtlijnen en verschillende landelijke kennisagenda’s. Vaktherapie is een veel ingezette behandeling. Een vaktherapeutische behandelmodule gericht op het bevorderen van het welbevinden van patiënten met een persoonlijkheidsstoornis is echter nog niet ontwikkeld en onderzocht op effectiviteit.

Dit onderzoek richt zich op de ontwikkeling en evaluatie van zo’n behandelmodule. Na uitvraag onder vaktherapeuten, samenwerkende zorgverleners en patiënten, wordt de behandelmodule gebaseerd op schematherapie, een bewezen effectieve gesprekstherapie. De behandelmodule wordt ontwikkeld en geëvalueerd door een consortium van kennisinstellingen, expertisecentra voor de diagnostiek en behandeling van persoonlijkheidsstoornissen en de brancheorganisatie van vaktherapeuten en patiëntenorganisaties.


Penvoerder: HAN University of Applied Sciences