Verkenning praktijkgericht onderzoek in de kunsten afgerond

6 May 2020

In opdracht van Regieorgaan SIA werd onderzocht hoe het praktijkgerichte onderzoek in de kunsten kan worden versterkt.

Een stuurgroep onder voorzitterschap van Liesbet van Zoonen, lid van de Raad voor Cultuur, begeleidde het onderzoek, dat in maart 2020 werd afgerond. Het rapport ‘Verkenning naar de versterking van praktijkgericht onderzoek aan kunsthogescholen’ is nu beschikbaar.

Begin van een dialoog

Liesbet van Zoonen: “Met deze verkenning markeren we het begin van een dialoog over de wijze waarop dit belangrijke onderzoek aan kunsthogescholen versterkt kan worden. Dit is nodig want juist in deze onzekere tijd, waarin we als gevolg van de coronacrisis leven, is het belangrijk dat kunstenaars kunnen blijven uitzoeken, experimenteren en grenzen verkennen.  De mooie voorbeelden in de verkenning illustreren dit goed.”

In de verkenning komt naar voren wat het belang is van dit onderzoek voor de kwaliteit van de culturele sector en voor de maatschappij. Er wordt gewezen op de bijdrage die praktijkgericht onderzoek in de kunsten levert aan innovatie in het bedrijfsleven en economische ontwikkeling. En het onderzoek speelt een rol bij de reflectie van mensen op maatschappelijke transities en de herijking van normen, waarden en gedrag die daarmee gepaard gaan. Wat vinden we normaal, gek en belangrijk – en waarom?

Adviezen aan hogescholen, OCW en SIA

Het rapport geeft een aantal adviezen aan de kunsthogescholen (monosectorale en brede hogescholen met een kunstopleiding), het ministerie van OCW en Regieorgaan SIA. Deze adviezen zijn:
1. breng focus en samenhang aan;
2. vergroot de onderzoekscapaciteit;
3. verhoog de kwaliteit van het onderzoek en methodologieontwikkeling;
4. werk aan duurzame netwerken;
5. vergroot de zichtbaarheid en herkenbaarheid;
6. breidt financieringsmogelijkheden uit.

Het advies aan hogescholen is onder andere om voor een duidelijke onderzoeksprofilering te kiezen en te investeren in een landelijke samenwerking ten behoeve van de ontwikkeling van de derde cyclus. Voor Regieorgaan SIA betekenen de adviezen onder andere dat de opbouw van (landelijke en regionale) kennisecosystemen meer aandacht zou moeten krijgen. Bijvoorbeeld door in de financiering van onderzoek mogelijkheden te bieden voor vraagarticulatie en netwerkvorming rond landelijke en regionale thema’s. Het ministerie van OCW krijgt het advies een pilot voor de derde cyclus financieel mogelijk te maken en bij de subsidiëring van fondsen, geld te oormerken voor onderzoek.

Vervolg

De komende tijd bespreekt Regieorgaan SIA met de 13 betrokken hogescholen welke acties worden ondernomen om, met dit advies in de hand, het kunstonderzoek de komende jaren te versterken.

Stuurgroep

De stuurgroep van de verkenning bestond uit:

  • Liesbet van Zoonen (voorzitter), lid van de Raad voor Cultuur, dean graduate school for social sciences and humanities, hoogleraar sociologie Erasmus Universiteit Rotterdam
  • Jeroen Chabot, dean/executive director Willem de Kooning academie, Hogeschool Rotterdam.
  • Jan Jaap Knol, directeur Boekmanstichting.
  • Bert Verveld, voorzitter College van Bestuur van Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten.
  • Richard Slotman, directeur Regieorgaan SIA.