Inleiding

Praktijkgericht onderzoek is cruciaal voor de aanpak van de grote maatschappelijke vraagstukken van deze tijd. Het draagt door zijn aard – vraaggestuurd, transdisciplinair, cross-sectoraal en inclusief – bij aan nieuwe en bruikbare oplossingen. Het creëert daarmee kansen en genereert brede maatschappelijke en economische meerwaarde.

Via intensieve samenwerking met de praktijk en het onderwijs realiseert praktijkgericht onderzoek direct impact. Het zorgt voor innovatie in het mkb en in de bredere professionele praktijk in de private en de publieke sector. Daarnaast heeft het een sterk verbindende werking waardoor het bijdraagt aan een kennisketen-brede aanpak van onderzoek en innovatie.

Praktijkgericht onderzoek wordt gezien

Praktijkgericht onderzoek van hogescholen wordt gezien. Vanuit het bedrijfsleven, het lokale en regionale bestuur, de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Economische Zaken en Klimaat (EZK), en vanuit de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is er steun en zijn er verwachtingen over de volgende fase van de ontwikkeling van praktijkgericht onderzoek uitgesproken. Het gaat de komende jaren nadrukkelijk om de uitbouw, verdere professionalisering en verankering van het onderzoek om zo nog meer maatschappelijke impact te realiseren.

De investering in het praktijkgericht onderzoek van hogescholen door het ministerie van OCW de komende jaren biedt ruimte om het onderzoek aan hogescholen uit te bouwen en te versterken.

Deze verdere ontwikkeling en groei van het praktijkgericht onderzoek vindt plaats tegen de achtergrond van de ontwikkelingen rond de plaats en functie van het hbo in het hoger onderwijsstelsel en de “waaiergedachte”. Dat betekent dat het mbo, het hbo en het wo samenwerken in netwerken aan maatschappelijke impact, in een continuüm met verschillende mogelijkheden en oriëntaties. Het praktijkgericht onderzoek vormt binnen dit bredere veld van kennisinstellingen een onmisbaar ankerpunt.

Impact versterken

Regieorgaan SIA heeft de ambitie om in deze context de impact van het praktijkgericht onderzoek van hogescholen verder te versterken. We doen dit vanuit een sterke uitgangspositie, met innovatief handelen, via de inzet van relevante subsidie-instrumenten en vanuit een sterke verbondenheid met hogescholen en hun stakeholders.

We willen ook aantoonbaar bijdragen aan de maatschappelijke transities. SIA doet dit als onderdeel van NWO en vanuit een te sluiten convenant met onze stakeholders waarin wordt uitgegaan van een toenemende integratie van het praktijkgericht onderzoek in het kennisbestel en van SIA binnen NWO. Centraal staat een navolgbare bijdrage van praktijkgericht onderzoek aan de samenleving en aan het kennisbestel.