FAITH

FAITH (Frailty by Assessment, Intervention and Technology towards Health) wil ervoor zorgen dat kwetsbare mensen met eigen regie zo lang mogelijk een kwalitatief goed leven leiden.

Doel van FAITH

FAITH: Frailty by assessment, intervention and technology towards health, oftewel: van kwetsbaarheid naar gezondheid met behulp van beoordeling, interventie en technologie. Kwetsbare groepen zoals ouderen en mensen met een verstandelijke beperking krijgen ondersteuning, zodat zij met eigen regie zo lang mogelijk een kwalitatief goed leven leiden. De professionals die hen begeleiden krijgen hiervoor vanuit het project de beschikking over de nieuwste kennis, vaardigheden en meetinstrumenten.

Onderzoeksgroep

Het onderzoek wordt geleid door 2 hogescholen: Hanzehogeschool Groningen en NHL Stenden Hogeschool. Ze doen samen met zo'n 40 partners onderzoek. Deze zorginstellingen, kennisinstellingen, belangenbehartigers en bedrijven bundelen hun expertise en ervaringen op het gebied van kwetsbaarheid. Een overzicht van alle partners is te zien op de FAITH-website.

Zorgprofessionals, onderzoekers, docenten en studenten werken samen aan actuele vraagstukken. Cliënten en hun naasten brengen hun ervaringen met en wensen voor de noodzakelijke ondersteuning in.

Kennisnetwerk

FAITH wil hét landelijk kennisnetwerk zijn rondom zorg voor kwetsbare mensen. Dit door kennis over frailty (kwetsbaarheid als gevolg van complexe problematiek), het onderzoek ernaar en de methodologie van het onderzoek te genereren, te delen en te verspreiden.

Voorbeeldprojecten

Noordelijk leernetwerk integrale ouderenzorg thuis

Dit leernetwerk bestaat uit wijkverpleegkundigen, sociale professionals uit wijk- en gebiedsteams en docenten verpleegkunde en social work uit middelbaar én hoger beroepsonderwijs. Het doel is bijdragen aan interdisciplinair teamleren, integrale persoonsgerichte ouderenzorg en multidisciplinaire samenwerking in de wijk. Ook wordt onderzocht wat de resultaten van het leernetwerk zijn. Het project duurt 2 jaar en maakt deel uit van het Programma Langdurige Zorg en Ondersteuning van ZonMw.

MONDAY

MONDAY biedt eerstelijnsdiëtisten praktische en wetenschappelijke ondersteuning, zodat zij beter kunnen beoordelen hoe effectief een dieetbehandeling is. De doelgroep is mensen die lijden aan ondervoeding als gevolg van een ziekte. Door cliënten systematisch te volgen, blijkt hoe therapietrouw men is. Daarnaast draagt MONDAY ook bij aan kwaliteitsverbetering van de zorg vanuit de diëtetiek.