Indieningsronde januari 2023

In totaal is € 5.000.000 beschikbaar in deze ronde. Je kunt maximaal
€ 500.000 aanvragen.

 • Opening ronde april 2022
 • Sluitingsdatum 10 januari 2023, 14 uur
 • Beoordeling februari 2023
 • Hoor en wederhoor maart 2023
 • Besluit maart 2023
 • Bekendmaking maart 2023

Inhoud

Vooraf

Op deze pagina vind je in het kort de belangrijkste informatie over deze regeling. Lees voordat je een aanvraag gaat schrijven altijd de handleiding (call for proposals). Zodra de ronde is opengesteld, vind je alle benodigde documenten onderaan deze pagina.

Beoordelingscriteria

Een aanvraag wordt beoordeeld op 3 criteria:

 1. Effectiviteit van de gekozen aanpak
  Is er een duidelijke instellingsbrede langetermijnambitie? En hoe wordt deze geborgd op lange termijn? Wat zijn de doelstellingen en mijlpalen?
 2. Netwerkvorming
  Hoe dragen de betrokken partners bij aan het behalen van het doel? En hebben zij voldoende kennis en kwaliteit?
 3. Haalbaarheid, uitvoerbaarheid en doelmatigheid
  Staan het aangevraagde bedrag in verhouding tot de verwachte impact van de implementatie? En is de aanpak helder beschreven en haalbaar?

In de beoordeling weegt criterium 1 voor 40% mee, criterium 2 en 3 elk voor 30%.

Eisen aan de consortiumpartners

Het college van burgemeester en wethouders waar de penvoerende hogeschool of universiteit binnen de CDKM mee samenwerkt, moet een van de consortiumpartners zijn. Regieorgaan SIA moedigt het aan dat andere maatschappelijke partners (denk aan de provincie, Economic Board, wijkorganisaties, bedrijven) en andere kennisinstellingen (hogeronderwijsinstellingen en ROC’s) deelnemen in het consortium, maar dit is niet verplicht.

Algemene subsidievoorwaarden

Als penvoerder ben je verantwoordelijk voor het maken van afspraken met de consortiumpartners over de toegang tot en de rechten op onderzoeksresultaten en, indien van toepassing, over intellectueel eigendom. Ook moet je afspraken maken over open access publicaties en datamanagement en de ethische aspecten van je onderzoek.

Start en uitvoering traject

Is je aanvraag toegekend? Dan start je jouw traject tussen 15 april 2023 en 1 juni 2023. Het traject duurt maximaal 36 maanden. Na afloop van het traject breng je Regieorgaan SIA op de hoogte van het verloop van het traject. Eventuele wijzigingen in de samenstelling van het consortium of veranderingen in het traject ten opzichte van het oorspronkelijke plan moet je doorgeven. Lees meer over de monitoring op onze pagina over projectbeheer.

Ethische verklaring of vergunning vóór start project

Is voor je onderzoeksproject goedkeuring van een ethische toetsingscommissie of andere instelling noodzakelijk? Zorg dan dat je ons vóór de start van je project een kopie van de ethische vergunning of verklaring toestuurt. Doe je dit niet dan kan je project niet starten.

Indienen via ISAAC

Je kunt je aanvraag alleen indienen via ISAAC. ISAAC is het digitale aanvraag- en rapportagesysteem van NWO. In ISAAC vind je altijd de juiste en meest actuele formulieren voor je aanvraag. De formulieren aangeboden op deze website zijn een voorbeeld. Bekijk onze pagina over ISAAC voor praktische informatie over het systeem.

Documenten

Contact

Wil je meer weten over City Deal Kennis Maken, indieningsronde januari 2023? Neem dan contact op met:

Christiaan Seemann

Programmamanager

L.INT, SPRONG, City Deal Kennis Maken

Roselinde Wijnands

Programmamanager

RAAK-mkb, RAAK-publiek, City Deal Kennis Maken