Driving Urban Transitions to a Sustainable Future for cities (DUT)

De transnationale call Driving Urban Transitions to a sustainable future for cities richt zich op internationale consortia van onderzoekers en maatschappelijke partijen. De call is onderdeel van het Horizon Europe-programma. Regieorgaan SIA stelt
€ 750.000 beschikbaar voor deelname van hogescholen. De subsidieregeling wordt uitgevoerd door DUT - JPI Urban Europe.

Indieningsronde 2022/2023

Inhoud

Doel Driving Urban Transitions to a Sustainable Future for cities

Driving Urban Transitions to a sustainable future for cities is de 1e call binnen het Europees partnerschap Driving Urban Transitions (DUT), onderdeel van het Horizon Europe-programma.

Doel van de call, en het Europees partnerschap, is duurzame stedelijke ontwikkeling. Onderzoeksprojecten moeten kennis en impact bevorderen via de vorming en uitbreiding van netwerken van maatschappelijke en wetenschappelijke partners.

Financiering en aanvragen

De call opende op 21 september. Internationale consortia kunnen een aanvraag indienen. Het aanvraagproces verloopt via de website van DUT, JPI Urban Europe. Een vooraanmelding is nodig. De deadline hiervoor was 21 november 2022. Volledige aanvragen moeten op 3 mei 2023 binnen zijn.

Vanuit Nederland doen NWO en Regieorgaan SIA mee als financiers in het DUT-partnerschap. Voor deze call stelt NWO € 1.800.000 beschikbaar voor projectdeelname van Nederlandse universiteiten, Regieorgaan SIA € 750.000 euro voor deelname van Nederlandse hogescholen.

De voertaal van het programma en de call is Engels.

Transdisciplinaire samenwerking in internationale netwerken

Het programma DUT beoogt een cross-sectorale en transdisciplinaire aanpak. Dat wil zeggen dat deelnemende consortia bestaan uit onderzoekers en maatschappelijke partijen die samenwerken met de publieke en/of private sector. Het consortium zet daarbij verschillende relevante disciplines in. Zowel fundamenteel, toegepast als praktijkgericht onderzoek kan deel uitmaken van het project.

Voor hogescholen die zich richten op duurzame stedelijke ontwikkeling is dit programma een uitgelezen kans om hun netwerk te verbreden en verdiepen. In deze call zijn vooral mogelijkheden binnen de thema’s energietransitie, mobiliteit en circulaire economie.

Internationale netwerkvorming draagt bij aan de kwaliteit en doorwerking van praktijkgericht onderzoek. Deelname aan dit programma biedt daarnaast kansen voor hogescholen om ook in de toekomst voorstellen in te dienen bij andere Europese programma’s.

Logo DUT

Onderwerpen van onderzoek

Onderzoeksprojecten gefinancierd binnen deze call zijn gerelateerd aan 3 pijlers. Deze pijlers raken een breed aantal uitdagingen op het gebied van stedelijke transformatie.

  1. Circular Urban Economies
    Het transitietraject Circular Urban Economies (CUE) richt zich op het stimuleren van stadsontwerpen voor regeneratief urbanisme, dat wil zeggen: leefbare, inclusieve en groene gemeenschappen en buurten waaraan circulaire stedelijke economieën en grondstofstromen ten grondslag liggen.
  2. Positive Energy Districts
    Het transitietraject Positive Energy Districts (PED) moet lokale energiesystemen optimaliseren via energie-efficiëntie, flexibiliteit en lokale energieopwekking uit hernieuwbare energiebronnen. Dit is onderdeel van de implementatie van de (stedelijke) energietransitie en klimaatneutraliteit. PED werkt als ondersteuning van stedelijke energietransities via innovatieve oplossingen voor de planning, grootschalige uitvoering en reproductie van PED's. Uiteindelijk moeten rond 2025 ten minste 100 PED’s tot stand zijn gebracht.
  3. 15 Minute City
    In het transitietraject 15-Minute City (15mC) ligt de nadruk op een heroverweging van het huidige mobiliteitssysteem om zo duurzame mobiliteitskeuzes te bevorderen. Dit is gebaseerd op de gedachte dat stadsbewoners lopend of fietsend binnen 15 minuten aan de meeste behoeftes moeten kunnen voldoen. Voor de verbinding met wijken die verder weg liggen en het afleggen van grotere afstanden moeten de stadsbewoners gebruik kunnen maken van andere vormen van duurzaam vervoer.

Over Driving Urban Transitions

Het European Partnership Driving Urban Transitions is een Europees netwerk voor onderzoek en innovatie. Het doel van het partnerschap is aantrekkelijke, duurzame en economisch levensvatbare stedelijke gebieden creëren, waarin de Europese burgers, gemeenschappen en hun omgeving goed gedijen.

Meer informatie en contact

Wil je meer weten over DUT? Neem dan contact op met:

Marcus van Leeuwen

Programmamanager

Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid, internationalisering