Driving Urban Transitions (DUT)

open

De transnationale subsidierondes van Driving Urban Transitions richten zich op internationale consortia van onderzoekers en maatschappelijke partijen. DUT is onderdeel van het Horizon Europe-programma. Regieorgaan SIA stelt per subsidieronde € 750.000 beschikbaar voor deelname van hogescholen. De rondes worden uitgevoerd door het DUT-partnership.

Indieningsronde 2023/2024

Inhoud

Doel Driving Urban Transitions to a Sustainable Future for cities

Doel van het Europees partnerschap DUT is duurzame stedelijke ontwikkeling. Onderzoeksprojecten moeten kennis en impact bevorderen via de vorming en uitbreiding van netwerken van maatschappelijke en wetenschappelijke partners.


In 2022 opende de subsidieronde Driving Urban Transitions to a sustainable future for cities. Dit was de 1e ronde binnen het Europees partnerschap Driving Urban Transitions, onderdeel van het Horizon Europe-programma. Deze subsidieronde is inmiddels gesloten.

In september 2023 is de 2e subsidieronde open gegaan voor in het indienen van aanvragen: People-centred urban transformation.

Financiering en aanvragen

De call for proposals voor People-centred urban transformation is vanaf 1 september 2023 beschikbaar via de website van DUT. Internationale consortia kunnen een subsidieaanvraag indienen. Een vooraanmelding is verplicht. De deadline hiervoor is 21 november 2023. Volledige aanvragen moeten 30 april 2024 om 13.00 CET binnen zijn.

Vanuit Nederland doet Regieorgaan SIA mee als financier in het DUT-partnerschap. Regieorgaan SIA stelt € 750.000 beschikbaar voor deelname van Nederlandse hogescholen. Let op: hogescholen zijn dus hoofdaanvrager bij Regieorgaan SIA.

De voertaal van het programma en de subsidieronde is Engels.

Transdisciplinaire samenwerking in internationale netwerken

Het programma DUT beoogt een cross-sectorale en transdisciplinaire aanpak. Dat wil zeggen dat deelnemende consortia bestaan uit onderzoekers en maatschappelijke partijen die samenwerken met de publieke en/of private sector. Het consortium zet daarbij verschillende relevante disciplines in. Zowel fundamenteel, toegepast als praktijkgericht onderzoek kan deel uitmaken van het project.

Voor hogescholen die zich richten op duurzame stedelijke ontwikkeling is dit programma een uitgelezen kans om hun netwerk te verbreden en verdiepen. In deze call zijn vooral mogelijkheden binnen de thema’s energietransitie, mobiliteit en circulaire economie.

Internationale netwerkvorming draagt bij aan de kwaliteit en doorwerking van praktijkgericht onderzoek. Deelname aan dit programma biedt daarnaast kansen voor hogescholen om ook in de toekomst voorstellen in te dienen bij andere Europese programma’s.

Logo DUT

Onderwerpen van onderzoek

Onderzoeksprojecten gefinancierd binnen de subsidieronde People-centred urban transformation kunnen gaan over 3 thema’s. Deze thema’s raken een breed aantal uitdagingen op het gebied van stedelijke transformatie.

  1. Positive Energy Districts Pathway (PED)
    Lokaal geproduceerde energie, en flexibel inspelen op vraag en aanbod van energie, krijgt steeds meer momentum. Binnen PED staat de vraag centraal hoe we ervoor zorgen dat iedereen hierin mee kan doen. Hoe krijgen we voor een stabiel energiesysteem en voorkomen we energiearmoede? Dat vraagt om innovatie en samenwerking van bijvoorbeeld energiebedrijven, financiers, particulieren en overheid om de implementatie en realisatie van energiepositieve wijken mogelijk te maken.
  2. 15-minutes City Pathway (15minC)
    In veel landen is het stedelijk gebied nog altijd ingericht op de auto, waardoor veel mensen hun auto blijven gebruiken om van A naar B te komen. Hoe kunnen we het gebruik van de auto ontmoedigen en aansturen op duurzame manieren van vervoer? Dit op een manier die ervoor zorgt dat iedereen mee kan doen. Het concept van 15-minuten-steden laat zien dat het actief betrekken van mensen in deze verandering noodzakelijk is.
  3. Circular Urban Economies Pathway (CUE)
    Hoe optimaliseren we duurzaam hergebruik van bouwmaterialen? Hoe zorgen we ervoor dat grenzen niet in de weg staan bij het uitwisselen van grondstoffen? Hoe versterken we de samenwerking tussen stedelijk en landelijk gebied in deze opgaven? In dit thema zoeken we bovendien naar een manier om natuur een plek te geven in bestaande stedelijke bouw, bijvoorbeeld door design.

Op de website van DUT vind je de volledige beschrijving van de thema's in het Engels. Deze Engelstalige teksten zijn leidend voor de subsidieronde.

Banner DUT Call 2023 People-centred urban transformation

Over Driving Urban Transitions

Het European Partnership Driving Urban Transitions is een Europees netwerk voor onderzoek en innovatie. Het doel van het partnerschap is aantrekkelijke, duurzame en economisch levensvatbare stedelijke gebieden creëren, waarin de Europese burgers, gemeenschappen en hun omgeving goed gedijen.

Meer informatie en contact

Wil je meer weten over DUT? Neem dan contact op met:

Marcus van Leeuwen

Programmamanager

Richting Europa, European Partnerships, Internationalisering, SPRONG